Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гос.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
268.66 Кб
Скачать

6) Держава не звужує, а розширює сферу вільного вибору, приймаючи рішення, зв’язані з виробництвом суспільних товарів.

в) Держава сприяє нейтралізації криз.

  1. Прихильник неоліберального напрямку Людвіг Ерхард стверджував:

б) економічний порядок установлюється спонтанно як результат конкуренції;

г) політико-економічна діяльність держави повинна бути спрямована на створення форм економічного порядку;

  1. Відповідно до гіпотези раціональних очікувань:

а) не варто розглядати споживачів і підприємців тільки як об’єкт макрорегулювання;

в) економічні агенти переробляють, оцінюють, навчаються на основі отриманої інформації;

6 Приклад білету

1. Теоретична частина

Політична економія

    1. Визначте, вірним чи хибним є твердження. Відповідь аргументуйте. Лінія виробничих можливостей показує оптимальну кількість благ, що є можливим виробити в даній економічній системі із даними ресурсами.

Крива́я произво́дственных возмо́жностей — это кривая, которая показывает различные комбинации максимальных объёмов производства нескольких (как правило, двух) товаров или услуг, которые могут быть созданы в условиях при полной занятости и использовании всех имеющихся в экономике ресурсов.

1.2. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Які функції виконують гроші при отриманні заробітної плати:

в) засіб платежу;

1.3. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Власність в економічному сенсі визначає:

г) відносини, що об’єктивно складаються у виробництві між людьми щодо привласнення результатів та умов виробництва.

1.4. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Кругообіг капіталу підприємства - це:

в) безперервний рух капіталу, у процесі якого він послідовно проходить три стадії, набуває у кожній з них певної функціональної форми і повертається до своєї вихідної форми - грошової;

1.5. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Норма додаткової вартості визначається як:

а) відношення додаткової вартості до змінного капіталу;

1.6. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Земельна рента є економічною формою реалізації:

б) додаткового чистого доходу;

Мікроекономіка

1.7. Визначте, вірним чи хибним є твердження. Відповідь аргументуйте.

Зміна розміру доходу споживача призводить до зміни нахилу бюджетної лінії., Не верно¸ наклон меняется при изменении цены на какой-либо из двух товаров, рассматриваемых на бюджетной линии, при изменении дохода в меньшую или большую сторону, изменяется положение кривой левее или правее соответственно, так как при той же цене товаров потребитель может позволить купить меньшее или большее количество этих товаров соответственно.

1.8. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Центральними суб’єктами мікроекономічного аналізу є:

в) споживач і фірма;

1.9. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Графічне зображення кривої абсолютно нееластичного попиту – це:

г) вертикальна лінія.

1.10. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Конкурентній фірмі у короткостроковому періоді слід виробляти продукцію, якщо:

а) вона отримує економічний прибуток;

1.11. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Якщо граничний виторг монополії дорівнює нулю, то:

б) сукупний виторг монополії є максимальним;

в) цінова еластичність попиту на продукцію дорівнює 1;

г) правильні відповіді б) і в).

1.12. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Гранична доходність фактора виробництва – це:

а) грошовий вираз граничної продуктивності змінного фактора;

б) зміна сукупного виторгу в результаті застосування додаткової одиниці ресурсу;

в) реалізований за ринковою ціною граничний фізичний продукт, вироблений додатковою одиницею фактора, залученого у виробництво;

г) всі відповіді правильні.

Макроекономіка

1.13 Визначте, вірним чи хибним є твердження. Відповідь аргументуйте.

Висловлювання є нормативним: «Для зниження безробіття законодавець може послабити захист від необґрунтованого звільнення»., да это нормативное выражение, т.к. Позитивный – анализ того, что есть . Нормативный - анализ с позиции нормы, то есть с позиции того, что должно быть.

1.14. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Яка змінна є потоковою:

в) заробітна плата особи;

1.15. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Крива сукупного попиту виражає взаємозв'язок між:

а) рівнем цін і виробленим ВНП в реальному вираженні;

1.16. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Якщо національна економіка досягла повної зайнятості, а обсяг сукупного попиту зростає, то це означає, що:

б) є інфляційний розрив;

1.17. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Закон Оукена виражає кількісну залежність між:

а) зміною обсягу національного виробництва і зміною рівня безробіття;

1.18. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Термін «облікова ставка» означає:

б) процентну ставку, по якій центральний банк надає позики комерційним банкам;

Історія економіки та економічної думки

1.19. Визначте, вірним чи хибним є твердження. Відповідь аргументуйте.

Основна спрямованість розробок Д. Рікардо полягає у дослідження законів розподілу національного доходу між основними класами.,Да,

Учение Рикардо называли “системой раздора и вражды между классами”, так как именно классовые отношения лежат в основе процессов распределения доходов в обществе, так как он был уверен, что рост доходов капиталистов (прибыль) обязательно снижает доход рабочих (заработную плату), и наоборот, и видел в этом жесткую закономерную обратную связь.

1.20. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Із-за чого почалась так називана «революція цін», що охопила ряд країн Європи в XVI столітті:

в) з-за ввозу великої кількості коштовних металів;

1.21. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Основні ідеї плану Маршалла полягали в:

в) наданні фінансової допомоги США європейським країнам;

1.22. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Яку працю А. Сміт визнавав за продуктивну:

а) працю у сфері матеріального виробництва;

1.23. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

Згідно соціалістам – утопістам, пріоритетне значення має власність:

в) загальносуспільна;

1.24. Тест. Визначте одну правильну відповідь.

З наведених положень основу методології Дж. М. Кейнса не складає:

а) пріоритет мікроекономічного аналізу;

Название школы

Время существования

Особенности предмета изучения

Основоположни ки (или видные представители)

Меркантилизм

XVII-XVII

Создание благ в результате обмена и торговли 

Т. Манн,  Ж. Б. К. Кольбер

Физиократы

VIII в.в.

Создание благ в производстве, земледелии

У. Пети,  Ф. Кенэ

Классическая экономическая теория

XVIII в.в.

Создание богатства не только в земледелии, но и в других отраслях

А. Смит, Д. Риккардо, Ж. Сисмонди И др.

Марксистская политическая экономия

XIX – XX в.в.

Производственные отношения между людьми, возникающие в производстве, и экономическое противосостояние классов

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин,  Н. И. Бухарин, и др.

Маржинализм (австрийская школа)

Вторая половина XX в.

Удовлетворение потребностей в условиях ограниченных ресурсов с использованием предельных выгод

К. Менгер, Е. Бём-Бёмбоверг

Неоклассическая

Конец XIX начало XX в.в.

Взаимодействие спроса и предложения, механизм формирования рыночных цен

Ф. Маршал Л. Вальрас

Кейнсианство

Первая половина  XX в.

Экономикс. Поиск оптимальных методов регулирования экономики

Д.М. Кейнс

Монетаризм

Начало XX в.

Анализ денежного обращения в рыночном хозяйстве

М. Фридмен

Новая политическая экономия

XX в.

Поиск оптимального порядка в рыночном хозяйстве

Дж. Мут, Р. Лукас, П. Самуэльсон  и др.

Институционализм

ХХ в.

Изучение институтов социальных условий развития экономики

Т. Веблен Дж. Гелбрейт

21. Що є спільного і у чому проявились розбіжності трьох основних течій раннього інституціоналізму? В рамках раннего институционализма сложились три основных направления: 1) социально-психологический, 2) социально-правовой, 3) эмпирический (конъюнктурно-статистический). 22. Под чистым продуктом они понимали избыток продукции, полученной в земледелии, над издержками производства. "Чистый продукт, - писал Кенэ, - это ежегодно создаваемые богатства, которые образуют доходы нации, и представляют продукт, извлекаемый из земельных владений после изъятия всех издержек". Таким образом, физиократы считали, что чистый продукт возникает только в земледелии. И на их стороне была сама очевидность, ибо нигде прирост продукции не демонстрируется столь наглядно, как в сфере животноводства и растениеводства 23. С. Сисмонди, Прудон – представитель экономического романтизма. Экономический романтизм - направление экономической мысли, выражающей интересы мелкой буржуазии. Причиной возникновения экономиче­ского романтизма является промышленный переворот и буржуазная револю­ция, в результате которых проис­ходило разорение мелких ремесленников и крестьян, что привело к появлению огромной армии безработных.

24. Нобелевские лауреаты 2008 — Пол Кругман 2007 — Эрик Мэскин, Роджер Майерсон, Леонид Гурвич 2006 — Эдмунд Фелпс 2005 — Роберт Ауманн и Томас Шеллинг 2004 — Финн Кидланд и Эдвард Прескотт 2003 — Клайв Грэнджер, Роберт Энгл 2002 — Вернон Смит, Дэниэл Канеман 2001 — Джордж Акерлоф, Майкл Спенс, Джозеф Стиглиц 2000 — Джеймс Хекман, Дэниел Макфадден 1999 — Роберт Манделл 1998 — Амартия Сен 1997 — Роберт Мертон, Майрон Скоулз 1996 — Джеймс Миррлис, Уильям Викри 1995 — Роберт Лукас 1994 — Райнхард Зелтен, Джон Нэш, Джон Харсани1993 — Дуглас Норт, Роберт Фогель1992 — Гэри Беккер 1991 — Рональд Коуз1990 — Уильям Шарп, Гарри Марковиц, Мертон Миллер 1989 — Трюгве Хаавельмо 1988 — Морис Алле 1987 — Роберт Солоу 1986 — Джеймс Бьюкенен 1985 — Франко Модильяни 1984 — Ричард Стоун 1983 — Жерар Дебрё 1982 — Джордж Стиглер 1981 — Джеймс Тобин 1980 — Лоуренс Клейн 1979 — Артур Льюис, Теодор Шульц 1978 — Герберт Александер Саймон 1977 — Джеймс Мид, Бертиль Улин 1976 — Милтон Фридман 1975 — Тьяллинг Купманс, Леонид Витальевич Канторович 1974 — Фридрих фон Хайек, Гуннар Мюрдаль 1973 — Василий Леонтьев 1972 — Кеннет Эрроу, Джон Ричард Хикс 1971 — Саймон Кузнец 1970 — Пол Самуэльсон 1969 — Рагнар Фриш, Ян Тинберген

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.