Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013 / Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
668.16 Кб
Скачать

3. Права

Бухгалтер має право:

Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

Вносити на розгляд головного бухгалтера пропозиції по вдосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

Вимагати та отримувати особисто або за дорученням головного бухгалтера у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

4. Відповідальність

Бухгалтер несе відповідальність:

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України

5. Бухгалтер повинен знати:

Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу й технологію оброблення облікової інформації на підприємстві.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій.

Систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю.

Основи трудового законодавства.

Правила та норми охорони праці.

Посадова інструкція бухгалтера з обліку запасів

  1. Загальні положення

Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Бухгалтера з обліку матеріалів.

Бухгалтер з обліку матеріалів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

Бухгалтер з обліку матеріалів підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру.

На посаду Бухгалтера по даній ділянці призначається особа, яка має середню професійну (економічну) освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або спеціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи з обліку і контролю не менше 3 років.

Бухгалтер з обліку матеріалів повинен знати:

- Законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій та складання звітності;

- Форми і методи бухгалтерського обліку на підприємстві;

- План і кореспонденцію рахунків, зокрема, з обліку матеріалів;

- Організацію документообігу на даній ділянці бухгалтерського обліку; Порядок документального оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку надходження та відпуску матеріалів;

  1. Посадові обов'язки

Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог чинного законодавства в частині, що стосується обліку належать організації матеріалів, оприбуткування матеріалів, розрахунку фактичної собівартості матеріалів і т.п.

Бере участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів.

Здійснює прийом і контроль первинної документації на даній ділянці бухгалтерського обліку і готує їх до рахункової обробки.

Відбиває на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку матеріалів.

Складає звітні калькуляції за фактичною собівартістю матеріалів з урахуванням всіх витрат.

Проводить нарахування податків, що виникають на даній ділянці.

Забезпечує керівників , кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності порівнянною і достовірною бухгалтерською інформацією по відповідній ділянці обліку.

Розробляє робочий план рахунків, форми первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, бере участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації.

Готує дані по відповідній ділянці бухгалтерського обліку для складання звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.

Виконує роботи з формування, ведення і зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, що використовується при обробці даних.

  1. Права

Бухгалтер з обліку матеріалів має право:

Приймати участь в обговоренні питань, що входять до його функціональні обов'язки.

Вносити пропозиції і зауваження з питань поліпшення діяльності на дорученій ділянці роботи.

IV. Відповідальність

Бухгалтер з обліку матеріалів несе відповідальність за:

Невиконання своїх функціональних обов'язків.

Недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.

Невиконання наказів, розпоряджень директора підприємства, доручень та завдань від головного бухгалтера.

Соседние файлы в папке Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013