Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ _СЕТИ укр_2011.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.26 Mб
Скачать

Список джерел

1. Постников Н.П., Рубашов Г.М. Электроснабжение промышленных предприятий – Л.: Стройиздат, 1989.

2. Ус.А.Г., Евминов Л.И. – Мн.: Пион 2000

3. Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок – М.: Энергоатомиздат 1989

4. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок – М.: «Высшая школа» 1990

5. Цигельман И.Е. Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий – М.: «Высшая школа» 1988

Дополнительная

6. Правила устройства электроустановок – Главгосэнергонадзор России М. 1998

Навчальне видання

Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсової роботи і самостійної роботи з дисципліни „ Електричні системи та мережі ” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”)

Укладачі: Васильєва Юлія Олегівна,

Ляшенко Олена Миколаївна.

Редактор: Зайцева З.І.

План 2011, поз. 256 М

Підп. до друку 10 Формат 60х84 1/16

Друк на ризографі. Ум. друк. арк. 4,7

Зам. № Тираж 100 пр.

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК №731 від 19.12.2001

5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.