Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інтелектуальна власність / Інтелектуальна власність Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
559.62 Кб
Скачать

Електронні ресурси:

www.mon.gov.ua

www.kmu.gov.ua

www.sdip.gov.ua,

www.uacrr.kiev.ua

Навчальне видання

Семенова Людмила Юріївна

Інтелектуальна власність

ББК 65.011.151

С30 Семенова Л.Ю.

Інтелектуальна власність: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються з напряму - 0501 «Економіка та підприємництво» за спеціальностями - 7.050104 «Фінанси», 7.050109«Управління персоналом і економіка праці», 7.050107 «Економіка підприємства», 8.050104 «Фінанси», 8.050109 «Управління персоналом і економіка праці», 8.050107 «Економіка підприємства» 2010р. – 38 с.

Навчально-методичний посібник розроблений з метою допомоги студентам заочної форми навчання отримати необхідну систему знань з інтелектуальної власності та оволодіти вміннями застосовувати ці знання у безпосередній практичній діяльності.

Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни, плани і методичні рекомендації до самостійної роботи, індивідуальні завдання і методичні рекомендації до їх виконання, контрольні заходи, критерії оцінки знань та вмінь студентів, перелік рекомендованої літератури.

ББК 65.011.151

Підп. до друку ________Формат А5 Папір друк.

Ум.друк.арк. 4,3Облік.-видав.арк.3,8 Тираж _____ Замовлення №______

______________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

4