Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Микроэкономика(конспект укр.).doc
Скачиваний:
136
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.9 Mб
Скачать

Список джерел

  1. Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. Мікроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008.

  2. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: Учебник в 2-х частях. – С-Пб.: Питер, 2001.

  3. Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. – С-Пб.: Автокомп, 1999.

  4. Економічна теорія: макро і мікроекономіка. – К.: Альтернатива, 2001.

  5. Задоя А. О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи. – К.: Знання, 2002.

  6. Ильин В. Поведение потребителей. – С-Пб.: Питер, 2000.

  7. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. –М.: Инфра, 2000.

8. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів під-готовки: 6.030601 «Менеджмент» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» і 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Укл.: Островський І. А., Тимофієва С. Б. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 101 с.

9. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та варіанти завдань з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / Укл.: І. А.Островський, С. Б.Тимофієва. – Х.: ХНАМГ, 2010.

10. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007.

11. Мікроекономіка: практикум: навчальний посібник / за ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2010.

12. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. – М.: Норма-Инфра, 1999.

13. Пиндайк Р. Микроэкономика. – М.: Дело, 2000.

14. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для студентів 2 курсу денної форми навчання галузь знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки – 6.030601 «Менедж-мент». – Харків: ХНАМГ, 2009.

15. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для студентів 2 курсу денної форми навчання галузь знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки – 6.140101 «Готельно-ресто-ранна справа». – Харків: ХНАМГ, 2009.

16. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для студентів 2 курсу заочної форми навчання галузь знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки – 6.140101 «Готельно-ресто-ранна справа». – Х.: ХНАМГ, 2010.

17. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузь знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки – 6.030601 «Менедж-мент». – Харків: ХНАМГ, 2009.

18. Овчинников Г. Микроэкономика: Конспект лекций. – С-Пб.: Питер, 2000.

19. Селищев А. С. Микроэкономика: Учебник для вузов. – С-Пб.: Питер, 2005.

20. Тигова Т. Микроэкономика. – К.: МАУП, 2000.

21. Тимофієва С. Б., Шекшуєв О. А. Мікроекономіка. Тексти лекцій. – Харків: ХДАМГ, 2004.

22. Тимофієва С. Б., Стадник Г. В. Тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів з модуля «Мікроекономіка». Тестові завдання за змістовими модулями для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки «Економіка підпри-ємства» та «Облік і аудит». – Х.: ХНАМГ, 2007.

23. Фандель Г. Теорія виробництва та витрат. – К.: Таксон, 2001.

24. Ястремський О. Основи мікроекономіки: Підручник для вузів. – К.: Знання, 1998.

25. Экономическая школа. Вып. 1-3. Научно-популярный иллюстрированный журнал. Экон. школа. – С-Пб., 1992.

Навчальне видання

Тимофієва Світлана Борисівна

Мікроекономіка:

тексти лекцій, опорні поняття та категорії,

контрольні запитання за змістовими модулями

(для студентів денної і заочної форм навчання

напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент»

і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)

Відповідальний за випуск І. А. Островський

Редактор М. З. Алябєв

Комп’ютерне верстання О. А. Балашова

План 2010, поз. 124 Л

Підп. до друку 07.05.2010 р.

Друк на ризографі.

Зам. №

Формат 60х84/16

Ум. друк. арк. 9,1

Тираж 50 пр.

Видавець і виготовлювач

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК № 4064 від 12.05.2011

157

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.