Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФПТ-КР.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
306.69 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Факультет менеджменту

Кафедра управління персоналом та економіки праці

методичні рекомендації

до виконання курсової роботи

з дисципліни “Фізіологія і психологія праці

Донецьк ДонНТУ, 2011

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Факультет менеджменту

Кафедра управління персоналом та економіки праці

методичні рекомендації

до виконання курсової роботи

з дисципліни “Фізіологія і психологія праці

Розглянуто на засіданні кафедри „Управління персоналом і економіка праці”.

Протокол № від р.

Затверджено на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ.

Протокол № ___ від ________ 2011 р.

2011

УДК 338.312 (071)

Методичні до виконання курсової роботи з курсу „Фізіологія і психологія праці” (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”) / Уклад. О.М.Следь, – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – 22 с.

Методичні рекомендації містять тематичний зміст курсу „Фізіологія і психологія праці”, зміст курсової роботи та рекомендації щодо його виконання, вимоги до оформлення роботи, список літератури, що рекомендується.

Призначенодля студентів денноїта заочної форм навчання за спеціальністю6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”.

Укладач: о.М. Следь,

Відп. за випуск: І.Б. Швець, д.е.н., професор

Рецензент: А.В. Мешков, к.е.н., доцент

зміст

Вступ…………………………………………………………………………….….5

Тематичний зміст курсу…………………………………………………………6

План курсової роботи………………………………………………………..…..9

Завдання до курсової роботи за варіантами…………………………………10

Методичні вказівка до виконання курсової роботи……………………..….11

Вимоги до оформлення курсової роботи……………………………………...15

Список рекомендованої літератури……………………………………………21

Додаток А (Титульна сторінка курсової роботи)……………………………..22

Вступ

Людина у процесі праці діє як біологічний організм і як особистість. Як організм вона відчуває навантаження на органи й системи, напруження фізіологічних функцій, втому. Як особистість працівник реалізує свідомо поставлену мету, активізує пізнавальні процеси, виявляє вольові якості й творчі здібності, вдосконалює трудові процеси та умови праці, утверджує свій соціальний статус і розвиває творчий потенціал. Функції людини як організму у процесі праці вивчає фізіологія праці, а функціонування її як особистості — психологія праці.

Мета: сформувати у студентів систему знань про закономірності функціонування людського організму в процесі праці, активізацію психічних функцій працівника, психофізіологічні, соціально-психологічні та мотиваційні механізми ефективної праці, а також навички і вміння щодо проектування організації праці з урахуванням людського фактору.

Завдання: вивчення закономірностей фізіологічних реакцій організму праціника, формування фунціональних станів, динаміки психічних функцій, працездатності і розвитку втоми в процесі праці; набуття навичок психофізіологічних досліджень з метою оцінювання працездатності і втоми працівника, важості праці, а також психофізіологічної раціоналізації праці.

Предмет: закономірності динаміки фізіологічних і психічних функцій людини в процесі праці.

Виконання курсової роботи: Курсова робота виконується за варіантами, які визначаються за порядковим номером студента у журналі групи. Робота виконується із використаннчям компьютерної техніки, формули мають бути набрано у рекдаторі формул. Тітульний лист, текст, назви розділів, таблиці, розрахунки необхідно оформлювати відповідно до встановлених кафедрою вимог. Роботи, які відповідають вимогам, допускаються до захисту. Захист курсових робіт розпочинається за місяць до початку сесії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]