Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Микрометодичка мен и ГРС.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації самостійної роботи, практичних занять

та виконання контрольних робіт з дисципліни

Мікроекономіка

(для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» і

2 Курсу денної форми навчання

напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа)

Харків – ХНАМГ – 2009

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» і 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / Укл.: Островський І.А., Тимофієва С.Б. Харків: ХНАМГ, 2009 – 123 c.

Укладачі: І.А. Островський, С.Б. Тимофієва

Рецензент: С.І. Штефан

Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол №4 від 2.02.09.

© І.А. Островський, С.Б. Тимофієва, 2009

Харківська національна академія

міського господарства, 2009

Зміст

Стор.

Вступ

4

І. Плани семінарських занять за змістовими модулями й навчальними елементами

6

ІІ. Матеріали до організації самостійної роботи студентів:

31

ІІ.1. Типові задачі та їх розв’язання. Задачі для самостійної роботи студентів за змістовими модулями

31

ІІ. 2. Тестові завдання

52

ІІ. 3. Тематика рефератів

73

ІІ. 4. Дидактичний матеріал

75

ІІІ. Порядок і критерії оцінювання тестового контролю знань, навичок та вмінь студентів

95

ІV. Завдання контрольних робіт за варіантами для студентів заочної форми навчання і методичні рекомендації до їх виконання

98

V. Список рекомендованої літератури

116

VІ. Додатки

117

Вступ

Мікроекономіка належить до тих дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну підготовку бакалаврів напрямів підготовки 6.030601 - «Менеджмент» і 6.140101 - «Готельно-ресторанна справа».

Завдання дисципліни „Мікроекономіка” - надання знань про базові положення мікроекономічної теорії; прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії.

Метою даного видання є допомога студентам у вивченні теоретичних аспектів змістових модулів, виконанні тестових завдань, розв’язанні задач і ситуацій. Виконуючи практичну частину змістових модулів, яка передбачає вирішення задач і виконання тестових завдань з відповідними (логічними, аналітичними, графічними) поясненнями, студент отримає певні навички практичного використання набутих теоретичних знань.

Матеріали методичних вказівок скомпоновані відповідно до ОПП (освітньо-професійні програми) і ОКХ (освітньо-кваліфікаційні характеристики) напрямів підготовки бакалаврів.

Перший розділ практикуму передбачає характеристику навчальної програми дисципліни, що передбачає знання у вигляді змістових модулів, що адекватні основним навчальним елементам навчальної дисципліни подані в ОПП (освітньо-професійна підготовка). На основі змісту модулів формується інформаційна база освіти та професійної підготовки студентів у вигляді навчальних елементів, із яких складаються відповідні змістові модулі.

У другому розділі наведено матеріали до організації самостійної роботи студентів: типові задачі та їх розв’язання, тестові завдання, тематика рефератів, дидактичний матеріал.

У третьому розділі наведено порядок і критерії оцінювання тестового контролю знань, навичок та вмінь студентів.

У четвертому розділі представлені завдання контрольних робіт для студентів заочної за варіантами і методичні поради до їх виконання. Кожен варіант контрольної роботи складається з теоретичної частини, що передбачає висвітлення теоретичних питань теми й практичної частини, яка передбачає розв’язання задачі, вирішення тесту.

Наведений в методичних вказівках комплекс тестових завдань, задач, ситуацій сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу; дає можливість студентам самостійно опрацьовувати навчальний матеріал.

І . Плани семінарських занять за змістовими модулями

й навчальними елементами