Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Грейфкрний кран на 5т.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.69 Mб
Скачать

3 Організаційна частина

3.1.Організація проведення капітального ремонту грейферного крану

Робота обладнання в металургійній промисловості має ряд характерних особливостей і задача складається в тому , щоб при найменших витратах часу праці та засобів забезпечити ефективну роботу виробничого обладнання.

Забезпеченню стійкої роботи обладнання сприяє точне і неухильне виконання правил і заходів , предусмотрених системою технічного обслуговування і ремонтом обладнання ( СТОіР ).

Система ТОіР забезпечує збереження обладнання,попереджує його передчасний знос, забезпечує високий коефіцієнт використання,сприяє ритмічній роботі виробничих ділянок,дозволяє вдосканавлювати методи організації і проведення ремонтних робіт промислового обладнання. Ефективність роботи ПАТ«АЗОКМ» в значній мірі залежить від

використання основного технологічного обладнання і часу його роботи . Робота обладнання в металургійній промисловості має ряд характерних особливостей і задача складається в тому , щоб при найменших витратах часу праці і средств забезпечити ефективну роботу виробничого обладнання.

В залежності від умов роботи підприємства його фінансові

можливості,технічних і організаційних особливостей виробництва,які склалися в сучасних обставинах в металургійній промисловості застосовуються наступні методи організації ремонтів:

Централізований;

Децентралізований;

Змішаний.

На підприємстві ПАТ «АЗОКМ» по виробництву виробів з кольорового металу застосовується децентралізований метод організації капітального ремонту. Сутність даної форми заклечається в тому,що усі види ремонту виконуються силами спеціалізованої бригади ,які очолюют майстер по ремонту обладнання,механік цеху,за майстрами закріплені ділянки з обладнанням для виконання всіх видів ремонту.

При проведенні ремонтів обладнання повинні застосовуватися передові методи ремонтних робіт,які сприяють скороченню часу простоїв обладнання у ремонті збільшеню строків служби окремих деталей та вузлів,збільшенню між ремонтних періодів і зменшенню,що дуже важливо вартості ремонтів.

Встановлено що децентралізована форма організації являється ефективною формою,так як при цій формі забезпечується найбільша концентрація ремонтного персоналу і матеріальних средств у цехі.

Головним напрямком підвищення ефективності виробництва ремонтних робіт являється також його індустріалізація,а для того,щоб ремонтним роботам надати індустріальний характер,необхідно застосування і найбільш раціональний метод проведення їх: агрегатного та вузлового. При ремонті даного обладнання застосовується вузловий метод,який характеризується тим,що при ремонті ма-шини окремі складальні вузли не розбираються,а цілком замінюються запасними.

Керівництво по ремонту обладнання та контролю за вірною його експлуатацією здійснюється відділом головного механіка. Головному механіку підвідомствена ремонтна служба основних виробничих цехів,яка очолюється головними спеціалістами: зам. начальників цехів по обладнанню,механіків цехів.

Головний механік очолює ремонтно-механічну службу підприємства і забезпечує нормальний технічний стан діючого падка обладнання,керує підлеглими йому цехами та відділами,здійснює технічне та методичне керівництво ремонтними службами.

Начальник цеху є основним відповідальним обличчям за справне

утримання обладнання усього цеху та допуск його в експлуатацію в справному стані; начальник цеху підкорюється головному механіку по питанням які стосуються утримання і ремонтів обладнання.

Заступник начальника цеху з обладнання,механік цеху очолює ремонтно-механічну службу цеху,забезпечує нормальний технічний стан обладнання,керує механіками дільниць та відділів і майстрами з ремонту усього обладнання цеху, підкорюється і головному механіку,але в технічному відношенні.

Начальник ремонтно-механічного цеху здійснює адміністративне і технічне керівництво цехом,забезпечує виконання планових завдань по цеху,організує виготовлення необхідних запасних частин і вузлів для заміни невиправних, контролює ремонт основного технологічного обладнання;начальник РМЦ також підкорюється головному механіку.

Особливе значення надається виконанню капітального ремонту обладна-ння. Капітальний ремонт є відновлюваним ремонтом і призначений для відно-вленняпервиних якісних характеристик ремонтуємої машини,при цьому роботи виконуються поетапно:підготовка до ремонту,здача об,єкту у ремонт,виконання капітального ремонту і здача об,єкту в експлуатацію після капітального ремонту.

3.1.1 Підготовка до капітального ремонту крану

Після затвердження керівництвом підприємства звідного річного графіку

ремонтів обладнання відразу ж,по мірі приближення термінів,починається

підготовка до його пророведення.Задачею підготовки являється забезпечення

найбільш кращих умов проведення ремонту,обусловлюючих високу якість робіт при найменшому прстоїобладнання. Підготовчі роботи складаються із комолексу взаємозв’язаних мероприятій,які проводяться ще до зупинки обладнання на ремонт.

При підготовці до капітального ремонту складних агрегатів,як правило,

складаються графіки на проведення підготовчих робіт,які узгоджуються зі всіма

виконавцямиі затверджуються головним інженером підприємства.Усі підготовчі

роботи можна умовно розділити на наступні основні елементи:дефектно- смітну,конструкторську,матеріальну і організаційну.

Дефектно-смітна підготовка включае в себе відомість дефектів і смітно-фінансовий розрахунок затрат на виробництво робіт.

Відомості дефектів складаються з ціллю встановлення об’ємів робіт при

ремонтах і визначення потрібності в допоміжному обладнанні,деталях і

вузлах,металоконструкціях і матеріалах.У відомості детельно перераховуються

дефекти машин уцілому,кожного вузла і деталі,які необхідно замінити чи відновити.

У процесі складання відомостей дефектів розв’язуються питання,які

стосуються заміни змінного і допоміжного обладнання,зношуванних вузлів і

деталей,відновлення корпусних деталей,які не підлягають заміні при данному ремонті,а також виправлення будівельних конструкцій і фундаментів.

У більшості випадків складання відомостей доручається заступнику нача-льника цеху по обладнанню чи механіку цеха,до складання їх також долучаються конструктора і робітники цеху,які забезпечують постійне технічне обслуго-вування.

3.1.2 Зупинка та здача обладнання до капітального ремонту

Начальник цеху забов’язаний зупинити обладнання на плановий ремонт у суворій відповідності з затвердженим графіком ПР на текучій рік і текучій місяць. Він несе відповідальність за своєчасний вивід обладнання із єксплуатації для виконання ремонтних робіт.

Передача обладнання у ремонт і прийомка його із ремонту повинні

проводитися відповідності з бирковою системою і системою допусків.

До початку ремонтних робіт цех,де відбувається ремонт повинен про ізвести надійне вимкнення обладнання,яке підлягає ремонту,від сітей і комунікацій і очистити його. Комісія перевіряє закінчення підготовкидо ремонту тафіксує це «Актомздавання об’єктувкапітальний ремонт» (додаток А).

Дозвіл на виконання планових ремонтів обладнання оформлюються нарядом- допуском(додаток В),в якому вказуються міри безпеки,маршрути до місця роботи,за ходи про вимкнення джерел живлення і ін..

3.1.3 Виконання капітального ремонту агрегату

Після зупинки обладнання відбувається додатковий огляд скритих до зупинки вузлів і виявляються нові,додаткові дефекти,які потребують ремонту.

Начальник ремонту організовує роботу таким чином,щоб не допускати по-рушень у технології ремонту,не передбачувані прериви і порушення трудової дисципліни і ін.Дуже велика увага приділяється якості ремонту і своєчасному виконанню змінного об’єму ремонтних робіт і важливими групами робіт при цьому являється:демонтаж,ремонт і заміна деталей,демонтаж агрегатів.

Перелік робіт,послідовність їх виконання і тривалість приведені у опера-тивно- лінійному графіку капітального ремонту.

3.1.4 Здача відремонтованого агрегату в експлуатацію

Обладнання після ремонту і пробної експлуатації здається по акту відпо-відальним представником спеціалізованної ремонтної організації,яка проводила ремонт,приймається комісією в складі : технічного директора,головного механіка,представника служби безпеки,начальника і заступника начальника цеху по обладнанню(механіка) відповідного цеху при участі начальника ремонту і одного із виробничих робітників обслуговуючого агрегату.

Члени прийомної комісії зобов’язані не тільки брати участь в офіційній здачі-прийомці обладнання,але і контролювати якість ремонтних робіт в процесі їх виконання. Приймальна комісія про ізводить зовнішній і внутрішній оглядобладнання,перевіряє виконання наміченого об’єму робіт,виявляє дефекти які не

були ліквідовані перевіряють установку кожухів і огороджень і дозволяє пуск

обладнання з початку в холосту,а потім у пробну експлуатацію під наванта-женням. Якщо за час пробної експлуатації з повним навантаженням не будуть виявлені дефекти,то чергування ремонтноЇ бригади припиняється і обладнання вважається прийнятим в експлуатацію. Прийом об’єкту із капітального ремонту оформляється «Актом прийому відремонтованого об’єкту» (додаток Г), підписують всі члени комісії та затверджує керівник підприємства.

За 1-2 дні до зупинки обладнання на текучий ремонт виконавець ремонту разом з замовником перевіряють наявність предусмотренноїкомплектовочної відомості запасних частин і матеріалів,яка складена головним механіком. Перенос ремонту у межах текучого місяця оформлюється актом і затверджується головним механіком,акт про перенос ремонту на інший місяць затверджується технічним директором.

3.2 Планування ремонтів обладнання грейферного крану

При плануванні ремонтних робіт виходячи зі складання та підтвердження річних,квартальних і місячних план-графіків ремонту обладнання всіх цехів та служб підприємства.Календарний план-графік ремонтів розробляють ремонтні служби разом з представниками цехів,підписується начальниками й заступниками

начальників цехів по обладнанню. При складанні плану на рік,відділ головного механіка розробляє єдиний річний план-графік проведеного ремонту й технічного обслуговування обладнання з розрахунком потрібності в матеріалах і трудових ресурсах,а також вартості ремонтів.

План ремонтних робіт складається на основі затверджених галузевих нормативів,за допомогою графіків ТОіР,які дозволять встановити завдання,зміст та об’єм кожного ремонту обладнання,кількість необхідних запчастин,вузлів та чисельність ремонтного персоналу,найбільш ефективне проведення ремонту та використовування ремонтного персоналу.

Річний графік ТОіР повинен забезпечувати рівномірність навантаження ремонтного персоналу і максимальне зменшення простою обладнання в ремонті при високій його надійності.

Нормативи для складання графіку ТОіР грейферного крану викори-стовуємо з ,,Положення про ТОіР механічного обладнання підприємств системи МЧМ”.Для складання графіку ТОіР необхідно знати:

-ремонтоскладність обладнання;

-структуру ремонтного циклу;

-вид і місяць виконання останнього ремонту.

В,,Положенні про ТОіР”для грейферного крану:

Періодичність ремонтів:

Капітального-6 років;

Поточного першого-30 місяців;

Поточного другого-120 місяців.

Тривалість ремонтів:

Капітального- 48 годин;

Поточного першого-8 годин;

Поточного другого-16 годин.

Ремонтоскладність обладнання-20 одиниць.

РС=20од.;Т1=30місяців/8годин;Т2=120місяців/16годин;К=6років/48годин.

Формула ремонтного циклу:54Т1+17Т2+К.

Таблиця 3.1 Повна структура ремонтного циклу грейферного крану:

 

 

Роки

 

 

 

 

 

Місяці року

 

 

 

 

 

ремонту

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

 

Т¹1

Т¹2

Т¹3

Т²1

Т¹4

Т¹5

Т¹6

Т²2

Т¹7

Т¹8

Т¹9

Т²3

2

 

Т¹10

Т¹11

Т¹12

Т²4

Т¹13

Т¹14

Т¹15

Т²5

Т¹16

Т¹17

Т¹18

Т²6

3

 

Т¹19

Т¹20

Т¹21

Т²7

Т¹22

Т¹23

Т¹24

Т²8

Т¹25

Т¹26

Т¹27

Т²9

4

 

Т¹28

Т¹29

Т¹30

Т²10

Т¹31

Т¹32

Т¹33

Т²11

Т¹34

Т¹35

Т¹36

Т²12

5

 

Т¹37

Т¹38

Т¹39

Т²13

Т¹40

Т¹41

Т¹42

Т²14

Т¹43

Т¹44

Т¹45

Т²15

6

Т¹46

Т¹47

Т¹48

Т²16

Т¹49

Т¹50

Т¹51

Т²17

Т¹52

Т¹53

Т¹54

К

На підставі структури ремонтного циклу складаємо графік ТОіР агрегату на 2016 рік.

Таблиця 3.2 Структура ремонтного циклу крану на 2016 рік

Найменування

обладнання

Група

ремонто-

складності

Змін-

ність

Періодичність ремонтів,в міс

Структура

Ремонтного

циклу

К

Т3

Т2

Т1

1

2

3

4

5

6

7

8

Грейферний кран

20

1 зміна

72

-

4

1

54Т1+17Т2

Продовження таблиці 3.2

Останній ремонт

Місяці року

Вид

Міся-ць

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІX

X

ХІІ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Т¹49

XII

Т¹50

Т¹51

Т²17

Т¹52

Т¹53

Т¹54

К

Т¹1

Т¹2

Т¹3

Т²1

Т¹4

При проведенні капітального ремонту обладнання складається лінійно-оперативний графік,який забезпечує оперативний контроль за виконанням ремонту в установлений термін.

При визначенні господарської діяльності цеха чи в цілому підприємства за визначений проміжок часу,на рівні з основними показниками слід враховувати й виконання ремонтних робіт,передбачених графіком.

Лінійно-оперативний графік складається головним механіком та обговорюється з головним енергетиком. Затверджується головним механіком,а потім головним інженером.

Для складання оперативного графіку капітального ремонту агрегату необхідно знати:відповідальних виконавців;перелік всіх робіт,їх об’єм;дні виконання робіт, їх взаємозалежність;паралельність виконання робіт; норми часу на їх виконання.

Технологія проведення капітального ремонту грейферного крану:підготовка ремонтної площадки та завоз запчастин;демонтаж електродвигуна;демонтаж грейфера;демонтаж механізму підйому;демонтаж механізму руху;демонтаж ходових коліс;розбірка ходових коліс;ремонт гальмі механізму руху;транспортування електродвигуна в ремонтний цех;ремонт гальм і валу трансмісії;ремонт ходових коліс;ремонт електродвигуна і грейфера;ремонт механізмів підйому;ре-монт механізмів руху;транспортування обладнання із ремонтного цеху;збирання механізмів підйому;збирання механізмів руху;встановлення ходових коліс;мо-нтаж механізмів підйому;монтаж механізмів руху;монтаж грейфера;випробування крану;покраска металоконструкцій крану;здача крану в експлуатацію.

3.3 Графік виходів на роботу ремонтного персоналу

Для досягнення високой економічності технологічних процесів необхідно чітко регламентувати чергування часу роботи і відпочинку персоналу.

Науково організувати змінну працю-це значить встановити такий поря-док,при якому ефективно використовується основне обладнання і досягається високий рівень продуктивності праці і кожному робітнику забезпечується встановлена законом тривалість робочого тижня (40год.в тиждень).

Режим праці на підприємствах повинен відповідати інтересам

працюючих,також з точки погляду забезпечення ним того виду відпочинку.

Для введення на виробничій ділянці преривної праці замість непереривної необхідно наступні умови: резерв продуктивності обладнання на даній ділянці,який дозволяв би за період праці ділянки створювати неохідний запас продукції; наявність додаткової міскості для зберігання запасу; економічна і соціальна цілєдобовість преривної праці в зрівнянні з неприревною.

Таблиця 3.3 Графік виходу на роботу ремонтного персоналу слюсарів з ремонту

Бр

Числа місяця Липень 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

А

2

Х

Х

2

2

2

2

2

Х

Х

2

2

2

2

2

Х

Продовження таблиці 3.3

 

Бр

 

 

Числа місяця Липень 2016

 

 

 

 

 

 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

А

Х

2

2

2

2

2

Х

Х

2

2

2

2

2

Х

Х

Примітка:цифрами вказані виходи на роботу;(X)-вихідні дні.

Таблиця 3.4 Режим праці

Зміна

Початок

Перерва

Кінець

2

7.00

11.00-12.00

16.00