Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гос.docx
Скачиваний:
17
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
268.66 Кб
Скачать

51. Що із перерахованого не характеризує ринок олігополії?

в) держава проміняє антимонопольне законодавство;

52. Згідно теорії ломаної кривої попиту, якщо одна олігополія піде на зниження ціни, то:

а) всі інші фірми також знизять ціну;

53. Короткотривалий період діяльності фірми – це період:

б) недостатній для зміни виробничих потужностей;

 1. Фірмі вигідно буде нарощувати виробництво при умові, що:

а) граничний дохід більший за граничні витрати;

 1. Особливості попиту на ресурси в тому, що він:

б) похідний, залежить від попиту на продукцію фірми;

56. Для яких із наступних значень еластичності зниження ціни приведе до зниження виручки від реалізації:

б)0,7;

 1. Коли ціна на товар субститут зросте, то на даний товар попит:

а) зросте;

 1. Чим обумовлено зниження середніх витрат фірми при збільшені обсягів випуску у довгостроковий період:

а) позитивним ефектом масштабу;

 1. Пропозиція земельних ділянок буде залежати:

а) від кількості ділянок;

 1. Фірма буде здійснювати виробництво з метою мінімізації збитків при умові:

а) що ціна не компенсує всіх витрат, однак компенсує середні змінні витрати;

5.3 Тести з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки»

 1. Виберіть правильні терміни й поняття, використовувані маржиналізмом:

а) гранична корисність,

г) цінність,

є) економічне благо,

ж) гранична продуктивність,

і) граничний прибуток,

к) потреба,

о) граничні витрати.

 1. Маршалл аналізував закономірності руху цін при:

а) досконалій конкуренції,

 1. Виберіть правильну відповідь:

б) теорія граничної продуктивності базується на законі спадаючої продуктивності,

 1. Які з перерахованих характеристик відбивають основні риси теорії граничної корисності?

г) психологічний підхід до аналізу економічних категорій.

 1. З перерахованих нижче виберіть основні напрямки австрійської школи політичної економії:

а) навчання про цінність;

д) теорія граничної корисності.

 1. Хто є автором моделі «системи загальної економічної рівноваги»?

в) Л.Вальрас;

 1. Теорія добробуту (теорія економічного оптимуму) розроблена:

б) У.Парето;

 1. Критерій суспільної корисності, згідно Парето, перебуває в тому, що:

б) за даних умов (наявності ресурсів, системи розподілу, запитах споживачів, цінах) ніхто не може поліпшити своє становище, не погіршуючи при цьому становища когось іншого;

 1. Основоположником австрійської школи, представники якої розвивали кардиналістську теорію корисності, є:

а) Г.Госсен;

б) К.Менгер;

 1. Що створює, згідно з Марксом, конкретна праця :

а) вартість;

г) додаткову вартість;

 1. Ким створюється, згідно з Марксом, додаткова вартість:

а) промисловим робітником;

д) сільськогосподарським робітником;

 1. Визначте конкретні форми вираження додаткової вартості:

а) заробітна плата;

б) прибуток;

г) відсоток;

д) земельна рента;

 1. Що, на Ваш погляд, можна віднести до ідейних джерел марксизму?

а) німецька класична філософія;

г) англійська буржуазна політична економія;

 1. К.Маркс вважав, що предметом політичної економії є :

в) вивчення виробничих відношень,

 1. Які із тверджень вірні, а які – ні?

а) Сміт вважав, що закон вартості діє відповідно до трудової теорії вартості тільки в умовах простого товарного виробництва. В умовах капіталізму ця відповідність порушується (товари продаються не по вартості, обумовленій працею)., Он дает несколько определений стоимости. Первое определение - затратами труда. Смит различал потребительную и меновую стоимости. Он доказывал, что пропорции, в которых товары обмениваются друг на друга, определяются затратами труда. Он прямо определял меновую стоимость рабочим временем. Второе определение стоимости у Смита - определение покупаемым трудом. Третье определение стоимости - доходами. Игнорируя свое определение стоимости затраченным на производство товара трудом, Смит при рассмотрении составных частей товаров заявлял, что: заработная плата, прибыль и рента являются тремя первоначальными источниками всякого дохода так же, как и всякой меновой стоимости.

б) Маркс довів, що закон вартості діє відповідно до теорії трудової вартості й в умовах капіталізму. да

в) Теорія трудової вартості Сміта-Рікардо пояснила дію закону вартості в умовах капіталістичного виробництва.

С одной стороны, Смит приходил к правильному в целом выводу о том, что стоимость товаров определяется трудом, затраченным на их производство. С другой стороны, Смиту представлялось, что можно определить стоимость товаров и тем трудом, который “покупается на этот товар”. По Смиту, это тождественные определения. Рикардо решительно выступил против второго, ненаучного определения стоимости Смита. Он показал, что это отнюдь не тождественные позиции, что вторая точка зрения Смита не соответствует действительности.

 1. Маркс пов’язував експлуатацію з:

а) привласненням капіталістами частини неоплаченої праці найманих робітників;

 1. Під впливом яких західноєвропейських шкіл формувалася політ економічна думка України у другій половині ХІХ ст.:

в) класична школа політичної економії;

 1. Хто є автором теорії срідності праці?

в) Г. Сковорода;

 1. Які з перерахованих тверджень характеризують принципи інституціоналізму?

б) Рушійною силою суспільного розвитку є держава, сім’я, профспілки, інші соціальні явища;

д) Основою суспільного прогресу є мотиви поводження, спосіб

мислення, звичаї, традиції, правові й моральні норми.

 1. Що вважає Т.Веблен хибою капіталізму:

д) протиріччя між індустрією та бізнесом.

 1. Спільність методології інституціоналізму з історичною школою Німеччини виявляється в тому, що обидва напрямки:

а) враховують особливості історичного розвитку й чинники соціального середовища;

 1. На думку американського інституціоналіста Д.К.Гелбрейта, причиною “революції керуючих” є ріст значимості такого ресурсу, як:

в) підприємництво,

 1. «Ефект Веблена» характеризує ситуацію впливу споживчої поведінки на зростання попиту у зв’язку:

в) із зростаючим рівнем цін.

 1. Веблен стверджує, що в результаті запропонованих реформ відбудеться:

б) перехід до індустріальної системи,

 1. Згідно поглядам Дж. Коммонса вартість формується:

в) юридичними згодами «колективних інститутів».

 1. У.К.Мітчелл – засновник однієї з течій інституціоналізму, яка мала назву:

в) кон’юнктурно-статистична.

 1. Що з нижче перерахованого відстоював Кейнс?

в) регулювання капіталізму,

д) вільний вихід із кризи,

ж) повну зайнятість,

 1. Зазначте причини, якими Кейнс пояснив недостатній сукупний попит:

а) відставання росту споживання населення від росту їхнього прибутку;

г) невисока норма прибутку на капітал,

д) високий рівень відсотка.

 1. Кейнс вважав, що мірами, здатними, вивести економіку із кризи є:

в) зниження Центральним банком дисконтної ставки відсотка,

д) зростання споживчого попиту,

 1. Назвіть послідовників Кейнса :

г) Е.Хансен,

д) П.Самуельсон,

ж) Дж.Хікс,

к) Харрод,

п) Дж.М.Кларк.

 1. Які з наведених положень належать прихильникам кейнсіанської школи?

а) ринок не здатний забезпечити автоматичне саморегулювання господарства;

б) необхідно державне втручання в розвиток ринкової економіки;

в) для подолання економічних криз і забезпечення господарського росту необхідно розширити ефективний попит;

 1. Кейнсіанці вважають, що:

в) державне втручання в розвиток економіки є бажаним;

 1. Які з перерахованих концепцій класичної макроекономічної теорії критикував Дж.М.Кейнс?

а) закон Сея,

в) теорію ринкового саморегулювання економіки,

 1. Дж.М.Кейнс називав у числі своїх попередників:

г) меркантилістів,

 1. Чим пояснює Фрідмен вади в економіці:

в) гипертрофірованою діяльністю профспілок,

д) некомпетентним втручанням держави,

 1. Які з наступних тверджень вірні, а які - ні? Поясніть.

а) Монетаристи стверджують, що між зміною попиту на гроші і динамікою номінального прибутку існує пряма залежність.,

Нет, величина спроса на деньги зависит от трех факторов:

От абсолютного уровня цен.

От уровня реального объема производства.

От скорости обращения денег.

Позднее И. Фишер дополнил свою формулу обмена, в которой учел не только массу денег, находящихся в обращении, но и сумму денежных средств, находящихся на чековых счетах в банках. Уравнение обмена с учетом депозитного обращения выглядит следующим образом:

MV + M'V' = PQ = PT,

где M - сумма денежных средств на чековых счетах; V - скорость обращения денежных остатков на счетах в течение данного периода; P - средневзвешенный уровень цен; T - сумма всех товаров (индекс торговли).

б) Із точки зору монетаристської теорії, економіка знаходиться в стані рівноваги за умови, що попит на гроші дорівнює їхній пропозиції;Да, Монетаристы утверждают, что величина ВВП (в уравнении Фишера – это PQ) зависит от предложения денег. Увеличивая его, государство способствует росту ВВП. Основатель теории монетаризма М. Фридмен предложил уравнение прироста денег в обращении:

в) Прихильники теорії раціональних очікувань стверджують, що ринки продуктів і праці в значній мірі монополізовані, а ціни і ставки заробітної плати носять негнучкий характер.

Да, . Ожидаемая норма чистой прибыли остается неизменной, так как цена на капитал повышается в жестком соответствии с ценой дополнительной продукции, которую этот капитал позволяет произвести. Номинальная процентная ставка тоже поднимается пропорционально уровню цен, оставляя, таким образом, реальную процентную ставку неизменной. В результате никакого расширения реальных инвестиционных расходов не будет и реальный ЧНП не возрастет.

г) Більшість економістів згодні з основними положеннями теорії раціональних очікувань.

Нет, с ней согласны англо-амереканские экономисты.

д) Крива Лаффера демонструє, що зниження норми податків збільшує

обсяг податкових надходжень. НЕТ,

Данный график ясно свидетельствует, что при нулевой налоговой ставке государство не соберет ни цента, сколь бы велика ни была налоговая база, т.е. число налогоплательщиков. Точно такой же результат будет и в противоположном конце налоговой шкалы – при стопроцентной налоговой ставке, потому что никто не будет работать бесплатно, и экономическая активность полностью замрет (т.е. налоговая база сузится до нуля).

Между этими крайностями существуют два показателя налоговых ставок, которые при разных подходах дадут одинаковый уровень налоговых поступлений: повышенная налоговая ставка при узкой налоговой базе и пониженная налоговая ставка при обширной налоговой базе.

 1. Гіпотеза, відповідно до якої фірми і домогосподарства очікують, що бюджетна й кредитно-грошова політика значно вплинуть на економіку і, керуючись власною вигодою, заздалегідь уживають заходів, що визначають неефективність цієї політики - це:

в) теорія раціональних очікувань.

 1. Філософські, ідеологічні й аналітичні погляди групи економістів, що альтернативні кейнсіанству; теорія зайнятості ресурсів і політика стабілізації економіки, що висуває на перший план роль грошей в економічному розвитку - це:

в) монетаризм.

 1. Мілтон Фрідмен і його прихильники – це економісти, що внесли вклад у:

г) теорію економіки пропозиції;

 1. Монетаристи:

а) вважають, що державне втручання знижує стабільність ринкової економіки;

в) вважають, що в сучасній ринковій економіці відсутня вільна конкуренція;

 1. Що означає поняття «інновація»? Хто ввів його в практику?

в) Й.Шумпетер; Иннова́ция — введённый в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях[

 1. Які дві з перерахованих ідей служать об’єднуючим теоретичні постулати «стрижнем» неокласичного синтезу?

б) Максимізація результату.

г) Принцип руху до стану рівноваги.

 1. Чим відрізняються позиції прихильників неокласичного синтезу?

Які особливості цього напрямку?

в) Широке використання математики в якості інструмента економічного аналізу.

д) Не протиставляти і не відхиляти, а об’єднувати підходи й позиції сполучати рішення короткострокових задач із вимогами довгострокової стратегії економічного розвитку.

є) Відбиває погляди переважно представників англо-американського регіону.

 1. До якого напрямку економічної думки тяжіє теорія економіки пропозиції:

а) неокласичного,

 1. Виберіть рекомендації у галузі податкової реформи, запропоновані прихильниками ЕТП:

в) зниження ставки податків із підприємців,

д) зниження ставки податків із домашніх господарств,

 1. Виберіть правильні відповіді стосовно економічного змісту “кривої Лаффера”:

а) зростання податкових надходжень у держбюджет до визначеного розміру оподатковування,

б) забезпечення оптимуму податкових надходжень у держбюджет у екстремальній точці,

в) зменшення податкових надходжень у державний бюджет після визначеного розміру оподатковування,

 1. Чи допускає неолібералізм втручання держави в економічне життя:

а) допускає,

 1. У чому Ви бачите розбіжність поглядів неолібералів і прихильників неокласичного напрямку?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.