Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипломная работа Кришталь А.В. 921-з.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
440.83 Кб
Скачать

Рэферат

Дыпломная работа 66 старонак, 52 крыніцы.

АДМЫСЛОВАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ, ПРАДМЕТ ДАКАЗВАННЯ, ЎЗРОСТ, АСОБНАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ, ДОПЫТ, ЗАКОННЫ ПРАДСТАЎНIК, АБАРОНЦА, ПЕДАГОГ, ПСIХОЛАГ, СУДОВАЕ ПАСЯДЖЭННЕ.

Аб'ект даследавання: непаўнагадовы падазраваны, абвінавачваны і шэраг працэсуальных дзеянняў, якія неабходна выконваць, на розных стадыях крымінальнага вытворчасці, упаўнаважаным на тое органам або службовым асобам, у дачыненні да непаўналетніх.

Мэта: даследаваць асаблівасці ўзбуджэння, расследавання і судовага разбору крымінальных спраў у дачыненні да непаўналетніх з пункту гледжання крымінальна-працэсуальнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Метады даследавання: вызначэнне вобласці і прадмета даследавання; збор першаснай інфармацыі; апрацоўка і выбар неабходных нарматыўных актаў, спецыяльнай юрыдычнай і навуковай літаратуры; сістэматызацыя выбраных крыніц; храналагічны, параўнальны, аналітычны і лагічны аналіз інфармацыі; абагульненне і пераказ вывучанага матэрыялу.

У выніку праведзенага даследавання дадзенай тэмы ўстаноўлена, што непаўналетнім падазраваным з'яўляецца асоба, якая ўчыніла злачынства ва ўзросце да васемнаццацi гадоў; заканадавец устанавіў асаблівы парадак вытворчасці ў дачыненні да дадзенай катэгорыі асоб; орган, які ўзбуджае крымінальную справу ў дачыненні да непаўналетняга абавязаны старанна разгледзіць матэрыялы справы, усталяваўшы абставіны, якія маюць істотнае значэнне для справы, прыняць рашэнне ўзбуджаць альбо адмовіць ва ўзбуджэнні крымінальнай справы; пры вытворчасці папярэдняга расследавання важным з'яўляецца ўсталяванне дакладнага ўзросту непаўналетняга, прычын і ўмоў жыцця і выхавання, псіхічнае стаўленне да сваіх дзеянняў і магчымасць кіраваць імі, дачыненне або недатычнасць да злачынства, паўналетнім дарослага падбухторшчыка; пры допыце непаўналетняга падазраванага (абвінавачанага) абавязковае прысутнасць педагога або псіхолага і абаронцы; на стадыі судовага разбору, з улікам асаблівасцяў, як асобы непаўналетняга, так і вытворчасці па крымінальных справах дадзенай катэгорыі было б мэтазгодна ўтварэнне судоў спецыяльнай кампетэнцыі альбо прыцягненне суддзяў, якія маюць адпаведную падрыхтоўку для разгляду крымінальных спраў аб злачынствах, учыненых непаўналетнімі.

Abstract

Diploma work 66 pages, 52 source.

Special Production, subject of proof, age, a separate proceeding, questioning the legal representative, defender, teachers, psychologists, court sessions.

The object of study: minor suspect, accused and a number of procedural steps necessary to perform, at different stages of criminal proceedings by the authorized bodies or officials, juvenile.

Objective: to investigate the features of the excitation of the investigation and trial of criminal cases against juveniles in terms of the criminal procedural legislation of the Republic of Belarus.

Methods: determination of the field and the research subject; collection of primary information; processing and selection of the necessary regulations, the special legal and scientific literature; systematization of selected sources; chronological, comparative, analytical and logical analysis of information; compilation and presentation of the material studied.

The study of the subject found that juvenile suspect is a person who has committed a crime before the age of eighteen years; the legislator has established a special procedure for proceedings in respect of this category of persons; person to open a criminal case against a minor is required to carefully consider the materials of the case, to establish the circumstances and evidence essential to the case, to take a decision to initiate or refuse to initiate criminal proceedings; when a preliminary investigation is important to establish the exact age of a minor, the causes and conditions of life and education, mental attitude to their actions and the ability to control them, the involvement or non-involvement in the crime, adult adult instigator; the interrogation of a juvenile suspect (accused) the mandatory presence of a teacher or psychologist and the defense; at the trial stage, with the specifications of a minor as a person, and in criminal cases in this category would be appropriate education ships special competence or involvement of judges who have been trained to handle criminal cases involving crimes committed by minors.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.