Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / НМП_МВВШ_заочне_2013 / НМП_МВВШ_2012_заочне.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

Ключові терміни і поняття

Електронні інформаційні ресурси бібліотеки – запаси інформації, які зафіксовані на будь-яких електронних носіях, придбаних для її зберігання і використання за допомогою електронної технології.

Інформаційні ресурси – запаси інформації, що є в наявності, та зафіксовані на будь-якому носії, придатному для її зберігання і використання. Інформаційні ресурси є продуктом інтелектуальної діяльності суспільства і розглядаються як стратегічний ресурс будь-якої країни.

Курс лекцій – навчальне видання повного викладу тем навчальної дисципліни, визначених навчальною програмою. Текст лекції – навчальне видання викладу матеріалу певних розділів або тем навчальної дисципліни.

Навчальна література – література, основне соціально-функціональне призначення якої – служити навчанню, вивченню та викладанню навчальних дисциплін.

Навчальний посібник – навчальне видання, що частково або повністю заміняє чи доповнює підручник, офіційно затверджене в якості даного виду видання.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення студентом дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу – навчальне видання, що містить в собі методичні рекомендації для самостійного вивчення кожної теми навчальної дисципліни, індивідуальні навчально-дослідні завдання з кожної теми, тести вхідного і вихідного контролю, домашні завдання і вправи, питання самоконтролю і глосарій (термінологічний словник), програмні питання для самостійного вивчення теми, теми рефератів, рекомендовану літературу, виконання і захист практичних завдань, питання для самостійного вивчення, критерії оцінки знань студентів.

Наукова література – література, соціально-функціональне призначення якої – сприяти науковим дослідженням, науковій роботі.

Опорний конспект лекцій – навчальне видання стислого викладу курсу лекції або окремих розділів навчальної дисципліни, визначених навчальною програмою.

Підручник – навчальне видання, що має систематичний виклад навчальної дисципліни або її розділу, відповідає навчальній програмі, офіційно затверджене в якості даного виду видання і одержало дозвіл (гриф) Міністерства освіти і науки України.

Практикум – навчальне видання практичних завдань і врав, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок. Різновидом практикумів є збірники задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і практичних робіт, дидактичні матеріали.

Проблемні питання

  1. Які системи оцінювання знань, умінь і навичок студентів використовуються у вищій школі? Які з них, на Вашу думку, найбільш ефективні?

  2. Яку роль в процесі навчання виконують тести? Яких обов’язкових вимог необхідно дотримуватись при їх розробці?

  3. Яка структура екзаменаційного білету, на Ваш погляд, найбільш оптимальна для перевірки рівня знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни?

Питання для самоконтролю

  1. У чому полягає сутність навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін, їх складові?

  2. Охарактеризуйте вимоги до підручника у вищій школі?

  3. Чим відрізняються підручник і навчальний посібник?

  4. Які складові включає методика підготовки підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, практикумів, методичних вказівок з різних видів навчальної роботи студентів?

  5. Якими критеріями користуються викладачі вищого навчального закладу при оцінюванні знань, умінь і навичок студентів?

  6. Розкрийте зміст основних напрямів методичної роботи викладача вищого навчального закладу.

Соседние файлы в папке НМП_МВВШ_заочне_2013