Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravoznavstvo_Konspekt_lektsiy_Kubakh_A_I_2006.doc
Скачиваний:
127
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.68 Mб
Скачать

Лекція на тему „Основи муніципального права України” План лекції

 1. Поняття муніципального права України.

 2. Поняття і ознаки місцевого самоврядування.

 3. Система, органи і посадові особи місцевого самоврядування.

 4. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування.

1. Поняття муніципального права України

Муніципальне право — це система норм, що регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування та інші тісно пов'язані з ними суспільні відносини. Можна ствер­джувати, що муніципальне право стосується, насамперед, безпосередньої і представницької місцевої (локальної) влади, а отже, воно належить до групи публічних галузей права. Звідси, муніципальне право найбільш тісно пов'язане з конституційним, адміністративним, фінансовим та іншими галузями. Загалом, конституційне право є найбільш важливим підґрунтям для ство­рення і функціонування муніципального права.

Предметом муніципального права є суспільні відносини, пов’язані з організацією і функціонуванням місцевого самоврядування як самостійного та відносно відокремленого виду публічної локальної влади в системі народовладдя в межах певних адміністративно-територіальних одиниць.

Джерела муніципального права – це правові акти, спрямовані на врегулювання та охорону місцевого самоврядування. До них належать:

 1. Конституція України (приоритетне джерело);

 2. Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні від 21 травня 1997 року”, „Про столицю України – місто герой Київ” від 15 січня 1999 року;

 3. нормативно-правові акти суб’єктів системи місцевого самоврядування (акти місцевих референдумів, статути, регламенти відповідних рад);

 4. міжнародно-правові акти в галузі місцевого самоврядування, наприклад Європейська хартія місцевого самоврядування, прийнята Радою Європи 15 жовтня 1985 року;

 5. нормативно-правові договори за участю суб’єктів системи місцевого самоврядування.

Систему муніципального права утворюють його норми, принципи й інститути.

На підставі муніципально-правових норм і принципів виникають муніципально-правові відносини, під якими розуміють відносини між двома і більше суб’єктами, які наділяються взаємними правами й обов’язками щодо здійснення муніципальної влади.

2. Поняття і ознаки місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право й реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Під територіальною громадою розуміють жителів, які об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиниця­ми, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Під органами місцевого само­врядування розуміють структурно-організовані колективи службовців (або одного службовця), що наділяються владою в системі місцевого самоврядування для реалізації владних рішень, а під посадовими особами місцевого самоврядування - осіб, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету,

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється за принци­пами:

 1. народовладдя;

 2. законності;

 3. гласності;

 4. колегіаль­ності;

 5. поєднання місцевих і державних інтересів;

 6. вибор­ності;

 7. правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

 8. підзвітності й відповідальності перед територіальними громадами їх органів і посадових осіб;

 9. державної підтримку та гарантії місцевого самоврядування;

 10. судового захисту прав місцевого самоврядування.

Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року та іншими законами, які не повинні суперечити положенням згаданого законодавчого акта.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]