Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інтелектуальна власність / Інтелектуальна власність Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
559.62 Кб
Скачать

5. Підсумковий контроль перелік питань до пмк

 1. Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства.

 2. Види інтелектуальної діяльності.

 3. Глобальна інтелектуальна революція ХХ-ХХ1 століть.

 4. Поняття права інтелектуальної власності.

 5. Історичний розвиток правових норм щодо інтелектуальної власності в Європі та в Україні.

 6. Поняття інтелектуальний капітал, інтелектуальні активи та інтелектуальна власність.

 7. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність.

 8. Об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності.

 9. Майнові права інтелектуальної власності та термін їх дії.

 10. Захист інтелектуальної власності.

 11. Авторське право та його об’єкти.

 12. Автори-творці об’єктів права інтелектуальної власності.

 13. Виникнення авторського права.

 14. Особисті немайнові та майнові права на об’єкти авторського права.

 15. Об’єкти суміжних прав.

 16. Реєстрація авторського права в Україні.

 17. Захист авторського права в Україні та міжнародний досвід.

 18. Державне управління інтелектуальною власністю в Україні.

 19. Патентне право та його об’єкти.

 20. Об’єкти промислової власності.

 21. Майнові права на об’єкти промислової власності та термін їх дії.

 22. Патентні повірені та процедура патентування.

 23. Промислові зразки та їх міжнародна класифікація.

 24. Знаки для товарів і послуг та їх охорона.

 25. Визначення торговельної марки згідно законодавства України.

 26. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.

 27. Процедура знаків для товарів та послуг в Україні.

 28. Охорона права на торговельну марку.

 29. Визначення комерційної тайни.

 30. Міжнародна класифікація товарів і послуг.

 31. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну тайну.

 32. Охорона комерційної тайни.

Промислове шпигунство та конкурентна розвідка.

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, а саме:

 • максимальна кількість балів, яку може отримати студент – 100 балів, тобто це результат повного засвоєння знань за учбовою дисципліною, що відповідає вимогам навчальної програми;

 • якщо студент отримує оцінку нижче 100 балів, то це означає, що якась частина від загального необхідного обсягу знань екстерном не засвоєна.

Завданням ПМК є перевірка розуміння програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою за результатами:

 • за виконання завдань для самостійної роботи – 60 балів;

 • за виконання індивідуальної роботи – 20 балів.

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

теми

Назва теми

та вид роботи

Об’єкти контролю

Кількість балів

1

2

3

4

Модуль 1

Змістовий модуль 1 «Інтелектуальна власність»

1.

Вступ. Інтелектуальна власність. Нормативна база.

Самостійна робота

 • Повнота конспектування теоретичного матеріалу з теми

10

Систематичність конспектування теоретичного матеріалу з теми

10

Всього за тему

20

2.

Авторське право і суміжні права

Самостійна робота

 • Повнота конспектування теоретичного матеріалу з теми

10

Систематичність конспектування теоретичного матеріалу з теми

10

Всього за тему

20

3.

Право інтелектуальної власності на торгівельну марку

Самостійна робота

 • Повнота конспектування теоретичного матеріалу з теми

10

Систематичність конспектування теоретичного матеріалу з теми

10

Всього за тему

20

4.

Право інтелектуальної власності на комерційну тайну

Самостійна робота

Повнота конспектування теоретичного матеріалу з теми

Систематичність конспектування теоретичного матеріалу з теми

Всього за тему

10

10

20

Всього за змістовий модуль

80

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання

Індивідуальне науково-дослідне завдання, що виконується у рамках:

 • Проведення бібліографічного огляду наукової літератури.

 • Розкриття теоретичного питання Підготовка наукової доповіді та тез доповіді.

10

10

Всього за модуль 2

20

ВСЬОГО БАЛІВ

100