Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravoznavstvo_Konspekt_lektsiy_Kubakh_A_I_2006.doc
Скачиваний:
127
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.68 Mб
Скачать

Список літератури

1. Правознавство: Підручник/ За заг. ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 752с.

2. Правознавство: Навчальний посібник/ За заг. ред. П.Д. Пилипенка. – Львів: „Новий Світ”, 2003. – 592с.

3. Основи правознавства України: Навчальний посібник/ Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф. – Харків: „Одісей”, 2005. – 368с.

4. Основи правознавства : Навчальний посібник/ За ред. В.В. Комарова. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2005.- 304с.

5. Правознавство. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання/ За ред. В.Д.Понікарова .- Харків:Вид. ХНЕУ, 2004.- 172с.

6. Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищіх закладів освіти/ За ред. В.М. Гайворонського та В.П.Жушмана. – Харків: Право, 2003. – 240с.

Навчальне видання

Конспект лекцій

з дисципліни „Правознавство” (для студентів усіх спеціальностей

всіх форм навчання Академії)

Автор: Анатолій Іванович Кубах

Відповідальний за випуск: канд. юрид. наук, доцент Т.А.Коляда

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2006, поз.573

Підп. до друку 27.10.06 Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн.- друк. арк. 14,5 Обл.-вид.арк. 15

Замовл. № Тираж 300 прим.

61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12 Сектор оперативної поліграфії при іоц хнамг

333

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]