Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013 / Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
668.16 Кб
Скачать

Витяг з наказу

04 Січня 20 __р. М. Дніпропетровськ № 1

Про облікову політику

підприємства

З метою дотримання підприємством єдиної методики відображення в бухгалтерському обліку і звітності господарських операцій та порядку оцінки об'єктів обліку

НАКАЗУЮ:

  1. Встановити на підприємстві таку облікову політику:

2.9 Товарно-матеріальні цінності визнавати, оцінювати та обліковувати згідно з вимогами П (с) БО 9 "Запаси". Одиницею запасів вважати кожне найменування цінностей та встановити систему періодичного обліку запасів.

2.10 Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) включати до первісної вартості придбаних запасів шляхом віднесення їх на рахунки запасів.

2.11 Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звітного періоду, обліковувати на рахунку 22 "Малоцінні швидкозношувані предмети" (далі - МШП). У момент видачі таких активів в експлуатацію списувати їх з балансу з одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації і відповідальних особах протягом строку фактичного використання таких предметів.

2.13 Оцінку вибуття сировини, матеріалів, запасних частин, будівельних матеріалів, МШП, інших запасів, що відносяться до виробничих, здійснювати методом середньозваженої собівартості одиниці запасів.

2.14 Переоцінку запасів здійснювати один раз на рік на підставі рішення постійно діючої інвентаризаційної комісії .

2.15 Звітним періодом для перегляду чистої вартості реалізації запасів і порівнянням її з первісною вартістю з метою проведення переоцінки вважати звітний рік.

Директор ТОВ «Рівас» Григоренко Л.О.

Навчальне видання

Олійник Людмила Шарифівна

Жадько Константин Степанович

Семенюта Валентина Василівна

Бухгалтерський облік

Ділова гра

О-54

Бухгалтерський облік: Ділова гра для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030504 «Економіка підприємства», - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 39с.

ББК 65.052.2

Підп. до друку ________ Формат _84x108 1/32_Папір друк.

Ум. друк. арк. 6,8 Обл.-вид. арк 9,4 Тираж ___ Замовлення № ___

__________________________________________________________

Дільниця оперативного друку ДДФА. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

17

Соседние файлы в папке Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013