Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovaya_EPR.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
514.56 Кб
Скачать

1. Вибір і обгрунтування виробничої структури

ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Обґрунтування доцільності будівництва ливарного цеха

У системі заготівельних цехів важливе місце займають ливарні цехи. Вони відносяться до основних цехів машинобудівних підприємств. У ливарному виробництві вихідні металеві матеріали розплавляють, перегрівають і заливають у форми. Протягом визначеного часу тепло виділяється в навколишнє середовище. У результаті цих процесів формується відливок, що, проте, рідко є самостійним кінцевим виробом. Ці відливки являють собою заготівки деталей машин, тобто напівфабрикатами власного виробництва. У верстатобудуванні це деталі типу станин, коробок швидкостей та інших корпусних деталей.

Наявність ливарних цехів у виробничій структурі заводу не є обов'язковою умовою, тому що ці заготівки підприємство може придбати на відповідному ринку ливарної продукції.

В рамках даного пункту курсової роботи проведемо економічне обґрунтування доцільності будівництва ливарного цеха.

Для визначення річного випуску спочатку треба розрахувати чорнову вагу верстату (Вчернова). Для цього потрібно вагу верстата поділити на відсоток використання матеріалів ( лист завдання на курсову роботу, колонки 3 та 4 ).

, (1)

де В чиста – маса верстата, кг; - відсоток використання матеріалів, %.

Далі визначаємо масу чавунного литва (Мч..л.). Для цього чорнову масу станка ми помножимо на питому вагу чавуна в масі верстата (таблиця 1.1 – завдання на курсову роботу, колонка 5).

, (2)

де -питома вага чавуна в масі верстата, %

Визначаємо масу придатного литва (Мп..л.) на всю виробничу програму.

, (3)

де О - обсяг виробництва верстатів, одиниць.

У залежності від річної потреби в чавуні, необхідної для виконання виробничої програми, по Додатку А визначається розважування відливок, тип виробництва, випуск литва на одного основного виробничого робітника в т/рік, зйом придатного литва з 1 м площі цеху і т.д.

Таким чином річний випуск становить 11394,24 т. Він потрапляє у діапазон 4000-15000 т, при цьому тип виробництва - велико-серійне, ступінь механізації - середній, характеристика розважування - середнє до 500 кг, випуск литва на 1 виробничого робітника - 35-40 т/рік, зйом литва з 1 м виробничої площі ливарного цеху - 1,8-2,2.

По характеристиці розважування литва (мале, середнє або велике) по табл. 1.1 визначається % виходу придатного литва і складається баланс плавки. Вихід придатного литва в значному ступені впливає на виробничу собівартість 1 т придатного литва і залежить від організації виробництва, розважування відливок, кількості браку, вигару, ваги літників, ливарного додатку, тощо.

Ця розрахована кількість придатного литва проставляється в третій стовпчик останнього рядка табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Баланс плавки металу, в %

Розважування литва

Вихід придатного литва

Літники, ливарні додатки

Брак

Вигар

1. Мале

70

22

4

4

2. Середнє

74

20

3

3

3. Велике

76

18

3

3

Перший переділ

Визначимо вагу металевої завалки (Вм.з.) шляхом ділення придатного литва на вихід придатного литва.

,(4)

де вп.л. - вихід придатного литва, %

За даними табл. 1.2 визначимо склад і структуру металевої завалки у натуральних та вартісних показниках.

Таблиця 1.2

Склад і структура завалки металевої, палива, допоміжних матеріалів, які використовують при виробництві литва

Матеріальні ресурси

Питома вага в завалці металевій, %

Середня ціна 1т,$

Витрата на 1 т придатного литва

1

2

3

4

1. Завалка металева, в т.ч.

100,0

-

-

1.1. Чавун чушковий

70,0

280,0

-

1.2. Брухт металевий покупний

19,0

150,0

-

1.3. Власні зворотні відходи

10,0

40,0

-

1.4. Ферросиліцій

1,0

500,0

-

2. Флюси

-

200,0

0,05 т

3.Паливо (умовне)

-

2,0

20 м3

4. Енергія

-

0,25грн.

450 квт

5.Допоміжні матеріали

-

-

5,0$

б.Термообробка

-

-

5,0% витрат на 1т рідкого металу

Структура металевої завалки у натуральному виразі має наступний вигляд *:

Чавун чушковий = 15397,62 × 0,7 = 10778,334 т

Брухт металевий = 15397,62 × 0,19 = 2925,548 т

Власні зворотні відходи (Ввід)= 15397,62 × 0,1 =1539,762 т

Ферросиліцій = 15397,62 × 0,01 =153,976 т

Необхідно перевірити щоб загальна вага усіх складових дорівнювала значенню ваги металевої завалки, розрахованою за формулою 4.

Користуючись довідкової інформацією, наведеною у таблиці 4.5 методичних рекомендацій до виконання курсової роботи, необхідно визначити ціну складових металевої завалки як значення, що належить до запропонованого діапазону. Ціни чавуна чушкового, брухту, відходів, грн.3нтуват треба перевести у національну валюту за курсом НБУ, який становить 770 грн. За 100 дол. США.

Таким чином, структура металевої завалки у вартісних показниках має наступний вираз:

Чавун чушковий (Вчав.) = 10778,334× 280 × 7,7 = 23238,088 тис. грн.

Брухт металевий (Вбрухт) = 2925,548 × 150 × 7,7 = 3379,008 тис. грн.

Власні зворотні відходи (Ввід) = 1539,762 × 40 × 7,7 = 474,246 тис. грн.

Ферросиліцій (Вфер.)= 153,976 × 500 × 7,7 = 592,808 тис. грн.

В процесі виробництва придатного литва створюється вигар, величина якого визначається шляхом множення ваги металевої завалки та відсотку вигару ().

(5)

В свою чергу, кількість рідкого металу дорівнює різниці ваги завалки металевої та вигару.

(6)

Ця величина є підсумком кількості витрат за першим переділом (таблиця 1.4 колонка 3 стр.13). Кількість палива, енергії та флюсів визначаємо шляхом множення придатного литва на витрати палива (енергії, флюсів) на 1т придатного литва:

Паливо = 11394,24 × 20 = 227884,8 м3

Флюси = 11394,24 × 0,05 = 569,71 т

Енергія = 11394,24 × 450 = 5127408 квт

Користуючись довідкової інформацією, наведеною у таблиці 4.5 методичних рекомендацій до виконання курсової роботи, необхідно визначити ціну палива, енергії, флюсів як значення, що належить до запропонованого діапазону. У табл. 1.2 вони надані у доларах, тому їх потрібно перевести в національну валюту за курсом НБУ. Суму витрат на паливо, енергію, флюси визначаємо шляхом множення кількості витрат на їх ціну.

Вартість флюсів (Вф) = 569,71 × 200 × 7,7 =877,353 тис. грн.

Вартість палива (Вп) =227884,8 ×2 × 7,7 = 3509,426 тис. грн.

Вартість енергії (Ве) =5127408 × 0,22 = 1128,03 тис. грн.

Транспортно - заготівельні витрати складають 3,0% від вартості

завалки металевої без власних відходів.

ТЗВ =(Вф + Вп + Ве)× 0,03 = (877,353 + 3509,426 +1128,03 ) × 0,003 = 165,44 тис. грн.. (7)

Витрати по статті „Основна заробітна плата основних виробничих робітників” – це витрати основної заробітної плати, яка визначається з прийнятими на підприємстві системами оплати праці у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для основних робітників, які виготовляють основну продукцію.

Основну заробітну плату основних виробничих робітників розраховують виходячи з :

  • чисельності основних виробничих робітників;

  • ефективного фонду робочого часу одного робітника за рік;

  • середньої погодинної тарифної ставки.

Чисельність основних виробничих робітників визначається на основі річного обсягу випуску литва і випуску литва у розрахунку на одного виробничого робітника (Додаток А). Випуск литва на 1 виробничого робітника враховуючи дані стовно річного обсяду виробництва та характеристики розважування для даного варіанту становить 35 т/рік (необхідно вибрати будь-яке значення з наведеного у Додатку А діапазону).

(8)

При цьому 20,0% розрахованої чисельності робітників відноситься до першого переділу, а останні – 80,0% - до другого переділу.

Чисельність робітників І переділу становить:

(9)

Тоді, чисельність робітників ІІ переділу дорівнюватиме різниці між чисельністю основних робітників ливарного цеха і чисельністю робітників І переділу:

(10)

Розрахунок ефективного фонду робочого часу одного робітника на поточний рік необхідно оформити у вигляді табл. 1.3.

Для визначення середньої тарифної ставки середній розряд робітників для першого переділу складає 8,7 (погодинники) і для другого переділу – 8,2 (відрядники). Тарифні ставки робітників наведені в „Єдиній тарифній сітці оплати праці робітників і службовців підприємства” (Додаток Б).

Таблиця 1.3

Розрахунок балансу робочого часу середньоспискового робітника ливарного цеху

Найменування показника

Значення показника

1 .Календарний фонд, дні

365

2.Святкові і вихідні дні

114

3.Номінальний фонд, дні

251

4.Середня кількість неявок на роботу, дні

37,7

5.Явочний робочий фонд, дні

213,3

6.Номінальна тривалість робочої зміни

8 годин

7.Втрати робочого часу на протязі зміни

0,7% від тривалості робочої зміни

8.Ефективний фонд часу за рік, годин

1694,5

Тарифна ставка першого розряду – це мінімальна заробітна плата, яка затверджена Кабінетом міністрів України на поточний період. Згідно закону „Про державний бюджет України на 2009 рік” мінімальна заробітна плата з 1 квітня 2009 року становить 625 грн. На тяжких роботах і роботах із шкідливими умовами праці (ливарні, термічні цехи) тарифна ставка вище, ніж в нормальних умовах на 20,0%. Крім того, для одного і того ж розряду тарифна ставка відрядника вище тарифної ставки погодинника на 10,0%.

(11)

(12)

(13)

(14)

Додаткова заробітна плата основних виробничих робітників (ФЗПдод) призначена для виплати премії, доплат у відповідності з діючим законодавством, а також оплати чергових і додаткових тарифних відпусток.

Витрати по цій статті калькуляції 1 т литва складають 67,0% від основної заробітної плати виробничих робітників:

(15)

де - відсоток додаткової заробітної плати, %;

Відрахування на соціальні заходи – це відрахування на обов’язкове державне страхування, обов’язкове соціальне страхування загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття, тощо. Розмір цих відрахувань встановлює Уряд України і визначається у %% від суми основної і додаткової заробітної плати основних виробничих робітників. В розрахунках ці відрахування прийняти на рівні 37,5%.

(16)

де - відсоток відрахувань на соціальні заходи, %.

Витрати на утримання і експлуатацію обладнання (ВУЕО) і грн.7нтувати7бничи витрати (ЗВВ) визначаються у %% від основної заробітної плати основних виробничих робітників відповідного переділу. Ставка ВУЕО складає 60,0 -70,0%, для ЗВВ -75,0-80,0% (необхідно вибрати будь-яке значення з наведеного діапазону).

(17)

(18)

де - ставка ВУЕО, %;

- ставка ЗВВ, %.

Сума витрат по першому переділу розраховується шляхом підсумування витрат на рідкий метал, транспортно-заготівельних витрат, витрат на флюси, паливо, енергію, основну, додаткову заробітну плату, відрахування на соціальні заходи, витрат на утримання та експлуатацію обладнання, загальновиробничих витрат.

(20)

Для розрахунку витрат на 1т необхідно значення суми витрат по першому переділу поділити на кількість рідкого металу.

(19)

Другий переділ

Користуючись довідковими даними таблиці 4.5 методичних рекомендацій до виконання курсової роботи встановимо витрати на 1т термообробки на рівні 5% від витрат на 1т рідкого металу (необхідно обрати значення витрат на термообробку, яке належить до запропонованого діапазону у грн., табл. 4.5).

В свою чергу сума витрат на термообробку визначається шляхом множення витрат на термообробку, що припадає на 1т рідкого металу та маси придатного литва:

Витрати допоміжних матеріалів на 1 т придатного литва становлять 5 дол. США (табл. 1.2). У табл. 1.2 вартість допоміжних матеріалів наведена у доларах, тому її потрібно перевести в національну валюту за курсом НБУ. Сума витрат допоміжних матеріалів, в свою чергу, визначається множенням витрат на одну тону та маси придатного литва:

Фонд основної заробітної плати основних виробничих робітників другого переділу() визначається за процедурою аналогічною першому переділу. Однак необхідно врахувати той факт, що оплата праці робітників другого переділу здійснюється за відрядною формою, в результаті чого їх тарифна ставка буде на 10% вищою за перший переділ, а середній тарифний розряд по другому переділу на відміну від першого становить 8,2. Враховуючи зазначені відмінності розрахуємо фонд основної заробітної плати по другому переділу:

Фонд додаткової заробітної плати () основних робітників ІІ переділу, відрахування на соціальні заходи (), витрати на утримання та експлуатацію обладнання () та загально виробничі витрати () визначається аналогічно першому переділу і становить:

Суму витрат по другому переділу визначаємо підсумуванням суми витрат по першому переділу, витрат на термообробку, допоміжні матеріали, основної та додаткової заробітної плати робітників другого переділу, відрахування на соціальні заходи, ВУЕО, ЗВВ:

Зворотні відходи – це літники, ливарні додатки і брак. Їх кількість можна визначити по балансу плавки металу у відповідності з таблицею 4.4, а ціни – по таблиці 4.5.

Визначимо величину зворотних відходів шляхом множення ваги металевої завалки на відсоток літників, ливарних додатків та браку, який наведено у таблиці 4.4 методичних рекомендацій до виконання курсової роботи:

Суму витрат на зворотні відходи визначаємо множенням величини зворотних відходів на їх ціну, яку наведено у таблиці 4.5 методичних рекомендацій до виконання курсової роботи (40,0-50,0 $/т):

тис. грн.

Таким чином, витрати по другому переділу за винятком зворотних відходів становлять:

тис. грн.

До статті „Втрати від браку” відноситься собівартість остаточно забракованої продукції, напівфабрикатів по технологічним причинам, технологічні втрати, витрати на усунення браку, тощо. Всі ці витрати призводять до подорожчання придатного литва. Витрати по цій статті можна визначити виходячи з кількості забракованої продукції і витрат, які були здійснені при виготовленні цієї забракованої продукції.

Кількість браку складає у відповідності з діючою технологією і технікою виготовлення продукції 3,0-4,0% від ваги металевої завалки.

Ціна браку – це витрати на 1т придатного литва по другому переділу за винятком зворотних відходів.

Сума витрат від браку визначається множенням кількості браку на його ціну.

Загальні витрати по другому переділу становлять суму витрат за другим переділом за винятком затрат на зворотні відходи та витрат від браку.

Для розрахунку витрат на 1т придатного литва необхідно загальні витрати по другому переділу поділити на кількість придатного литва.

Проведені розрахунки заносимо до табл. 1.4.

Повна собівартість 1 т готового литва складається з виробничої собівартості 1т придатного литва і витрат, пов’язаних із роботою підприємства в цілому. Їх розмір складає 15-20% від виробничої собівартості 1 т придатного литва.

Повна собівартість 1 т реалізованого литва ( ) визначається виходячи з повної собівартості 1 т готового литва і витрат на його реалізацію. Це витрати на упаковування, відвантаження, страхування, доставку продукції і комісійна винагорода. У розрахунках їх розмір необхідно прийняти на рівні 2-3% від повної собівартості 1 т готового литва.

Рівень прибутку можна визначити виходячи з розрахункового нормативу рентабельності, що прийняти на рівні 12,0%. Сума прибутку в ціні складає:

П =, грн.,

де Р – норматив рентабельності, %.

Податок на додану вартість є непрямим податком, що включається до складу ціни абсолютної більшості товарів і послуг промислових підприємств. Податок на додану вартість визначається в ціні товару (послуги) по чинній ставці до оподаткування обороту, що не містить у собі цього податку, або інакше, до ціни, що враховує повну собівартість 1т реалізованого придатного литва і прибуток. В даний час ставка ПДВ складає 20%. Суму ПДВ у відпускній ціні можна розрахувати по залежності:

ПДВ=,

де ПДВ- чинна ставка податку на додану вартість, %.

Відпускна ціна підприємства-виробника на 1 т придатного литва визначається по формулі:

Цотп = + П + ПДВ= 6401,52 + 768,18 + 1433,94 = 8603,64 грн,

де - повна собівартість 1 т реалізованого литва, грн..;

П – прибуток підприємства- виробника, грн..

ПДВ – податок на додану вартість, грн..

З огляду на обсяг виробництва литва, можливості кооперування, необхідно обгрунтувати доцільність будівництва ливарного цеху в складі заводу. Для цього необхідно зіставити відпускну ціна виробника на 1 т придатного литва з ціною, що сформувалася на ринку на цю продукцію.

Оскільки розрахункова відпускна ціна менше ціни, що сформувалась на ринку, то в складі підприємства доцільно будувати ливарний цех.

Використовуючи Додаток Ж методичних рекомендацій до виконання курсової роботи: розраховуємо чисельність різних категорій робітників.

Чисельність допоміжних робітників = 325 0,7 = 228 чол.

Чисельність керівників = (325 + 228) 0,03 = 17 чол.

Чисельність спеціалістів = (325 + 228) 0,07 = 39 чол.

Чисельність інших службовців = (358 + 251) 0,05 = 28 чол.

На основі проведених розрахунків та даних таблиці 4.3 методичних рекомендацій до виконання курсової по нормативу зйому придатного литва з 1м2 визначається виробнича площа ливарного цеху:

де Q – річний випуск придатного чавунного литва, т;

а – грн. придатного литва з їм2 площі цеху при роботі в одну зміну, т;

m – кількість змін роботи підприємства.

Розраховану виробничу площу ливарного цеху необхідно привести до стандартних розмірів і відповідності з Додатком Г. Якщо у підприємства велика виробнича програма, то в його складі може бути декілька однакових цехів. Максимальні розміри цеху – три прольоти по ширині і довжина – не більше 120м.

Ширина прольоту = 2 18 = 36 м

Довжина прольоту = 2848,56 / 36 = 79,13 м < 120 м, тому плануємо 1 цех

Шаг колони = 6 м

Кількість колон = 79,13 / 6 = 14

Стандартна довжина = 14 6 = 84 м

Стандартна площа = 84 36 = 3024 м2

Таблиця 1.4

Калькуляція виробничої собівартості 1 т чавунного литва

Найменування витрат

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн.

Сума витрат, тис. грн..

Витрати на 1 т, грн..

1

2

3

4

5

6

Перший переділ

1 .Завалкаметалева, в т.ч.

г

15397,62

-

27684,15

1.1.Чавун чушковий

т

10778,334

2156

23238,088

1.2.Брухт металевий покупний

т

2925,548

1155

3379,008

1.3.Власні зворотні відходи

т

1539,762

308

474,246

І.4.Ферросиліцій

т

153,976

3850

592,808

2.Вигар

т

461,929

-

-

-

3.Разом рідкого металу

т

14935,69

-

-

-

4.Флюси

т

569,71

1540

877,353

5.Паливо (умовне) на технологічні цілі

м3

227884,8

15,4

3509,426

6.Енергія на технологічні цілі

грн-год

5127408

0,22

1128,03

7.Транспортно-заготівельні витрати

грн..

-

-

165,44

8.Основна заробітна плата основних виробничих робітників

грн..

-

-

1217,525

9.Додаткова заробітна плата основних виробничих робітників

грн..

-

-

815,742

10.Відрахування на соціальні заходи основних виробничих робітників

грн..

-

-

762,475

11.Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

грн..

-

-

730,515

12.3агальновиробничі витрати

грн..

-

-

974,020

13.РАЗОМ ВИТРАТ ПО 1 ПЕРЕДІЛУ

грн..

14935,6 9

-

37864,676

Другий переділ

14.Рідкий метал

т

14935,69

-

37864,676

15.Термообробка

грн.

-

-

1444,790

Іб.Допоміжні матеріали для технологічних цілей

гри.

-

-

438,678

17.Основна заробітна плата основних виробничих робітників

грн.

-

-

5109,788

18.Додаткова заробітна плата основних виробничих робітників

грн.

-

-

3423,558

19.Відрахування на соціальні заходи основних виробничих робітників

грн.

-

-

3200,005

20.Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

грн.

-

-

3065,873

21.3агальновиробничі витрати

грн.

-

-

4086,23

22.РАЗОМ ВИТРАТ ПО 2 ПЕРЕДІЛУ

грн.

-

-

58633,598

23.Зворотні відходи, в т.ч.

т

3541,45

1363,458

23.1. Літники, ливарний додаток

т

3079,524

385

1185,616

23.2. Брак

т

461,929

385

177,842

24.ВИТРАТИ ПО 2 ПЕРЕДІЛУ БЕЗ ЗВОРОТНІХ ВІДХОДІВ

грн.

11394,24

-

57270,14

25.Втрати від браку

грн.

461,929

5026,24

2321,766

26.ВСБОГО СОБІВАРТІСТЬ ПРИДАТНОГО ЛИТВА

грн.

11394,24

-

59591,1906

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]