Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_biostatistiki_2014.doc
Скачиваний:
76
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать

Загальнометодичні рекомендації для підготовки до практичних занять з біостатистики

Методичні рекомендації розроблені відповідно програми яка вивчається на 1У курсі з біостаттистики ззатверджені начальником Управління освіти, науки молоді і спорту України в 2008 р.

Вивчення біостатистики передбачено на 4-ому курсі, кількість навчальних годин - 45 (1,5 кредити), з них практичні заняття – 20 годин, лекції – 10 годин, самостійна робота студентів – 15 годин.

Доцільність єдиної навчальної програми з біостатистики обумовлена однаковими кінцевими цілями з дисципліни для зазначених спеціальностей.

Біостатистика як навчальна дисципліна:

 1. ґрунтується на вивченні таких дисциплін як біофізика з курсом вищої математики, медичної інформатики та комп’ютерних технологій;

 2. закладає основи вивчення соціальної медицини та організації охорони здоров’я, епідеміології;

 3. закладає основи формування навичок узагальнення та аналізу медико-біологічних, клінічних та екологічних даних.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Вивчення дисципліни структуровано в 1 модуль до складу якого входить 9 тем.

Мета вивчення біостатистики – кінцеві цілі встановлюються у відповідності з ОПП підготовки лікаря стосовно блоку медико-профілактичних дисциплін і є підгрунтям для розробки змісту дисципліни.

На підставі кінцевих цілей дисципліни до модулю та двох змістових модулів сформульовані конкретні цілі, що забезпечують досягнення кінцевої мети.

Практичні заняття передбачають

 • знати визначення біостатистики як навчальної дисципліни та її ролі в системі доказової медицини;

 • оволодіти теоретичними та методичними основами біостатистики;

 • оволодіти основними організаційними елементами статистичного дослідження, його методичними та практичними аспектами;

 • оволодіти теоретичними основами, сучасними принципами доказової медицини;

 • оволодіти основними підходами та показниками для характеристики статистичних сукупностей та оцінки даних в динаміці;

 • визначати та аналізувати основні біостатистичні показники та критерії;

 • вміти оцінювати та аналізувати статистичні показники та параметри статистичних сукупностей.

 • набути умінь та навичок формування статистичних гіпотез;

 • вміти аналізувати та оцінювати статистичні моделі за їх основними характеристиками, показниками.

 • оволодіти методичними основами та критеріями вибору основних адекватних методів аналізу для перевірки статистичних гіпотез;

 • оцінювати результати аналізу за окремими критеріями та у взаємозв’язку з чинниками, що на них впливають.

Студентам рекомендується вести протоколи виконаних завдань.

Вчена рада ВНМЗ може змінити кількість годин з біостатистики не більш як на 10% відносно тієї, яка передбачена експериментальним навчальним планом згідно з наказами МОЗ України № 52 від 31.01.2005 р. та №144 від 23.07.2007.

Засвоєння матеріалу практичних занять (поточний контроль) перевіряється відповідно до конкретних цілей змістового модуля. Підсумковий модульний контроль здійснюється на останньому практичному занятті. Доцільно застосовувати такі засоби для визначення рівня підготовки студентів як тести, ситуаційні задачі, опитування згідно з стандартизованими контрольними питаннями.

Опис навчального плану з дисципліні «біостатистика»

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік

навчання

Вид

контролю

всього

годин/

кредитів ECTS

аудиторних

СРС

лекцій

практичних занять

Модуль 1

Змістових модулів 2

45/1,5

10

20

15

4-й

поточний, підсум-ковий

Примітка : 1 кредит ECTS – 30 годин. Аудиторне навантаження – 66,7%, СРС – 33,3%.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно та вони не входять до структури практичного заняття. Рекомендується застосовувати види об’єктивного (стандартизованого) контролю теоретичної та практичної підготовки студентів.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (з низ 3 бали за самостійну роботу студента), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів.

Оцінювання поточної навчальної діяльності: розподіл балів, присвоюваних студентам

№ з.п.

Модуль 1

(поточна навчальна діяльність)

Кількість

балів

1.

Змістовий модуль 1

52

Тема 1

13

Тема 2

13

Тема 3

13

Тема 4

13

2.

Змістовий модуль 2

65

Тема 5

13

Тема 6

13

Тема 7

13

Тема 8

13

Тема 9

13

Тема 10

-

Самостійна робота

3

Разом змістові модулі

120

Підсумковий контроль

Теоретичної підготовки

80

контроль практичної підготовки

Зараховано

Разом сума балів

200

Модульний підсумковий контроль:

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового контролю має бути стандартизованою та включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Конкретні форми контролю з дисципліни визначаються в робочій навчальній програмі.

Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 80.

Модульний підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінювання дисципліни:

Оцінка з Біостатистики виставляється лише студентам, яким зараховані всі модулі з дисципліни.

Кількість балів, яку студент набирає з дисципліни, визначається як середня арифметична кількості балів з модулів дисципліни.

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України тощо.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується в 5-ти бальну (традиційну) шкалу таким чином:

Шкала оцінювання підсумкового (річного модульного) контролю

Медичного факультету

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за шкалою

ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Для екзамену

Для заліку

180-200

А

відмінно

зараховано

164-178

В

добре

148-163

С

128-147

D

задовільно

120-127

E

70-119

Незадовільно може повторно складати іспит

Не зараховано може повторно складати

залік

0-69

F

Незадовільно з обов язковим повторним вивченням дисцмпліни

Не зараховано з обов язковим повторним вивченням дисцмпліни

Примітка: оцінювання підсумкового (річного модульного) контролю виставляється на основі суми балів за І і ІІ модульні (рейтингові контролі).

Оцінка з дисципліни FX, F («2») виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка з дисципліни FX («2»)виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль.Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох (двох) разів під час зимових канікул і впродовж 2-ох (додаткових) тижнів після закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які одержали оцінку F по завершенні вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом, затвердженим у встановленому порядку.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З БІОСТАТИСТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1У КУРСУ МЕДФАКУ

№№ п/п

Тема

К-ть

годин

1.

Методичні основи організації статистичних досліджень в системі охорони здоров’я .

2

2.

Відносні величини(статистичні коефіцієнти). Графічні методи аналізу.

2

3.

Фактори ризику. Методика розрахунку та оцінки ризиків.

2

4.

Метод стандартизації.

2

5.

Ряди динаміки та їх аналіз

2

6.

Характеристика та аналіз статистичних даних. Середні величини та показники варіації.

2

7.

Параметричні методи оцінки та аналізу статистичних гіпотез.

2

8.

Непараметричні методи оцінки та аналізу статистичних гіпотез.

2

9.

Аналіз взаємозв’язку між досліджуваними параметрами статистичних сукупностей.

2

10.

Підсумковий контроль.

2

Разом годин

20

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]