Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Word (2010) с титулом и заданиями.doc
Скачиваний:
101
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
2.38 Mб
Скачать

Матриця

Матриця

Контрольні питання.

 1. Запуск редактора формул.

 2. Настроювання редактора формул.

 3. Панель інструментів редактора формул.

 4. Порядок створення формули.

 5. Поняття слота і шаблона

 6. Робота у вікні редактора формул.

 7. Створення й редагування матриць.

 8. Особливості редактора формул.

Лабораторна робота №9.

Створення комплексних текстових документів.

Порядок виконання роботи. Створити сторінку за зразком, приведеним нижче.

Тестове завдання по WORD

(верхній колонтитул)

Текстовий процесор Microsoft Word.

Текстовий процесор Microsoft Word.

Текстовий процесор Microsoft Word.

Текстовий процесор Microsoft Word.

Текстовий процесор Microsoft Word.

Текстовий процесор Microsoft Word.

Текстовий процесор Microsoft Word.

Текстовий процесор Microsoft Word.

 • Прізвище

 • Ім'я

 • По батькові

Команди меню формат:

 1. Шрифт

 2. Абзац

 3. Список

Текстовий процесор Microsoft Word.

Текстовий процесор Microsoft Word.

Текстовий процесор Microsoft Word.

Текстовий процесор Microsoft Word.

Текстовий процесор Microsoft Word

Текстовий

Текстовий процесор Microsoft Word

процесор

Microsof

Word

8-050-123-45-71 8-050-123-45-72 8-050-123-45-73

8-050-123-45-74 8-050-123-45-75 8-050-123-45-76

8-050-123-45-77 8-050-123-45-77 8-050-123-45-79

_____________________

1Підкреслений текст (сноска)

Сторінка 1 (нижній колонтитул)

Список літератури.

 1. Информатика. Базовий курс. /С.В. Симонович и др. – СПБ: Питер, 2001 – 640с

 2. Гаевский А. Ю. Самоучитель работы на компьютере: Практ. пособ. – М.: ТЕХНОЛОДЖИ – 3000, 2002 – 704с.: ил.

 3. Леонтьев Ю. Самоучитель Word 2000 – СПб: Издательство «Питер», 2000 – 320с.: ил.

 4. Власенко С.Ю. Microsoft Word 2002.– СПб.: БХВ – Петербург, 2002. – 992с.

Навчальне видання

Укладачі: Федоров Микола Вікторович,

Хренов Олександр Михайлович,

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни “Інформатика” (Модуль 1. Операційні системи та текстові процесори) для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальностей “Промислове та цивільне будівництво”, “Міське будівництво та господарство”

Відповідальний за випуск О.М. Хренов

Редактор М.З. Аляб'єв

План 2010, поз. 397М

Підп. до друку Формат 60х84 1/16

Друк. на ризографі Ум. друк. арк. 3,6

Тираж пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса:rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб´єкта видавничої справи ДК №731 від 19.12.2001

67