Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Маркет ргр.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
81.15 Кб
Скачать

Динаміка кількості показників

2009

2010

2011

Місткість ринку

2150000

4020000

4090000

Частка ринку

0,83%

0,87%

0,92%

Темпи приросту

0

80

550

Виробнича потужність

10950

11030

11580

Кількість персоналу

4

4

4

Чистий прибуток

132000

146000

151000

Коефіцієнт плинності кадрів

4

4

4

Виходячи з вищезазначених даних, можна зробити висновок, що динаміка кількості показників за три роки збільшувалась. Покращилась виробнича потужність, збільшились показники частки ринку та темпи приросту, завдяки чому тур фірма почала отримувати більше чистого прибутку.

Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Назва парааметрів

Сильна позиція

Нейтральна позиція

Слабка позиція

Рівень підготовки керівників підприємства

+

Розподіл відповідальності та повноважень між керівництвом

+

Ступінь мотивацій керівників підприємства

+

Рівень мотивацій іншого персоналу

+

Віковий рівень працівників підприємства

+

Освітній рівень керівників підприємства

+

Ступінь допуску виконавців до прийняття рішень

+

Наявність системи підбору кадрів

+

Наявність системи атестації кадрів

+

Наявність системи навчання

+

Наявність корпоративної культури

+

Наявність маркетингової концепції

+

Ступінь сприйняття маркетингової концепції керівником

+

Ступінь сприйняття маркетингової концепції виконавцями

+

Проведення маркетингових досліджень

+

Наявність розробленої технологічної документації

+

Рентабельність від основної діяльності

+

Проаналізувавши внутрішнє оточення підприємства за вищевказаними параметрами, можна зробити взвод, що підприємство займає нейтральну позицію, так як більшість параметрів отримали середню оцінку.

Слабкі позиції параметрів мають ступінь сприйняття маркетингової концепції до виконавців і проведення маркетингових досліджень. У зв'язку з цим підприємству необхідно звернути увагу на ці параметри і розробити план щодо способів їх поліпшення.

Цілі та місії підприємства

- Споживач в частині задоволення своїх потреб отримує туристичну путівку;

- У якості партнера на туристичному ринку тур агенції може виступати туроператор;

- Взаємодія тур агенції та держави буде відбуватися у вигляді виплати податків ита участі у загальної діяльності міста Харкова;

- Збільшення конкурентних відносин починається з причин збільшення конкурентних фірм – тур агенцій.

Для більш ефективної роботи турфірми «Life Travel» та її розвитку необхідно поліпшити організаційну структуру підприємства і збільшити штаб працівників.

У сфері туризму якість пропонованого турпродукту значною мірою залежить від ефективності роботи персоналу. У зв'язку з цим, в зазначеній сфері основним інструментом стимулювання роботи персоналу повинна стати взаємозалежна система економічних і соціальних методів, що дозволить: підвищити ефективність використання кадрового потенціалу, здійснювати професійне і соціальний розвиток персоналу, уникнути значної плинності кадрів у рамках підприємства в силу їхньої економічної зацікавленості , змінити мотиваційні характеристики персоналу. Вищим органом управління фірмою є генеральний директор. Генеральний директор вирішує питання зміни статуту, затверджують річні результати діяльності, а також вирішує питання щодо ліквідації та реорганізації фірми. Працівників фірма набирає з біржі праці відповідно і їх кваліфікацією і розрядом. Також можливе залучення молодих співробітників з незакінченою вищою або середньою спеціальною освітою для проходження практики.

Пропонується наступна структура для даної фірми:

Кожен з працівників турфірми виконує певні функції, керуючись посадовими інструкціями.

На генерального директора фірми покладаються такі функції:

1.Общее керівництво діяльністю фірми.

2.Організація взаємодії всіх структурних підрозділів.

3. Забезпечення виконання всіх прийнятих фірмою зобов'язань, включаючи зобов'язання перед бюджетами різних рівнів і позабюджетними фондами.

4. Створення умов для впровадження новітньої техніки і технології, прогресивних форм управління та організації праці.

5. Вжиття заходів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці.

6. Контроль за дотриманням законності в діяльності всіх служб.

7. Захист майнових інтересів підприємства в суді, арбітражі, органах державної влади.

На менеджера з реклами покладаються такі функції:

1. Організація роботи з рекламування пропонованих послуг.

2. Здійснення взаємодії з діловими партнерами, консультантами, експертами, популярними особами з метою вдосконалення рекламної діяльності.

3. Організація навчання персоналу, підвищення кваліфікації співробітників.

4. Контроль за дотриманням норм трудового законодавства у роботі з персоналом.

На турагента покладаються такі функції:

1. Встановлення ділових контактів між покупцями і продавцями товарів.

2. Забезпечення виконання умов, передбачених укладеними угодами.

3. Надання комерційних послуг.

4. Оформлення документації.

5. Супровід груп туристів до місця призначення.

На секретаря керівника покладаються такі функції:

1. Здійснення роботи з організаційно-технічного забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника.

2. Ведення діловодства.

3. Організація прийому відвідувачів.

На адміністратора баз даних покладаються такі функції:

1.Підтримка в актуальному робочому стані повного обсягу оперативної і накопичуваної інформації, а також захист інформації від несанкціонованого доступу;

2.Обмін інформацією відповідно до встановленого порядку

На юриста покладаються функції:

1. Участь у розробці документів правового характеру.

2. Методичне керівництво правовою роботою.

3. Участь у розробці та здійсненні заходів щодо зміцнення договірної фінансової і трудової дисципліни.

4. Консультація працівників підприємства з юридичних питань, надання сприяння в оформленні документів і актів майново-правового характеру.

На касира покладаються такі функції:

1. Здійснення операцій з грошовими коштами та цінними паперами.

2. Ведення касової книги.

3. Складання касової звітності.

На бухгалтера покладаються такі функції:

1. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності.

2. Твір нарахувань і перерахувань податків і зборів до бюджетів різних рівнів, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи.

3. Розрахунки всіх видів виплат працівникам.

4. Методична допомога співробітникам з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.