Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Микроэкономика(конспект укр.).doc
Скачиваний:
172
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.9 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія

міського господарства

С. Б. Тимофієва

Мікроекономіка:

тексти лекцій, опорні поняття та категорії,контрольні запитання

за змістовими модулями

(для студентів денної і заочної форм навчання

напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент»

і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)

Харків

ХНАМГ

2011

Тимофієва С. Б. Мікроекономіка: тексти лекцій, опорні поняття та категорії, контрольні запитання за змістовими модулями (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / С. Б Тимофієва; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 154 с.

Автор: С. Б. Тимофієва

Рецензент: канд. екон. наук І. А. Островський

Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол № 8 від 16.04.10 р.

© С. Б. Тимофієва, ХНАМГ, 2011

Зміст

Стор.

Передмова …………………………………………………………......

І. Навчальна програма дисципліни ………………………………..

4

5

ІІ. Тексти лекцій за ЗМ ...……………………………………………

8

ЗМ 1. Основи мікроекономічного аналізу. Теорія поведінки споживача. ……………………………………………………………..

8

ЗМ 2. Теорія підприємства: виробництво і витрати ………………...

55

ЗМ 3. Теорія ринкових структур. Ринки ресурсів …………………...

73

ЗМ 4. Загальна рівновага і ефективність …………………………….

113

ІІІ. Глосарій …………………………………………………………...

IV. Навчальний тренінг за змістовими модулями ………………

122

132

Список джерел …………………..………………...………………….

153

Передмова

Тексти лекцій підготовлені відповідно до місця дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напрямів – 6.030601 «Менеджмент» – 6. 140101 «Готельно-ресторанна справа». Виходячи з кредитно-модульної системи організації навчального процесу, 11 тем зведені в чотири змістові модулі за кількістю навчальних годин, що визначені галузевим стандартом.

Предметом вивчення є економічні відносини між суб’єктами

господарювання в умовах обмеженості ресурсів, економічна поведінка

виробників, споживачів, власників виробничих та фінансових ресурсів.

Завдання навчальної дисципліни — оволодіння універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень; пізнання закономірностей функціонування мікросистем (індивідів, домашніх господарств, підприємств, організацій) у різних ринкових ситуаціях; характеристика та аналіз основних типів ринкових структур – досконалої конкуренції, чистої монополії, монополістичної конкуренції, олігополії; розкриття особливостей функціонування ринків факторів виробництва та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; визначення впливу загальної ринкової рівноваги на ефективність розміщення ресурсів в економіці, дослідження причин обмеженої недостатності ринкового регулювання, критерії добробуту, необхідності втручання в економіку.

Мікроекономіка спирається на знання, здобуті при вивченні «Основ економічної теорії» і «Макроекономіки». На її основі вивчають дисципліни: міжнародні економічні відносини та основи зовнішньоекономічної діяльності.

Матеріали даного видання включають:

- тексти лекцій;

- глосарій;

- навчальний тренінг за змістовими модулями;

- список рекомендованої літератури.