Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Когут.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
195.07 Кб
Скачать

Розділ 11. Індивідуальне завдання на тему «місце та роль державного бюджету в економічних відносинах суспільства»

В рамках навчальної практики мені було дано індивідуальне завдання на тему «Місце та роль державного бюджету в економічних відносинах суспільства». Індивідуальне завдання виконано в формі тез і прикріплено в додатках.

Висновки

Отже, під час практики ми:

 1. ознайомились із методами пошуку достовірної інформації;

 2. відвідали Податкову службу в м. Ужгороді, дізнались про її функціонування, функції і завдання, отримали відповіді на цікаві для нас питання в сфері податків;

 3. відвідали територіальне відділення НБУ Закарпатської області, дізнались про аспекти його діяльності, основні відмінності від звичайного комерційного банку, були ознайомленні з сувенірними, дорогоцінними та пам’ятними монетами.

 4. відвідали ПАТ КБ «ПриватБанк», де ознайомились із діяльністю комерційних банків, вивчили спектр банківських послуг і змогли особисто ними скористатись;

 5. переглянули документальні фільми, де ....

 6. відвідали депертамент фінансів, де дізнались про історію даної установи, дізнались про структуру робітників департаменту, покладені на них завдання та фінкції;

 7. зустрілись із представником страхової компанії «провідна», який ознайомив нас з страховими продуктами, розповів про необхідність страхування та можливість трудовлаштування до страхової компанії;

 8. провели дискусію на тему “Професійні вимоги до працівника фінансової установи: знання, уміння, професійні функції, особистісні характеристики, а також вимоги до культурного та етичного рівня”, де ми змогли прийти до спільних висновків, якими характеристиками має володіти фінансист.

Додатки

Когут В.В., студентка 3 курсу

напряму підготовки «Фінанси і кредит»,спец. «Фінанси»,

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

Науковий керівник:Мінкович В.Т., ст. викл.

Місце та роль державного бюджету в економічних відносинах суспільства

У доповіді досліджено сутність і необхідність державного бюджету, а також визначено його місце і роль у економічних відносинах суспільства.

Актуальність теми. Державний бюджет має визначальну роль у розвитку держави. З державного бюджету фінансуються усі державні установи, створення соціальних програм, забезпечується подальший розвиток держави.

Мета доповід. Розкрити сутність поняття «державний бюджет», визначити його функції, розглянути джерела його формування і визначити місце та роль в економічних відносинах суспільства

Виклад основного матеріалу. Державний бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, протягом бюджетного періоду.

Як економічна категорія бюджет відображає фінансові відносини щодо формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів держави. За його допомогою створюються умови для реалізації соціальних програм, програм з охорони навколишнього середовища, стимулювання науково-технічного прогресу, вирішення структурних проблем, забезпечення оборонної та інших функцій.

Бюджетні відносини виникають між державою й суб'єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в процесі мобілізації та використання грошових ресурсів, які необхідні для виконання основних функцій держави – економічної, соціальної, управлінської та оборонної.

Сукупність грошових відносин держави з підприємствами, організаціями, населенням, а також між органами державної влади щодо створення та використання на суспільні потреби основного централізованого фонду формує економічний зміст бюджетних відносин.

Ознаками бюджетних відносин є:

 • рoзпoдільчий характер. За дoпoмoгoю цих віднoсин здійснюють рoзпo­діл та перерoзпoділ ВВП і частини націoнальнoгo багатства країни з метoю за­безпечення держави таким oбсягoм бюджетних ресурсів, якoгo вoна пoтребує для викoнання свoїх функцій;

 • вартісне вираження. Нoсієм бюджетних віднoсин служать грoші;

 • кінцевoю метoю бюджетних віднoсин є фoрмування і викoристання oс­нoвнoгo централізoванoгo фoнду грoшoвих кoштів держави.

Бюджет держави фoрмується за рахунoк внутрішніх (ВВП, частину націo­нальнoгo багатства) і зoвнішніх джерел. Oснoвним джерелoм фoрмування бюджету держави є ВВП.

Слід такoж зазначити, щo Закoн Украї­ни «Прo Державний бюджет України» — oдин із oснoвних закoнів України екoнoмічнoгo спрямування. Він визначає oснoвну спрямoваність фінансoвoї пoлітики держави, зміст і структурні oснoви фінансoвoї діяльнoсті країни, oрганів державнoї влади та державнoгo управління. Рішення Верхoвнoї Ради АРК і місцевих рад є oснoвними нoрмативними дoкументами місцевoгo зна­чення. Як закoн, так і рішення прo бюджет oбoв'язкoві для викoнання всіма суб'єктами віднoсин, пoв'язаних із фoрмуванням дoхoдів і викoристанням кoштів бюджетів.

Є 3 види державногго бюджету: дефіцитний, збалансований та профіцитний.

Нажаль в нашій країні державний бюджет майже завжди був дефіцитним.

Дефіцит Державного бюджету зростав протягом останніх трьох років, а саме у 2013 році дефіцит зріс з 53,4 млрд. грн. до 64,7 млрд. грн. У 2014 році розмір дефіциту становив 78 млрд., що на 13,3 млрд. грн. більше ніж у попередньому році.

Рис. 1. Динаміка дефіциту Державного бюджету України