Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / НМП_МВВШ_заочне_2013 / НМП_МВВШ_2012_заочне.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

Бібліографічний список

12; 17; 25; 27

3. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання

З метою поглиблення вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі», більш повного узагальнення і систематизації знань студенти заочної форми навчання виконують індивідуальне завдання (згідно із запропонованим переліком). Завдання надані в двадцяти шести варіантах. Вибір варіанта завдання залежить від порядкового номеру студента за списком академічної групи.

Завдання передбачає письмовий виклад вивченого, систематизованого та проаналізованого питання за матеріалами наукової, навчальної літератури та періодичного друку.

Зміст роботи повинен включати наступні складові:

  • вступ;

  • основна частина;

  • висновки;

  • бібліографічний список.

Робота виконується на аркушах білого паперу формату А4 (210297мм) з одного боку аркуша. Обсяг основної частини роботи до 10 аркушів.

Текст повинен мати поля з 4-х боків аркуша: верхнє, ліве і нижнє не менш 20 мм, а праве – не менш 10 мм. Текст на комп’ютері набирається в редакторі Word, шрифт тексту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Сторінки нумеруються арабськими цифрами з титульною сторінкою (Додаток А), змістом роботи включно, але на них номер не проставляється. Нумерація починається з 3-го аркуша. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки, без крапки в кінці, на відстані 10 мм від верхнього краю аркуша.

Список використаних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати і розмістити після заключної частини тексту роботи.

До списку літератури включаються всі використані джерела, на які зроблені посилання в тексті роботи. Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: в порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Відомості про книги (монографії, підручники, довідники та ін.) повинні містити: прізвище та ініціали автора (авторів), заголовок книги, місце видання, назву видавництва, рік видання, загальну кількість сторінок. Відомості про статтю з періодичного видання повинні містити: прізвище та ініціали автора (авторів), заголовок статті, назву видання (журналу), число журналу, сторінки, на яких розміщена стаття. Заголовок статті наводиться мовою оригіналу.

Перелік індивідуальних завдань

Варіант 1.

Організаційні форми навчання

Варіант 2.

Організаційні форми навчання, які спрямовані на практичну підготовку студентів.

Варіант 3.

Лекція як форма проведення занять у вищому навчальному закладі.

Варіант 4

Організація самостійної роботи студентів.

Варіант 5.

Індивідуальні завдання. Організація виконання студентами індивідуальних завдань.

Варіант 6.

Загальні поняття про методи навчання. Роль і місце методів в навчанні, сучасна класифікація методів навчання.

Варіант 7.

Методи практичного навчання.

Варіант 8.

Технології активного навчання.

Варіант 9

Технологія модульного навчання.

Варіант 10.

Технологія проблемного навчання.

Варіант 11.

Технологія дистанційного навчання.

Варіант 12.

Інтерактивні технології навчання.

Варіант 13.

Ігрові методи навчання.

Варіант 14

Використання кейс-методу у навчальному процесі.

Варіант 15.

Тренінги як метод ефективного практичного навчання.

Варіант 16.

Дискусія як форма проблемного навчання.

Варіант 17.

Якість освітньої діяльності та критерії її оцінки.

Варіант 18.

Види, методи і форми контролю знань, вмінь і навичок студентів.

Варіант 19.

Рейтингова система оцінки якості засвоєння навчального матеріалу.

Варіант 20.

Тестування як засіб оцінки знань та вмінь студентів.

Варіант 21.

Сучасні засоби навчання та їх використання у навчальному процесі.

Варіант 22.

Ефективне використання технічних засобів навчання.

Варіант 23.

Система засобів навчання в нових інформаційних технологіях.

Варіант 24.

Моделювання професійної діяльності в навчальному процесі.

Варіант 25.

Системи оцінки результатів навчальної діяльності студентів

.

Варіант 26.

Шляхи досягнення конкурентноспроможності випускників університетів України на європейському ринку праці.

Соседние файлы в папке НМП_МВВШ_заочне_2013