Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інтелектуальна власність / Інтелектуальна власність Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
559.62 Кб
Скачать

Додаткова література

 1. Зимов В.Г. Управление интелектуальной собственностью.- М., 2003.

 2. Козырев А.И. Оценка интеллектуальной собственности.- М., 1998.

 3. Олегович Г.И. Интеллектуальная собственность и проблемы ее комерционализации.- Минск, 2005.

 4. Полторак А., Лорнер П. Основы интеллектуальной собственности.- М., 2004.

 5. Васильчик Ю.А. Фактор интеллекта в социальном развитии человека. - Общественные науки и современность, - 2005, № 1.

 6. Права интеллектуальной собственности в Украине. Авторское право.-Бухгалтерия, - 2004. - №10.

 7. www.intelvlas. com.ua

 8. Баулін Ю.В., Борисов В. І., Гавриш С. Б., Гізімчук С. В. Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / Академія правових наук України; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Володимир Володимирович Сташис (заг.ред.), Василь Якович Тацій (заг.ред.). - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2003. - 1193 с.

 9. Андрощук Г. О., Довгий С. О., Дроб'язко В. С., Жаров В. О., Захарченко Т. Г. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Наук.- практ. вид.:У 4 т. / Академія правових наук України; Державне патентне відомство України / О.Д. Святоцький (ред.), В.О. Жаров (ред.). - К.: Видавничий Дім "Ін Юре" - 2003. - 656 с.

 10. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2 кн. / А.С. Довгерт (ред.), В.С. Дроб'язко (уклад.). - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. - (Tacis). Кн. 1 : Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України. - 2001. - 519 с.

 11. Бадиця І.А. Авторське, винахідницьке право, право на відкриття, оцінка і міжнародний захист авторських прав: Навч. посібник для студ. техн. вузів, які вивч. курс "Правознавство" / Інститут змісту і методів навчання; Криворізький технічний ун- т. - К., 2004. - 508 с.

 12. Голембо Я.В. Окремі питання авторського права. - К.: Форум, 2003. - 122 с .

 13. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. ст. / Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Ужгородський держ. ін-т інформатики, економіки і права / Ю.С. Шемшученко (заг.ред.), Ю.Л. Бошицький (заг.ред.). - К. : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - 424 с.

 14. Ніколаєнко Л. І., Меняйло Л. А., Топільська Л. М., Радомський В. С. Знаки для товарів і послуг / Державне патентне відомство України / В.Л. Петров (ред.). - К. : Ін Юре, 2003. - 116 с.

 15. Ніколаєнко Л. І., Бутяєва А. П., Меняйло Л. А., Радомський В. С. Промисловий зразок / Державне патентне відомство України / В.Л. Петров (ред.). - К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2003. - 124с.

 16. Хрустальова В.В. Інтелектуальна власність в системі економічних відносин перехідної економіки України: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 20 с.

 17. Чурпіта Г.В. Оцінка прав на інтелектуальну власність / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2003. - 220 с.

 18. Шишка Роман Богданович. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х: Видавництво національного ун-ту внутрішніх справ, 2004. - 368 с.