Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / НМП_МВВШ_заочне_2013 / НМП_МВВШ_2012_заочне.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

Проблемні питання та завдання

 1. Простежте взаємозв’язок методів і засобів навчання.

 2. Доведіть, що засоби навчання забезпечують реалізацію методів навчання.

 3. Розкрийте можливі зв’язки між методами навчання і технічними засобами навчання.

 4. Розкрийте потенційні можливості комп’ютера у підвищенні ефективності використання технічних засобів навчання.

 5. Які особливості має технологія використання методів і форм контролю успішності студентів у вищому навчальному закладі в умовах КМСОНП?

 6. У чому полягають особливості рейтингової системи оцінювання знань, умінь і навичок студентів. Розкрийте її переваги над традиційною системою.

 7. Опишіть зарубіжний досвід перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок студентів. Що можна запозичити з цієї системи для вітчизняних вищих навчальних закладів?

Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризуйте основні види засобів навчання і зв'язок між ними.

 2. У чому сутність основних функцій контролю знань, умінь і навичок?

 3. Які основні вимоги до проведення контролю знань, умінь і навичок студентів?

 4. Які види контролю використовуються у вищій школі? Охарактеризуйте кожний з них.

 5. У чому полягає сутність оцінювання успішності студентів?

Бібліографічний список

7; 12; 14; 15; 17; 27

Змістовий модуль 3. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу

Тема 6. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу

Мета: засвоєння, поглиблення та закріплення знань щодо структури і вимог до підготовки навчально-методичного забезпечення навчального процесу у вищій школі

План вивчення теми

1. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни.

2. Плани та методичні рекомендації до семінарських, практичних занять. Завдання і методичні рекомендації до самостійної роботи.

3. Критерії оцінки знань і вмінь студентів з дисципліни. Контрольні завдання для діагностики знань, вмінь і навичок студентів. Тести. Екзаменаційні білети.

4. Методична робота викладача.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні теми необхідно засвоїти, що науково-методичне забезпечення вищої освіти включає підготовку навчальної і наукової літератури та забезпечення нею вищих навчальних закладів. Підготовка і забезпечення вищих навчальних закладів навчально-методичною документацією повинні відповідати змісту навчання. визначеному стандартами вищої освіти.

Особливу увагу студенту слід приділити особливостям науково-методичного забезпечення дисципліни в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), а саме організаційно-методичне забезпечення КМСОНП передбачає використання всіх документів, регламентованих чинною нормативною базою вищої освіти України, адаптованих і доповнених з урахуванням особливостей цієї системи.

В умовах КМСОНП інноваційною формою науково-методичного забезпечення навчальної діяльності є інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД).

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД) – це пакет навчально-методичних матеріалів, який містить: робочу навчальну програму дисципліни; тексти лекцій; плани та методичні рекомендації до семінарських, практичних занять; завдання і методичні рекомендації до самостійної роботи; завдання, у тому числі модульні, для перевірки знань; індивідуальні навчально-дослідні завдання; термінологію, яку повинен засвоїти студент при вивченні курсу; перелік рекомендованої літератури; тести для самоконтролю; екзаменаційні питання; критерії оцінки знань і вмінь студентів з дисципліни. Пакет створюється також в електронному форматі.

У процесі засвоєння теми необхідно з’ясувати особливості підготовки викладачем, у межах своєї методичної роботи, усіх складових ІКНМЗД.

Соседние файлы в папке НМП_МВВШ_заочне_2013