Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / НМП_МВВШ_заочне_2013 / НМП_МВВШ_2012_заочне.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

Проблемні питання

 1. Що визначають такі категорії як «виховання» і «навчання»? Визначте їх спільні риси і відмінності.

 2. Які принципи та методи реалізує навчання у сучасній системі вищої освіти України?

 3. У чому сутність неперервної освіти у сучасній вищій освіті?

 4. Як пов’язані мета підготовки фахівців і зміст освіти у вищому навчальному закладі?

 5. Яке призначення освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми і структурно-логічної схеми підготовки? Визначте їх значення для забезпечення якісного рівня надання освітньої послуги вищим навчальним закладом.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте поняття змісту освіти у вищій школі.

 2. Охарактеризуйте освітні і освітньо-кваліфікаційні рівні визначені у системі вищої освіті в Україні.

 3. Яке призначення державних стандартів вищої освіти? Назвіть їх складові.

 4. Яке призначення галузевих стандартів вищої освіти? Назвіть їх складові.

 5. Яке призначення стандартів вищої освіти вищого навчального закладу? Назвіть їх складові.

 6. Розкрийте зміст понять:

 • освітньо-кваліфікаційна-характеристика випускника;

 • освітньо-професійна програма підготовки фахівця.

 1. Яке призначення нормативної і вибіркової частин змісту освіту? Чому існує такий поділ?

Бібліографічний список

1; 3; 13;18; 21;26

Тема 2. Організація процесу навчання

Мета: засвоєння, поглиблення та закріплення знань щодо вимог до організації навчального процесу у вищій школі та основні нормативні документи, що визначають організацію навчального процесу

План вивчення теми

1. Нормативно-правова база організації навчального процесу.

2. Навчальний план. Графік навчального процесу. Робочий навчальний план. Індивідуальний навчальний план студента.

3. Програма навчальної дисципліни, робоча навчальна програма дисципліни.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Приступаючи до роботи над цією темою, необхідно усвідомити, що організація навчального процесу вищого навчального закладу базується на Законі України «Про вищу освіту», стандартах вищої освіти (державної компоненти та компоненти вищого навчального закладу) та інших нормативно-правових актів у сфері освіти.

Компонента стандарту вищої освіти вищого навчального закладу формується відповідно до вимог державної компоненти стандарту вищої освіти та інших нормативно-правових актів у сфері освіти.

У процесі вивчення цієї теми особливу увагу слід звернути на всі нормативні документи вищого навчального закладу, які регламентують організацію навчального процесу - це:

- навчальний план;

- робочий навчальний план;

- програма навчальної дисципліни;

- робоча навчальна програма;

- індивідуальний навчальний план студента.

Студенти повинні засвоїти призначення, структуру та основні вимоги до розробки зазначених нормативних документів вищого навчального закладу.

Навчальний план — це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми підготовки фахівців та визначає перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу та форми проведення підсумкового контролю.

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державними стандартами вищої освіти.

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються вищим навчальним закладом відповідно до загальної концепції підготовки фахівців з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, ефективного використання можливостей і традицій вищого навчального закладу, потреб замовника тощо.

Навчальний план визначає навчальне навантаження студента на вивчення навчальних дисциплін в академічних годинах, та в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу - в кредитах ЕСТS.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік деканатом факультету складається робочий навчальний план.

Програманавчальної дисципліни– це нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, послідовність і організаційні форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до компетенцій студентів. Програми навчальних дисциплін розробляються викладачами кафедр вищого навчального закладу.

Робоча навчальна програма дисципліни розробляється для кожної навчальної дисципліни на основі навчальної програми дисципліни відповідно до робочого навчального плану.

Індивідуальний навчальний план студента є робочим навчальним документом, який формується на основі робочого навчального плану з метою індивідуалізації навчального процесу — максимального урахування індивідуальних потреб студентів щодо своєї фахової підготовки та вимог ринку праці.

Індивідуальний навчальний план студента відображає структурно-логічну схему підготовки фахівця з певної спеціальності (перелік навчальних дисциплін, що передбачені освітньо-професійною програмою підготовки, та форми організації навчання), обсяги навчального навантаження студентів з усіх видів навчальної діяльності та містить оцінку поточної, підсумкової успішності та державної атестації випускника.

Соседние файлы в папке НМП_МВВШ_заочне_2013