Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / НМП_МВВШ_заочне_2013 / НМП_МВВШ_2012_заочне.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни «методика викладання у вищій школі»

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Зміст освіти та організація навчання

Тема 1. Зміст освіти і навчання

Тема 2. Організація процесу навчання

Змістовий модуль 2. Організаційні форми, методи і засоби навчання

Тема 3. Взаємозв’язок змісту та організаційних форм навчання

Тема 4. Взаємозв’язок змісту і методів навчання

Тема 5. Засоби навчання і контролю

Змістовий модуль 3. Навчально-методичне забезпечення

навчального процесу

Тема 6. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу

Модуль 2.

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: поточний модульний контроль (ПМК)

1.2. Зміст навчальної дисципліни «методика викладання у вищій школі» Модуль 1

Змістовий модуль 1. Зміст освіти та організація навчання

Тема 1. Зміст освіти і навчання.

Проблеми формування змісту освіти і навчання фахівців.

Мета підготовки фахівців і зміст освіти у вищих навчальних закладах. Аналіз професійної діяльності фахівця. Моделювання професійної діяльності у навчальному процесі.

Складові змісту освіти. Структурно-логічна схема підготовки фахівця, освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма. Нормативна і вибіркова частини змісту освіти.

Державний стандарт вищої освіти. Галузевий стандарт вищої освіти. Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу.

Тема 2. Організація процесу навчання

Нормативно-правова база організації навчального процесу.

Навчальний план . Графік навчального процесу. Робочий навчальний план. Індивідуальний навчальний план студента.

Програма навчальної дисципліни, робоча навчальна програма дисципліни.

Змістовий модуль 2. Організаційні форми, методи і засоби навчання

Тема 3. Взаємозв’язок змісту та організаційних форм навчання

Поняття про організаційні форми навчання. Організаційні форми навчання, які спрямовані на теоретичну підготовку фахівців. Організаційні форми навчання, які спрямовані на практичну підготовку фахівців. Самостійна позааудиторна робота студентів. Організація індивідуальної роботи студентів. Організація написання студентами курсових робіт.

Тема 4. Взаємозв’язок змісту і методів навчання

Загальні поняття про методи навчання. Роль і місце методів в навчанні. Класифікації методів навчання. Інформаційно-розвиваючі та проблемно-пошукові методи навчання. Сучасні інтерактивні методи навчання. Методи практичного навчання. Вибір методів навчання.

Тема 5. Засоби навчання і контролю

Роль і місце засобів навчання у навчальному процесі.

Класифікація засобів навчання. Дидактичні можливості окремих засобів навчання. Умови ефективного використання засобів навчання. Використання технічних засобів навчання.

Призначення контролю і вимоги до нього. Види контролю. Методи контролю. Форми контролю. Діагностика знань, вмінь і навичок студентів.

Змістовий модуль 3. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу

Тема 6. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. Плани та методичні рекомендації до семінарських, практичних занять. Завдання і методичні рекомендації до самостійної роботи. Контрольні завдання, у тому числі модульні, для діагностики знань, вмінь і навичок студентів. Тести. Індивідуальні науково-дослідні завдання. Екзаменаційні білети. Критерії оцінки знань і вмінь студентів з дисципліни.

Методична робота викладача.

Модуль 2

Індивідуальне науково-дослідне завдання

  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота по вивченню дисципліни «Методика викладання у вищій школі» передбачає опрацювання та засвоєння студентами матеріалу у відповідності з програмою навчальної дисципліни.

При вивченні питань тем дисципліни студентам слід керуватися конспектом лекцій викладача, який зроблений студентом під час настановної сесії, методичними рекомендаціями до самостійної роботи, рекомендованим списком літератури та зосередити особливу увагу на детальному вивченні окремих положень нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

При самостійному опрацюванні нового матеріалу рекомендується дотримуватися такої послідовності:

1. Ознайомитися з методичними рекомендаціями та списком рекомендованої літератури до даної теми.

2. Підібрати ті джерела, де найбільш повно викладено матеріал теми.

3. Підібрати необхідні нормативно-правові документи, уважно ознайомитися з їх змістом.

4. Переглянути коротко усі питання теми для того, щоб мати загальну уяву про зміст теми, яку запропоновано для вивчення; встановити логічний зв'язок із вивченим раніше матеріалом, на якому базується дана тема.

5. Вивчити ключові терміни і поняття з теми.

6. Уважно вивчити кожне питання теми у такій послідовності як зазначено у плані.

7. Взяти на замітку найбільш складні питання теми та більш детально їх опрацювати.

8. Здійснити самоперевірку знань за допомогою проблемних завдань, питань для самоконтролю, які наведені після кожної теми.

9. Перевірити свої відповіді. Якщо відповідь не вірна, то з'ясувати причину допущеної помилки та правильну відповідь.

Соседние файлы в папке НМП_МВВШ_заочне_2013