Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до КП з Технічної експлуатації ЕТ.doc
Скачиваний:
71
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.3 Mб
Скачать

6. Принципи розробки технологічного планування та генеральні плани

транспортних підприємств …………………………………………………. 41

6.1 Принципи розробки технологічного планування депо ………………...... 41

6.2 Основні принципи розміщення технологічного устаткування …………. 43

6.3 Вимоги до земельних ділянок депо ……………………………………….. 46

6.4 Принципи розміщення будинків і споруд на генеральному плані ……….47

7. Конструкторська частина. Розробка спеціального технологічного

устаткування для технічного обслуговування і діагностування ………. 49

7.1 Основні принципи проектування ………………………….………………. 49

7.2 Розрахунок показників контролепридатності …………………………..... 50

7.3 Порядок складання технічного опису об'єкта розробки і інструкції з

експлуатації ………………………..…..…………………………………..... 55

Список використаних джерел …………………..…….…………………..…... 57

Додатки:

Додаток А. Система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу

міськелектротранспорту ……….………………….…..………... 59

Додаток Б. Норми часу на технічне обслуговування рухомого складу

трамвая та тролейбуса ………………………………….. .……... 61

Додаток В. Типові нормативи чисельності працівників підприємств

міського електротранспорту ………………………………..…...62

Додаток Г. Перелік основних виробничих, допоміжних, складських,

службово-побутових приміщень депо …………..…....….…… 67

Додаток Д. Специфікація технологічного обладнання ….…..………….… 72

Додаток Е. Технологічні карти технічного обслуговування …….…..….... 75

Додаток Ж. Форма титульного аркуша курсового проекту ……...………...77

Додаток З. Форма титульного аркуша інформаційного листка………….....78

Передмова

Мета дисципліни “ Технічна експлуатація міського електротранспорту” - сформувати у студентів систему знань, умінь і навиків з управління технічним станом рухомого складу з оптимізацією трудових і матеріальних витрат.

Курсове проектування систематизує, розширює і поглиблює теоретичні знання, дозволяє набути досвіду самостійного вирішення завдань з організації технічного обслуговування, проектування виробничих баз і спеціального технологічного обладнання, а також одержати навики користування нормативною, довідковою і навчальною літературою.

При курсовому проектуванні студент повинен вирішити конкретні технологічні й організаційно-технічні завдання, а також обгрунтувати й розробити конструкцію спеціальних засобів для виконання технічного обслуговування заданого виду устаткування або пристроїв рухомого складу.

Теми курсових проектів повинні максимально відповідати інтересам галузі, сучасному рівню розвитку техніки, обсягу теоретичних знань, отриманих за час навчання, і готувати студентів до практичної діяльності на підприємстві.

Як правило, проекти повинні виконуватися за замовленнями транспортних підприємств і вирішувати конкретні виробничі питання. У проекти включаються результати науково-дослідної роботи студентів, отримані в період навчання.

За прийняті у проектах технічні рішення, їхнє оформлення і достовірність обчислень відповідає автор проекту.

Ці методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни “Технічна експлуатація міського електричного транспорту” з урахуванням досвіду курсового проектування на кафедрі міського електротранспорту ХНАМГ.

Методичні вказівки призначені для студентів і слухачів спеціальності 7. 092 202 – «Електричний транспорт» при виконанні курсових проектів з дисципліни “Технічна експлуатація міського електротранспорту”, дипломних проектів або їх розділів, пов'язаних з організацією технічного обслуговування, розробкою технологічних процесів і спеціального обладнання.

Вони також рекомендуються для проведення практичних занять у процесі вивчення дисципліни “Технічна експлуатація МЕТ” студентами і слухачами усіх форм навчання.