Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / пол_толог_я / Робоча програма з пол_толог_ї для в_тчизняних студент_в.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
329.22 Кб
Скачать

Тема 2. Політична система суспільства. Влада. Політичний режим. (4 год.)

Заняття 1.

 1. Політична система суспільства, її структура та функції.

1.1.Сутність та роль політичної системи в житті суспільства.

1.2. Структура політичної системи: політичні інститути, політико-правові норми, інфраструктура, культура та ідеологія.

1.3. Найважливіші функції політичної системи.

2. Політична влада: сутність, типи, шляхи досягнення.

2.1. Політична влада і її складові елементи. Типи політичної влади.

2.2. Особливості політичної влади та її сутнісні риси.

2.3. Державна влада, її властивості та риси: публічність, монополія на примус та насильство, територіальність, монополія на юридичне закріплення, обов’язковість владних розпоряджень.

2.4. Шляхи досягнення влади: традиційний, демократичний, насильницький. Види насильницького захоплення влади: революція, контрреволюція, мілітаристський шлях, перевороти: державний, двірцевий, путч, змова військових.

Заняття 2.

1. Політичні режими як спосіб функціонування політичної системи.

1.1. Чинники політичного режиму за Ж.-Л. Кермонном: легітимність влади, структура політичних інститутів, партійна система, форма держави.

1.2. Визначення політичного режиму.

2. Демократичний політичний режим.

2.1. Сутність демократичного політичного режиму, рівні демократичності функціонування політичних систем.

2.2. Демократичність політичного режиму в Україні.

3. Авторитарний політичний режим.

3.1. Авторитарні політичні режими: їх підґрунтя, сутність, різновиди.

3.2. Авторитарний режим: об’єктивна необхідність чи наслідок збігу обставин?

3.3. Тоталітарні політичні режими: сутність, умови встановлення. Перехід від тоталітаризму до демократії.

Теми рефератів.

 1. Сучасна державна влада в Україні очима молоді.

 2. Політичний режим в Україні – демократія чи авторитаризм?

 3. Сталінізм і гітлеризм – два типи тоталітаризму: порівняльний аналіз.

Тестовий контроль

по темі «Політична система суспільства. Влада.

Політичний режим.

Заняття 1. Тест № 3

 1. Означте найбільш повне визначення політичної системи суспільства:

а) сукупність політичних, економічних та соціальних інститутів та відносин;

б) сукупність організацій та закладів за допомогою яких здійснюється влада;

в) сукупність політичних інститутів, відносин, засобів, норм в межах яких досягається і здійснюється політична влада, відбувається політичне життя суспільства;

г) сукупність органів та закладів державної влади, способів і методів здійснення їх повноважень.

 1. Яке з положень у найбільшій мірі виражає функціональне призначення політичної системи суспільства:

а) регулювання економіки;

б) вирішення соціальних проблем суспільства;

в) здійснення політичної влади;

г) створення умов для політичної участі народу.

 1. До структури політичної системи входять:

а) економіка, соціальна сфера, влада;

б) держава, політичні партії, громадські організації та рухи;

в) політико-правові норми, державна ідеологія та ідеології політичних партій;

г) всі відповіді правильні;

д) правильні відповіді «б» та «в».

 1. Влада у найбільш узагальненому визначенні це:

а) узгодження кимось (людиною, організацією) дій учасників тих чи інших процесів;

б) встановлення певного порядку у суспільстві;

в) можливість однієї особи або певної групи підпорядкувати собі волю інших та домогтися виконання цієї волі;

г) такий порядок у суспільстві, коли хтось має можливість виявляти свою волю, незалежно від супротиву.

 1. Демократична влада можлива, якщо об’єкт влади:

а) усвідомлені і беззаперечно підкоряються владі;

б) усвідомлено підпорядковується владі і має можливість впливати на неї та контролювати її дії;

в) має можливість не тільки виконувати владні розпорядження, а й підтримувати владу в її діях;

г) отримувати винагороди від влади за бездоганну роботу.

 1. Політична влада вимагає:

а) розуміння, осмислення і усвідомлення політичних потреб і інтересів суспільства і усвідомлення політичних потреб і інтересів суспільства;

б) панівного положення суб’єкта влади у суспільстві;

в) здатності і готовності суб’єкта влади здійснювати свою політичну волю і нести за це відповідальність;

г) всього означеного.

 1. Державна влада у першу чергу виражає волю:

а) економічно та політично панівної частини суспільства;

б) корінного населення країни;

в) всього населення країни;

г) політичної еліти суспільства.

 1. Монополія державної влади на формування та використання силових структур влади (поліції, внутрішніх військ, системи виправно-трудових закладів та ін.) означає, що:

а) влада може використовувати ці структури у разі необхідності, виходячи із принципа доцільності;

б) влада повинна використовувати ці структури постійно для забезпечення порядку у суспільстві;

в) влада може і повинна використовувати ці структури для укріплення свого авторитету та положення.

г) влада може і повинна використовувати ці структури у разі необхідності у відповідності до законів країни про їх застосування.

 1. У відповідності до основоположних функцій державна влада ділиться на:

а) законодавчу, виконавчу та судову;

б) законодавчу, виконавчу, судову та адміністративну;

в) законодавчу, виконавчу, судову та місцеву (регіональну);

г) законодавчу, виконавчу, судову та інформаційну.

 1. Демократичні вибори як шлях досягнення державної влади не використовується:

а) у президентських республіках;

б) у конституційних монархіях;

в) у революціях;

г) при формуванні парламенту.

Заняття 2. Тест № 4

 1. До чинників політичного режиму Ж.-Л. Кермона відносить:

а) легальність політичних організацій;

б) легітимність влади, партійну систему, інститути волевиявлення народу, державний устрій;

в) гласність та свободу слова;

г) рівноправність титульної нації та національних меншин.

 1. Політичний режим це:

а) спосіб здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави;

б) сукупність політичних відносин, засобів і методів реалізації влади та функціонування політичної системи суспільства в цілому;

в) можливість захисту прав і свобод людини у країні;

г) наявність законів, які проголошували б права і свободи громадян даної країни.

 1. За характером політичних відносин та методами здійснення функцій політичної системи політичні режими класифікуються на:

а) монархічні і республіканські;

б) капіталістичні, соціалістичні, змішані;

в) демократичні і авторитарні;

г) до індустріальні, індустріальні, постіндустріальні, інформаційні.

 1. Демократичним режимам притаманні:

а) багатопартійність і чесність, конкурентність та регулярність виборів влади;

б) реальна можливість захисту прав особистості і будь-якої меншини;

в) змінність уряду після виборів;

г) все вищеозначене.

 1. Демократичний режим забезпечує:

а) можливість свободного, добровільного волевиявлення на виборах;

б) свобідного об’єднання у політичні організації за інтересами;

в) підсудність усіх членів суспільства у разі порушення ними правових норм;

г) всі відповіді вірні.

 1. Зміцнення і збереження авторитарного режиму відбувається у першу чергу тому, що:

а) правляча еліта боїться втратити владу і не бажає ділитися нею;

б) суспільство не готове і не бажає демократичних змін;

в) у суспільстві відсутні політичні сили, які взяли б на себе всю відповідальність за владу;

г) у суспільстві слабкі політичні партії.

 1. Авторитарний політичний режим об’єктивно необхідний в умовах:

а) докорінної перебудови політичної системи суспільства;

б) у післяреволюційний перехідний період;

в) в екстремальних станах в країні;

г) всі відповіді вірні.

 1. Тоталітарний режим характеризується:

а) всеоб’ємлючим контролем суспільством політичної системи;

б) утвердженням політичного панування однієї політичної партії та її ідеології у всіх сферах життя суспільства;

в) високим рівнем відповідальності влади перед суспільством за дотримання законів;

г) високим авторитетом влади у суспільстві, що унеможливлює непокору і неповагу до неї.

 1. Вперше поняття «тоталітарний режим» з’явилось:

а) у фашистській Німеччині;

б) у Радянському Союзі;

в) у франкістській Іспанії;

г) в Італії при диктатурі Муссоліні.

 1. Найбільш ефективним шляхом переходу від тоталітаризму до демократії є:

а) революційна зміна тоталітаризму і впровадження демократії;

б) поступові і послідовні перетворення в окремих сферах життя;

в) революційна заміна тоталітаризму на демократію;

г) залучення зовнішніх сил для здійснення переходу.