Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 стат.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
563.5 Кб
Скачать

Таблиця 3.92 – Розрахункова таблиця для визначення параметрів багатофакторного зв'язку та їхньої оцінки

№ з/п

1

57,80

29,00

16,10

57,88

-0,08

0,01

-24,10

580,61

2

62,80

48,20

14,20

75,45

-12,65

160,12

-19,10

364,65

3

62,50

40,60

18,60

65,36

-2,86

8,19

-19,40

376,20

4

59,80

38,40

15,50

66,20

-6,40

40,99

-22,10

488,23

5

75,80

40,50

9,50

73,11

2,70

7,26

-6,10

37,16

6

68,60

33,20

13,10

63,95

4,65

21,62

-13,30

176,78

7

80,70

41,80

10,20

73,58

7,12

50,67

-1,20

1,43

8

73,70

46,80

13,90

74,55

-0,85

0,72

-8,20

67,17

9

71,00

54,60

10,20

84,21

-13,21

174,40

-10,90

118,72

10

72,70

52,50

9,10

83,41

-10,71

114,68

-9,20

84,56

11

89,00

58,30

5,70

91,15

-2,15

4,61

7,10

50,47

12

72,90

40,50

11,10

71,73

1,17

1,37

-9,00

80,93

13

80,50

40,40

11,00

71,73

8,77

76,88

-1,40

1,95

14

83,40

48,50

13,10

76,65

6,75

45,58

1,50

2,26

15

85,70

47,40

6,20

81,67

4,03

16,24

3,80

14,47

16

101,90

58,70

8,90

88,73

13,17

173,53

20,00

400,17

17

90,90

64,30

2,10

99,22

-8,32

69,27

9,00

81,08

18

79,70

56,70

7,70

88,10

-8,40

70,54

-2,20

4,82

19

90,70

61,60

4,10

95,26

-4,56

20,81

8,80

77,51

20

85,30

62,10

5,80

94,22

-8,92

79,48

3,40

11,59

21

113,70

70,90

3,20

103,76

9,94

98,90

31,80

1011,51

22

100,10

68,30

2,40

102,29

-2,19

4,77

18,20

331,39

23

102,50

66,90

9,30

95,19

7,31

53,45

20,60

424,53

24

103,80

65,20

9,90

93,26

10,54

111,05

21,90

479,79

1965,50

1235,40

230,90

1970,65

-5,15

1405,15

8,00

5267,97

 

81,90

51,48

9,62

82,11

-0,21

58,55

0,33

219,50

Як бачимо, розрахований коефіцієнт і одержаний завдяки використанню програми «Microsoft Excel – Статистические функции – ЛИНЕЙН» (додаткова регресійна статистика) рівні R2=0,73.

Перевірку статистичної істотності коефіцієнту детермінації можна здійснити за допомогою критерію Фішера:

Fтабл=3,49, Fрозр значно більший за Fтабл, отже коефіцієнт детермінації статистично значущий.

Оцінка істотності коефіцієнтів регресії здійснюється за допомогою t-критерію Ст'юдента. При цьому визначають розрахункові (фактичні) значення:

tтабл=2,08. Параметр визначається істотним, якщо розрахункове значення перевищує табличне. Параметри рівнянняіє істотними. Істотність зв’язку продуктивності праці з фондоозброєністю і плинністю кадрів доведено.

Висновки по розділу 3:

 1. На основі вихідних даних було отримано угрупування продуктивності праці з фондоозброєністю та плинністю кадрів відповідно. Варіація сукупностей є значною. Відносна помилка вибірки продуктивності праці є найменшою.

 2. Середній рівень продуктивності праці склав 81,56 грн./люд-годину. Зв'язок між продуктивністю праці та фондоозброєністю є прямим сильним, між продуктивністю праці та плинністю кадрів – сильним зворотнім.

 3. Мінливість варіаційного ряду для продуктивності праці і фондоозброєності є значною. Вихідна інформація про плинність кадрів є не однорідною. 53% варіації продуктивності праці обумовлена впливом фондоозброєності та плинності кадрів.

ВИСНОВКИ

 1. Статистичне спостереження є одним з найбільш розповсюджених методів, що використовуються у економічному аналізі. При аналізі діяльності підприємства можливо використати середні величини, зокрема при вимірюванні взаємозв’язків між явищами. Аналіз взаємозв’язку є передумовою проведення прогнозів в економічних науках.

 2. Для проведення статистичного дослідження необхідно згрупувати однорідну вихідну інформацію. Основним показником оцінки сукупності є середня. Вона може бути розрахована декількома формулами в залежності від типу вихідної інформації та виду показника. Для характеристики статистичного розподілу необхідно знати також ступінь варіації елементів сукупності. Одним з методів оцінки взаємозв’язку між факторами є кореляційний аналіз.

 3. Варіація сукупностей є значною. Відносна помилка вибірки продуктивності праці є найменшою. Середній рівень продуктивності праці склав 81,56 грн./люд-годину. Зв'язок між продуктивністю праці та фондоозброєністю є прямим сильним, між продуктивністю праці та плинністю кадрів – сильним зворотнім. 53% варіації продуктивності праці обумовлена впливом фондоозброєності та плинності кадрів.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Щурик М.В. Статистика: Навч. Посібн. – Львів: Магнолія – 2006, 2009. – 545с.

 2. Графічне зображення рядів розподілу [Електронний ресурс] . – Режим доступу:http://buklib.net/

 3. Статистика: Курс лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” та 6.030507 „Маркетинг” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”) / Уклад.: Мізіна О.В. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 134 с.

 4. Середні величини [Електронний ресурс] . – Режим доступу:http://ser-pavlion.narod.ru/

 5. Середні величини : Статистика : Бібліотека для студентів [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://ebooktime.net/

 6. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 467 с.

 7. Статистика: Підручник/ А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.; 3а ред. А.В.Головача. - К.: Вища шк., 1993. - 623 с.

 8. Статистика: Курс лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” та 6.030507 „Маркетинг” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”) / Уклад.: Мізіна О.В. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 134 с.

 9. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для вузов. Изд. 7-е, стер. - М.: Высш. школа, 2000. - 479 с.

 10. Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки «Статистика» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво», напрями підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг» / Укл.: О.В. Мізіна, Г.А. Какуніна. - Донецьк: ДоНТУ, 2010. – 111 с.

 11. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко та ін. — К.: КНЕУ, 1998. — 468 с.

 12. Общая теория статистики: Учебник/ Т.В. Рябушкин, М.Р. Ефимова, И.М. Ипатова, Н.И. Яковлева. - М.: Финансы и статистика, 1981. - 279 с.

 13. Общая теория статистики: Учебник/ А.Я. Боярский, Л.Л. Викторова и др.; Под ред. А.М.Гольдберга, В.С.Козлова. - М.: Финансы статистика, 1985. - 367 с.

 14. Середні величини : Статистика : Бібліотека для студентів[Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://ebooktime.net/

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]