Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гос.docx
Скачиваний:
26
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
268.66 Кб
Скачать

2.6 Тести з курсу політичної економії

2.6.1 Приклади тестів типу «вірно-невірно».

Відповідь на тести даного типу потребує короткого пояснення

 1. Поясніть, чи вірно ствердження:

«Ознакою індивідуальної форми власності є те, що працівник одночасно є власником і розподільником доходів.» Верно, Отличительной чертой индивидуальной собственности (частно-трудовой собственности) является то, что собственник самостоя­тельно реализует права владения, распоряжения, пользования и присвоения. Отсюда следует стремление частного собственника наиболее рационально вести свое хозяйств, высокая эффектив­ность частной собственности. Социальные носители этой формы собственности — крестьяне, ремесленники, частные врачи, адво­каты и другие люди, живущие своим трудом.

 1. Поясніть, чи вірно ствердження:

«Розрізняють два типи товарного виробництва: просте та капіталістичне. Просте характерне для перших етапів розвитку товарного виробництва, коли продукти виготовлялися для обміну самостійними дрібними товаровиробниками-ремісниками та селянами.» Верно, Типичным для докапиталистических формаций было простое товарное производство (иногда его называют неразвитым товарным производством). Для простого товарного производства характерны следующие черты:

 • частная собственность на средства производства и продукты труда;

 • личный труд собственника на средства производства;

 • является индивидуальным производством ремесленников и крестьян, осуществляемым ими в целях удовлетворения личных потребностей.

 1. Поясніть, чи вірно ствердження:

«Товарне виробництво – це виробництво, в якому продукт виробляється не для власного споживання виробника, а для продажу.»Верно, Для капиталистического товарного производства характерны следующие черты:

 • средства производства принадлежат капиталистам, а рабочие лишены средств производства;

 • капиталист эксплуатирует наемный труд, безвозмездно присваивая значительную часть продукта чужого труда;

 • совместный труд многих рабочих под командой капиталиста используется в целях получения им прибыли.

 1. Поясніть, чи вірно ствердження:

«Предмети споживання – це речі, які задовольняють потреби людей опосередковано, шляхом використання їх для виготовлення необхідних предметів споживання або послуг (виробничі будівлі та споруди, машини та обладнання, сировина, матеріали, паливо тощо.)» НЕ ВЕРНО,

Блага, используемые для удовлетворения потребностей самих людей и обеспечивающие условия для их воспроизводства, относятся к предметам потребления, или благам непроизводственного назначения. це речі, які задовольняють потреби людей безпосередньо як життєві матеріальні та духовні блага (продукти харчування, взуття, одяг, книги і т.д.).»

 1. Поясніть, чи вірно ствердження:

«Засоби виробництва - це речі, які задовольняють потреби людей безпосередньо як життєві матеріальні та духовні блага (продукти харчування, взуття, одяг, книги і т.д.).» Не ВЕРНО, Блага, которые предназначены для использования (потребления) непосредственно в процессе производства, являются средствами производства, или благами производственного назначения. це речі, які задовольняють потреби людей опосередковано, шляхом використання їх для виготовлення необхідних предметів споживання або послуг (виробничі будівлі та споруди, машини та обладнання, сировина, матеріали, паливо тощо.)»

 1. Поясніть, чи вірно ствердження:

«Споживча вартість виступає об’єктом вивчення політекономії, тому що вона в своїй суспільній властивості виступає як носій виробничих відносин людей і , в першу чергу, мінової вартості.», Не верно, Потребительная стоимость – это совокупность полезных свойств товара, благодаря которым он обладает способностью удовлетворять какую-либо потребность общества или отдельного человека (может служить пищей, быть одеждой или иным полезным предметом).

 1. Поясніть, чи вірно ствердження:

«Закон вартості визначає способи й принципи виміру, розподілу й стимулювання суспільної праці на ринку .» Верно, Закон стоимости - объективный экономический закон товарного производства. Он определяет способы и принципы измерения, распределения и стимулирования общественного труда на рынке. Согласно этому закону обмен товаров осуществляется на основе стоимостной эквивалентности, которая определяется общественно-необходимыми затратами труда. Закон стоимости стимулирует тех. производителей, которые обеспечивают более высокую производительность труда. Те же производители, чья производительность труда ниже общественно-нормальной (средней), при обмене несут убытки.

 1. Поясніть, чи вірно ствердження:

«Функцію міри вартості гроші виконують реально.», Не верно, как средство обращения реальны, Первая из них - мера стоимости (ценности). Эта функция заключается в том, что деньги служат материалом для измерения стоимости всех других товаров. Это происходит потому, что и в товарах, и в деньгах воплощена овеществленный человеческий труд, а с помощью денег сравнивается их стоимость (ценность). Цена - стоимость товара, выраженная в деньгах.

Функцию меры стоимости (ценности) деньги выполняют как мнимые, мысленно, или идеальные деньги.

 1. Поясніть, чи вірно ствердження:

«Функцію грошей як засобів утворення й нагромадження скарбів може виконувати лише наявне золото.» , Верно, Золото легко выпадает из обращения, образуя сокровище и сохраняя (консервируя) свою стоимость, и так же легко в случае необходимости возвращается в оборот. Функцию денег как средства образования и накопления сокровищ может выполнять только имеющееся золото. В условиях бумажно-денежного обращения имеют тоже место попытки накопления (сохранения) наряду с золотом и бумажных денег. Однако в результате инфляционных процессов они быстро обесцениваются.

 1. Поясніть, чи вірно ствердження:

«Синдикат (від французького слова – спілка). Учасники синдикату ділять поміж собою ринки збуту, визначають ціни, домовляються про норми виробництва та збуту продукції. Ця норма називається квотою. Відповідно до квоти кожний з учасників Синдикат не повинен перевищувати обсяг виробництва і збуту.», Не верно, Синдикат(от лат. syndicatus, от syndico — рассматриваю, проверяю) - это одна из форм монополистических соглашений картельного типа, преследующая цель устранить конкуренцию между монополиями в области сбыта и закупок сырья путем установления контроля над рынком главным образом однородной массовой продукции для получения наивысших прибылей В синдикаие реализация продукции его участников, а также закупки сырья осуществляются через единый орган — контору по продаже.

 1. Поясніть, чи вірно ствердження:

«У політекономічному розумінні підприємство – це первинна ланка суспільного поділу праці і водночас основна структурна ланка народногосподарського комплексу й основний суб’єкт ринкової економіки.»

ВЕРНО, В полит экономическом смысле предприятие-это первичное звено общественного разделения труда и одновременно основная структурная звено народнохозяйственного комплекса и основной субъект рыночной экономики. В таком качестве предприятие выступает том, что: