Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інтелектуальна власність / Інтелектуальна власність Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
559.62 Кб
Скачать

Cамостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів за кожною темою навчальної дисципліни здійснюється з 2 по 5-бальною шкалою. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

 • Конспектування окремих питань теми (максимальна оцінка –4 бали).

 • Складання термінологічного словнику за темою (максимальна оцінка –2 бали).

 • Складання опорних схем за темами (максимальна оцінка –2 бали).

Критерії оцінювання:

 • Наявність конспекту теоретичного матеріалу у повному обсязі – 1-5 бали.

 • Відсутність конспекту або неповне конспектування теоретичного матеріалу – 0 балів.

 • Наявність та повний обсяг термінологічного словнику – 1-5 бали.

 • Відсутність або неповний обсяг термінологічного словнику – 0 балів.

 • Наявність та повний обсяг опорних схем – 1-5 бали.

 • Відсутність або неповний обсяг опорних схем – 0 балів.

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота студентів за модулем 2 виконується у межах наукової тематики кафедри гуманітарних дисциплін, індивідуальних планів викладачів. Шкала оцінювання становить: 20 балів.

Критерії оцінювання:

 • Наявність та відповідність правилам написання і оформлення анотації та рецензії до періодичних видань соціально-економічного характеру (максимальна оцінка 5–балів).

 • Наявність підбору та оформлення законодавчих актів - (максимальна оцінка –5 балів) (максимальна оцінка –5 балів).

 • Написання реферативного огляду, тез доповіді, , доповіді до захисту реферату за темами: (максимальна оцінка –10 балів).

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Результати поточного контролю знань та компетенцій студентів вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу.

6. Список рекомендованої літератури Основна література

 1. Цивільний кодекс України. Кн..4. Право інтелектуальної власності. - Харків, 2003.

 2. Господарський кодекс України. Гл.16. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності. - Харків, 2004.

 3. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30 - ст.141.

 4. Закон України про авторське право і суміжні права / Міністерство юстиції України. - Офіц. вид. - К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2002. - 55с.

 5. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник. - К., 2006.

 6. Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база. - К., 2005.

 7. Інтелектуальна власність. Теорія і практика інноваційної діяльності. - К., 2006.

 8. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності. - К., 2005.

 9. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. - К., 1998.

 10. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика: Національне законодавство. Міжнародно-правові акти. Державний захист. Авторські винагороди. Відповідальність. Судова практика: Зб. нормат. актів / В.С. Ковальський (шеф-ред.) - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 399 с.

 11. Авторське право на літературні та художні твори в Україні: Тематична добірка / Книжкова палата України / Л.І. Котенко (уклад.). - К., 2003. - 110 с.

 12. Довгий С. О. Охорона інтелектуальної власності в Україні. - К. : Форум, 2003. - 319 с.

 13. Підопригора О. О. Авторське право і суміжні права // Законодавство України про інтелектуальну власність. - Х.:, Одісей, 2003. -220 с.

 14. Цибульок П.М., Чеботарьов В.П. Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. Ред.. к.е.н. М.В.Паледія. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2004. – 56 с.

 15. Право інтелектуальної власності: Методичні рекомендації до вивчення академічного курсу / Укл.: О.А.Підопригора, О.О.Підопригора. - К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 80 с.