Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

LK-SEDAK-2009-62-L-pech

.pdf
Скачиваний:
42
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
5.31 Mб
Скачать

бурового розчину забезпечує його подачу з різним тиском для здійснення розширення чи звуження щілини залежно від структури ґрунту.

Контрольні питання

1.Які складові заявок та витоків газу входять до реєстру?

2.Що показує аналіз витоків газу за 10-15 років?

3.Що показує аналіз витоків газу в період 1 року (12 місяців)?

4.Від чого залежить пошкодження підземних газопроводів електрохімічною корозією?

5.Причини витоків газу через розриви стиків.

6.Характерні причини витоків газу від механічних пошкоджень газопроводу.

7.Залежність інтенсивності відмов від терміну експлуатації.

8.Як виконати розрахунки потоку витоків газу на газопроводах?

9.Як виконуються роботи з планування та організації ремонту газопроводу та реконструкції?

10.Які фактори впливають на вибір методу будівництва або реконструкції? Перерахуйте ці методи.

11.Опишіть технологію протягування ПЕ труб в стальні методом «Релайнінг». Недоліки та переваги.

12.Опишіть технологію протягування попередньо стиснутої ПЕ труб методом «Ролдаун». Недоліки та переваги.

13.Що являє собою технологія U-лайнер? Опишіть її. Недоліки та переваги.

14.Технологія санації «Фенікс». Назвіть переваги цього методу.

15.Безтраншейні технології ремонту та будівництва, охарактеризуйте їх.

16.Переваги горизонтально спрямованого буріння (ГСБ).

17.Яке обладнання для ГСБ найбільш розповсюджене в Україні?

341

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Макаренко А.И., Седак В.С. Рациональное управление газовым хозяйством области. - К.: ИСМО, 1998. - 252 с.

2.Евдокимов А.Г., Макаренко А.И., Самойленко Н.И., Седак В.С. Управление газовым хозяйством области. - Харьков: Основа, 1997. - 37с.

3.Устав ОАО ―Харьковгаз‖. - Харьков: . - 1999. - 18 с.

4.Правила безпеки систем газопостачання України. - Київ, 1998

5.СНиП 2.04.08—87 Газопостачання

6.СНиП 3.05.02—88 Газопостачання

7.Багдасаров В.А. Аварийная служба городского газового хозяйства. - Ленинград: "НЕДРА" Ленинградское отделение, 1975. - 407 с.

8.Котов В.Т. Охрана труда в газовом хозяйстве. - Л: "Недра", Ленинградское отделение, 1989. - 117 с.

9.Кязимов К.Г. Эксплуатация и ремонт газовых сетей и оборудования.- М: Издательство литературы по строительству, 1968. - 303с.

10.Белашов А.Д. Особенности эксплуатации газового хозяйства в зимних условиях. Л: "Недра" Ленинградское отделение, 1982. - 168с.

11.Газификация сельской местности: Справ. Пособие/ Енин П.М. и др.- К:

Урожай, 1992.- 200 с.

12.Седак В.С. Мониторинг газовых сетей современными вычислительными средствами // Коммунальное хозяйство городов. Вып.20. – К.:

Техніка, 1999. – С.125-129.

13.Сідак В.С. Інноваційні технології в діагностиці та експлуатації систем газопостачання: Навч.посібник. – Харків:ХНАМГ, 2005. – 227 с.

14.Сідак В.С. Дудолад О.С. Комплексні підходи до керування надійністю систем газопостачання Навч.посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 248 с.

15.Експлуатаційникові газонафтового комплексу: Довідник/ Розгонюк В.В. та ін. - К: "Росток", 1998. – 431 с.

16.Слесарю газовой службы: Справ. Пособие/Ошовский В.Д. и др.-

Донецк: Донбасс, 1987.- 159 с.

18.Сладков С.П. Автоматизация и телемеханизация газового хозяйства. Учебное пособие для техникумов.- М: Стройиздат, 1977.-293 с.

19.Кязимов К.Г. Справочник газовика: Справ.пособие.-3-е изд., спер. - М.:Высш.шк.;Изд.центр "Академия", 2007. -272с.:ил.

342

20.

Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Эксплуатация и ремонт оборудования систем

 

газоснабжения. Настольная книга слесаря газового хозяйства. -

 

К.: Изд. "Основа", 2000. -288 с.

 

21.

Управление организацией:Учебник/Под ред. А.Г. Поршнева,

З.

 

П. Румянцевой, Н.А.Соломатина. - 2-е изд.,перераб. и доп. -

М.:

 

ИНФРА - М, 2000. - 669 с.

 

22.ДБН В.2.5 – 20 - 2001.Газопостачання. Госстрой Украины, К. – 2001.

23.Шур И.А. Газорегуляторные пункты и установки. – Изд. «Недра», 1985.

– 288 с.

24.Удовенко В.Є., Сафронова І.П., Гусева Н.Б. Полиэтиленовые трубы это просто. – М.: ЗАО «Полимергаз», 2003.- 238 с.

25.Информационные материалы зарубежных фирм-производителей.

26.Сборник руководящих материалов по защите городских подземных трубопроводов от коррозии. – Л.: Изд. «Недра», 1987. – 408 с.

27.Енін, Шишко, Предін. Газопостачання населених пунктів і об'єктів природним газом. К - 2002.

28.Сідак В.С., Дудолад О.С. Навчальний посібник ‖Новітні технології будівництва та реновації інженерних мереж‖, надано Гриф МОН України ріш. № 1.4/18-ОМ-330 від 30.06.06 р., Харків -2006.

29.ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України, Київ – 1998 р. „Держнаглядохоронпраці Украиїни‖

30.СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и поли этиленовых труб.- М.: ЗАО „Полимергаз‖, 2004.

343

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Володимир Степанович Сідак,

Ольга Миколаївна Слатова

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни

«СПЕЦКУРС З ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ»

(для студентів 3-6 курсів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти з напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво», спеціальності

7.092108 (7.06010107), 8.092108 (8.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»)

Відповідний за випуск І. І. Капцов

В авторському редагуванні

Комп’ютерне верстання Н. В. Зражевська

План 2009, поз. 62-Л

________________________________________________________________

Підп. до друку 23.06.10

Формат 60×84 1/16

Ум. друк.арк.2,6

Друк на ризографі.

Тираж 50 пр.

Зам. №

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК №731 від 19.12.2001

344

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]