Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / НМП_МВВШ_заочне_2013 / НМП_МВВШ_2012_заочне.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

Проблемні питання та завдання

 1. З якою метою у вищих навчальних закладах України впроваджується кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП)?

 2. Які методи і організаційні форми навчання використовуються у системі КМСОНП?

 3. У чому полягає сутність особистісно-орієнтованої технології навчання студентів в умовах КМСОНП?

 4. Визначте роль проблемного навчання у формуванні активної, творчої особистості майбутнього фахівця.

 5. Розтлумачте поняття «проблема», «проблемне запитання», «проблемне завдання», «проблемна ситуація», «проблемне навчання».

 6. Чим відрізняється метод аналізу конкретних ситуацій і метод випадків?

 7. Визначте значення і роль ігрових методів навчання в активізації пізнавальної діяльності студентів та, в цілому, у фаховій підготовці майбутніх фахівців.

 8. Яка принципова різниця між діловими і рольовими іграми?

 9. Як впливають інформаційні технології на всебічний розвиток особистості студента взагалі та його професійну компетентність зокрема?

 10. Розкрийте переваги комп’ютерних технологій навчання над традиційною системою навчання.

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає сутність методу навчання?

 2. У чому полягає сутність поняття «технологія навчання»?

 3. Які методи навчання відносяться до активних методів? Розкрийте сутність найпоширеніших методів активного навчання.

 4. Розкрийте сутність методів проблемного навчання.

 5. Охарактеризуйте основні шляхи створення ситуаційних вправ.

 6. Які види ділових ігор Ви знаєте? Зазначте їх особливості.

 7. У чому полягає сутність застосування методу «мозкова атака»?

Бібліографічний список

7; 9; 15; 16; 20; 22; 23; 24; 25

Тема 5. Засоби навчання і контролю

Мета: засвоєння, поглиблення та закріплення знань щодо засобів навчання і діагностики знань, вмінь і навичок студентів у вищій школі

План вивчення теми

1. Роль і місце засобів навчання у навчальному процесі.

2. Класифікація засобів навчання.

3. Дидактичні можливості окремих засобів навчання. Умови ефективного використання засобів навчання. Використання технічних засобів навчання.

4. Призначення контролю і вимоги до нього. Види, методи і форми контролю.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Приступаючи до вивчення теми, необхідно визначити сутність поняття «засіб навчання», з’ясувати роль і місце засобів навчання у навчальному процесі.

Для більш детального вивчення окремих груп засобів навчання, студенту необхідно визначитися із сучасною класифікацією засобів навчання.

У педагогічній літературі використовуються різні класифікації засобів навчання. Їх поділяють по формі організації пізнавальної діяльності студентів на засоби для самостійної та для фронтальної роботи; за функціями – на інформаційні, контролюючі, тренуючі.

Слід зазначити, що на правильний вибір засобів навчання найбільш орієнтує класифікація по сукупності двох ознак: поставленій дидактичній задачі та способу її реалізації. Згідно з названими ознаками виділяють такі основні групи засобів навчання (рис. 1): вербальні засоби навчання, навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання.

Рис. 1. Класифікація засобів навчання

Вивчаючи наступне, третє, питання теми, необхідно визначити дидактичні можливості окремих груп засобів навчання.

До вербальних засобів навчання відносять науково-методичну та навчально-методичну літературу: підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, словники, опорні конспекти лекцій, опорні схеми (конспекти-схеми), методичні рекомендації щодо виконання різних видів навчальної діяльності.

Цю групу засобів навчання використовують у навчальному процесі для поглиблення знань та вмінь студентів, для самостійного вивчення студентами матеріалу, виконання практичних завдань. Серед вербальних засобів навчання велика роль належить навчальній літературі. Для студентів вона є найважливішим джерелом знань, а разом з тим і засобом, який стимулює пізнавальний інтерес. Серед вербальних засобів окремо можна виділити дидактичні матеріали.

Дидактичні матеріали– вид вербальних засобів навчання, який виступає в якості самостійного джерела знань, на основі якого проходить пізнавальний процес, він також може бути інструментом по відношенню до інших засобів навчання (підручник, законодавчі та інструктивні матеріали, додаткова література, навчальні відеофільми).

Дидактичні матеріали дають можливість більш раціонально використовувати час, диференціювати процес навчання, здійснювати оперативний контроль знань та вмінь.

Найбільш доступним дидактичним матеріалом для контролю знань і вмінь студентів є індивідуальні картки, на які заносяться питання, завдання, приклади їх розв’язання та ін. Такі завдання можуть бути як в текстовій формі, так і у вигляді рисунків, схем, діаграм.

Навчально-наочні посібники– це сукупність призначених для демонстрування засобів навчання, які забезпечують формування у студентів конкретного образу предметів і явлень дійсності.

Наочність в навчанні – найважливіший принцип дидактики. Мета навчально-наочних посібників – полегшити сприйняття інформацій, підвищити ефективність роботи викладача та студента.

Навчально-наочні посібники можуть подаватися як за допомогою технічних засобів, так і без них. До навчально-наочних посібників відносяться: макети, фотографії, рисунки, графіки, діаграми, схеми, таблиці, дошка.

Навчально-наочні посібники за засобами відображення об’єкта вивчення поділяються на натуральні, зображувальні і знакові (рис. 2).

При вивчені теми окремою групою необхідно виділити технічні засоби навчання – це технічне обладнання, за допомогою якого надається навчальна інформація або контролюється її засвоєння. Самі технічні засоби навчання інформацію не містять, вона знаходиться на носіях цієї інформації – слайдах, кінофільмах, магнітних дисках, дискетах тощо.

За цілями, дидактичним призначенням технічні засоби навчання можна умовно поділити на мотиваційно-пізнавальні, проблемні, навчальні, узагальнюючі, ілюстративні.

За характером надання навчальної інформації технічні засоби навчання поділяються на екранні, звукові, екранно-звукові.

Серед технічних засобів навчання найбільш поширені проектори (епіпроектори, графопроектори, мультімедіапроектор, лінгафонні пристрої, магнітофони, персональні комп’ютери).

Рис. 2. Навчально-наочні посібники

Окремо при вивчені теми необхідно приділити увагу засобам контролю знань, вмінь і навичок студентів.

Контроль знань та умінь студентів - один з найважливіших елементів навчального процесу. Від його правильної організації багато в чому залежать ефективність управління навчально-виховним процесом та якість підготовки фахівця. Навчання не може бути повноцінним без регулярної та об'єктивної інформації про те, як засвоюється студентами матеріал, як вони застосовують отримані знання для вирішення практичних завдань, як формуються необхідні компетенції. Завдяки контролю між викладачем і студентами встановлюється „зворотний зв'язок", який дозволяє оцінювати динаміку засвоєння учбового матеріалу, дійсний рівень володіння системою знань, умінь і навичок й на основі їх аналізу вносити відповідні корективи до організації навчального процесу.

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що визначаються вищим навчальним закладом. Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у вищому навчальному закладі.

Соседние файлы в папке НМП_МВВШ_заочне_2013