Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до ПР з дисципліни Економіка та організація виробництва (№1680).doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
324.61 Кб
Скачать

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу „Економіка та організація виробництва” (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092200 – «Електричний транспорт»).

Укладач: Сергій Вікторович Телятник

Відповідальний за випуск: доц. В.О.Костюк

Редактор: З.І. Зайцева

Верстка: І.В.Волосожарова

План 2008, поз. 46М

Підп. до друку 05.09.2008 Формат 60 * 84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,7 Обл.- вид. арк. 2,0

Тираж 100 прим. Замовл. №

61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ,

61002, Харків, вул. Революції, 12

39