Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / пол_толог_я / пмк з пол_толог_ї для в_тчизняних студент_в перший р_вень.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
320.51 Кб
Скачать

Тести з курсу «Політологія» для підсумкового модульного контролю і рівень (150 питань)

1. Політика виникла:

 1. в період первіснообщинного ладу;

 2. в період розпаду первіснообщинного ладу;

 3. із створенням держави;

 4. із створення феодальних держав.

 5. 0.

2. Політика як термін походить від держави:

 1. давньогрецької.

 2. давньокитайської;

 3. давньоєгипетської;

 4. шумерської;

 5. 0.

3. Політика це:

 1. боротьба за владу та її здійснення;

 2. мистецтво управління державою;

 3. вироблення цілей і напрямків розвитку суспільства та організація його на їх досягнення;

 4. 0;

 5. все вищеозначене.

4. Політологія це наука про:

 1. державу та державний устрій;

 2. владу, її структуру, функції та закономірності розвитку;

 3. політичну систему, її структуру та функції, закономірності розвитку;

 4. політику у широкому розумінні;

 5. про політичні процеси, що відбуваються у суспільстві.

5. Витоки політології як науки знаходяться у:

 1. історії;

 2. атеїзмі;

 3. риториці;

 4. філософії;

 5. 0.

6. Аристотель стверджував, що людина за своєю природою є істотою політичною, тому що вона:

 1. живе в державі;

 2. живе в суспільстві;

 3. живе в країні;

 4. живе в сім’ї;

 5. 0.

7. Основними категоріями конфуціанства у політиці були:

 1. необхідність підтримки влади матеріально та захист держави;

 2. необхідність підтримки влади шляхом створення і утримання великої професійної армії;

 3. поняття благородного мужа, батьківської любові до людини, правила ритуалу;

 4. необхідність беззаперечної покори владі, її недоторканість.

 5. 0.

8. Легізм, як напрямок китайського вчення про державу базувався на:

 1. регламентації суспільного життя на основі традицій;

 2. регламентації діяльності влади на основі ритуалів;

 3. жорстокій регламентації всіх норм суспільного життя на основі законів;

 4. упорядкуванні відносин «держава-народ» через чітку структуризацію влади;

 5. 0.

9. Трактат Платона, у якому він аналізує форми державного правління називався:

 1. Одисея;

 2. Політика;

 3. Форми правління;

 4. Держава;

 5. Закони.

10. Платон відкриває закон історичного розвитку форм правління згідно з яким:

 1. законні правильні форми правління ніколи не перероджуються у неправильні;

 2. правильні форми правління є тільки умовно правильні;

 3. держава розвивається згідно із законами діалектики;

 4. навіть правильні форми правління з часом перероджуються у неправильні;

 5. 0.

11. На думку Платона «ідеальною державою» є:

 1. монархія;

 2. аристократія;

 3. демократія;

 4. олігархія;

 5. 0.

12. «Ідеальна держава» Платона позбавляла владу (правителів):

 1. всього означеного;

 2. власності;

 3. сім’ї, дітей;

 4. можливості змінити рід занять;

 5. розкоші.

13. «Політія» Арістотеля означає:

 1. владу виборної більшості із кращих представників суспільства.

 2. царську владу, яка утверджувала справедливість у державі;

 3. аристократію, що переймалась піклуванням про народ;

 4. ліквідацію рабовласницької держави;

 5. 0.

14. Арістотель вважав, що найбільш ефективними заходами по недопущенню неправильних форм правління є:

 1. виборність влади із аристократів та мудрих людей (філософів);

 2. утвердження верховенства закону;

 3. виборність влади на певний строк із кращих представників суспільства і контроль за нею;

 4. утвердження верховенства права;

 5. верховенство правового закону.

15. Держава, на думку Арістотеля, поряд із державним управлінням повинна виконувати:

 1. звільнити рабів;

 2. військово-патріотичну функцію;

 3. зовнішньополітичну функцію;

 4. божественну функцію;

 5. морально-виховну функцію.

16. Принципи права і відповідності закона праву вперше обґрунтував і відстоював:

 1. Платон;

 2. Ціцерон;

 3. Сократ;

 4. Арістотель;

 5. Геродот.

17. Справедливість, на думку Ціцерона, полягає у:

 1. верховенстві закону;

 2. служінні влади народу;

 3. суровому дотриманні законів;

 4. праві людини (на власність, свободу, життя, вибір);

 5. 0.

18. Н. Макіавеллі у відносинах церковної і світської влади утверджував можливість:

 1. використання будь-яких засобів, які дозволяють досягти мети у згоді із нормами християнської моралі;

 2. пріоритетність церковної влади;

 3. використання владою будь-яких засобів, які дозволяють досягти мети: «Ціль виправдовує засоби»;

 4. відлучення церкви від держави;

 5. пошуку компромісу між церквою і державою.

19. Н. Макіавеллі вважав, що форма держави визначається:

 1. розподілом політичних сил у суспільстві та умовами в яких держава розвивається;

 2. волею влади;

 3. конституцією країни;

 4. політичною елітою суспільства;

 5. на народному референдумі.

20. Томас Гоббс відстоював:

 1. республіканський устрій держави;

 2. абсолютну монархію як ефективну форму держави

 3. теорію божественного походження держави і влади;

 4. суверенітет народу;

 5. ідею розподілу влади.

21. Джон Локк започаткував основи:

 1. ліберального напрямку політичної думки;

 2. божественного походження держави і влади;

 3. неподільності державної влади;

 4. відсторонення народу від політичної діяльності;

 5. необхідності контролю влади.

22. Ш. Монтеск’є вперше обґрунтував:

А. неподільність і недоторканість державної влади;

C. основну мету діяльності влади – благо народу;

B. необхідність розподілу державної влади за її основними функціями: законодавство, управління (організація виконання законів), контроль та судочинство;

D. необхідність надання державі додаткових повноважень для досягнення політичних цілей;

E. 0.

23. На думку Ш. Монтеск’є законодавча влада повинна належати:

 1. однопалатному;

 2. двопалатному парламенту;

 3. монарху;

 4. монарху і кардиналу;

 5. тільки кардиналу.

24. Ж.-Ж. Руссо відстоював ідею:

 1. можливості відступу від принципів моральності політики;

 2. необхідності беззаперечної покори владі та її підтримки матеріальними засобами;

 3. республіканської держави, створеної на основі волевиявлення народу;

 4. необхідності постійного удосконалення структури влади;

 5. 0.

25. На думку Ж.-Ж. Руссо причиною нерівності у суспільстві стала:

 1. виділення влади із суспільства;

 2. безконтрольність влади;

 3. узурпація влади багатими;

 4. неосвіченість народу.

 5. поява і розвиток приватної власності;

26. Ж.-Ж. Руссо відстоював ідею:

 1. прямого народовладдя;

 2. пріоритетності освіченої політичної еліти;

 3. суверенітету народу та принцип народоправства;

 4. верховенства закону;

 5. верховенства права.

27. На думку Ж.-Ж. Руссо громадянином може називатися той, хто:

 1. дотримується єдності прав і обов’язків;

 2. чітко виконує вимоги влади;

 3. вимагає від влади повного забезпечення його прав;

 4. не порушує суспільний порядок;

 5. не був осуджений.

28. Родоначальником сучасної теорії «правової держави» був:

 1. Ш. Монтеск’є;

 2. Ш. Де Голь;

 3. Г. Гегель;

 4. Ж.-Ж. Руссо.

 5. І. Кант.

29. Змінювати та удосконалювати державний устрій за І.Кантом можна:

 1. на конституційних засадах через внесення відповідних змін до конституції;

 2. внесенням змін до конституції монархом;

 3. прийняттям відповідного закону;

 4. на вимогу парламентської більшості;

 5. 0.

30. Г.Гегель був першим, хто дав наукове визначення:

 1. правової держави;

 2. політичної партії;

 3. громадянського суспільства;

 4. влади;

 5. держави.

31. Основу громадянського суспільства складають інтереси:

 1. політичні;

 2. економічні;

 3. соціальні;

 4. патріотичні;

 5. національні.

32. За висновком К. Маркса класовий антагонізм (непримиримість інтересів між класами) у буржуазній державі виникає з приводу:

 1. несправедливого розподілу продукта у цій державі;

 2. незахищеності державою пролетаріату;

 3. небажанням пролетаріату працювати на буржуазію;

 4. приватної капіталістичної власності на засоби виробництва;

 5. недосконалості конституцій у буржуазних державах.

33. Марксизм відстоював концепцію:

 1. реформування буржуазної держави через розподіл влади і введення до парламенту представників пролетаріату;

 2. прямого і загального народовладдя шляхом поступового переходу від диктатури пролетаріату до загального народовладдя;позбавлення буржуазії виборчого права;

 3. добровільної передачі влади пролетаріату;

 4. зближення інтересів держави і народу.

34. Першим законодавчим упорядкування у Київський Русі була:

 1. Повчання Володимира Мономаха;

 2. Повість минулих літ;

 3. Слово про закон і благодать Іларіона;

 4. Руська Правда;

 5. Слово о полку Ігореве.

35. Зупинив завоювання Європи Батиєм та зберіг державність на території України:

 1. князь Володимир Мономах;

 2. князь Володимир Великий;

 3. князь Данило Галицький;

 4. князь Святослав;

 5. апостоли Петро і Павло.

36. Відродження політичної діяльності і політичної думки на території України починається у добу:

 1. формування козацької республіки і особливо з початком національно-визвольних змагань;

 2. з утворенням Галицько-Волинського князівства;

 3. з прийняттям першої Конституції Війська Запорізького;

 4. з ліквідацією кріпацтва;

 5. 0.

37. Конституція П. Орлика «Пакти і Конституція законів та вольностей Війська Запорізького» була прийнята:

 1. 1710 року в Полтаві;

 2. 1710 року в Бендерах;

 3. 1709 року в Батурині;

 4. 1709 року в Києві;

 5. 1709 року в Запорізькій Січі.

38. Відтворенню демократичного спрямування політичної думки в Україні передували:

 1. переможна Вітчизняна війна 1812-1813 рр. та похід російської армії в Європу;

 2. створення таємних політичних організацій, гуртків;

 3. виступ декабристів у 1825 р.;

 4. відкриття Харківського і Київського університетів.

 5. все вище означене.

39. Одним з програмних положень кирило-мефодіївців було:

 1. збереження цілісності Російської імперії з наданням політичних прав національним окраїнам;

 2. створення на федеративних засадах союзу слов’янських республік;

 3. утворення незалежної України;

 4. утворення союзу України, Білорусі з Росією під проводом демократичної Росії.

 5. 0.

40. На думку В. Антоновича справжній політик повинен:

 1. володіти широким політичним кругозором і вміти донести свої думки до людей;

 2. сприяти поширенню політичних знань у суспільстві;

 3. не лише володіти знаннями, а і бути спроможним втілювати їх в життя та робити політичні передбачення, прогнози;

 4. уміти організувати політичну еліту і спрямувати її на активну діяльність;

 5. 0.

41. В. Антонович був прихильником майбутнього України:

 1. у федерації південно-західнослов’янських республік;

 2. як незалежної держави;

 3. у федерації з Росією;

 4. як недержавного співіснування народу;

 5. у союзі з Польщею.

42. Політична програма М. Драгоманова включила наступне:

 1. еволюцію існуючої політичної системи, проведення широких політичних реформ;

 2. революційну заміну існуючого ладу;

 3. використання будь-яких засобів для досягнення головної мети – свободи та демократичного переустрою держави;

 4. підвищення авторитету держави;

 5. 0.

43. Представниками новонародницького напрямку політичної думки в Україні були:

 1. М. Грушевський і В. Липинський;

 2. М. Грушевський і Р. Лащенко;

 3. В. Липинський і С. Томашівський;

 4. М. Грушевський і С. Томашівський;

 5. Р. Лащенко і С. Петлюра.

44. Михайло Грушевський вважав, що пріоритетними інтересами в українській державі повинні бути:

 1. інтереси еліти суспільства, яка вела б за собою народ;

 2. інтереси бізнесу, як активної економічної сили;

 3. вільного селянства, як найбільш масової частини суспільства;

 4. інтереси трудового народу в цілому, як головної продуктивної сили;

 5. інтереси робітничого класу.

45. Консервативний напрямок політичної думки в Україні започаткували:

 1. В. Липинський, С. Дністрянський;

 2. В.Кучабський, С. Шелухін;

 3. М. Драгоманов, М. Грушевський.

 4. М. Грушевський, В. Липинський;

 5. В. Липинський, С. Томашівський.

46. Національно-державницький напрям в українській політичній думці започаткували:

 1. В.Липинський, О.Ейхельман;

 2. С.Дністрянський, С.Рудницький;

 3. О.Ейхельман, В.Кучабський;

 4. С.Рудницький, С.Томашівський;

 5. С.Дністрянський, М.Грушевський.

47. Націонал-державницька ідея передбачала:

 1. створення федерації українських земель під єдиним центральним проводом;

 2. створення національної держави під проводом українця-гетьмана і парламенту;

 3. створення національної республікансько-демократичної держави, яка забезпечила б розвиток української нації;

 4. створення парламентської республіки українського народу, але при абсолютній більшості при владі українців;

 5. Україна для українців.

48. Означте найбільш повне визначення політичної системи суспільства:

 1. сукупність політичних, економічних та соціальних інститутів та відносин;

 2. сукупність політичних інститутів, відносин, засобів, норм в межах яких досягається і здійснюється політична влада, відбувається політичне життя суспільства;

 3. сукупність організацій за закладів за допомогою яких здійснюється влада;

 4. сукупність органів та закладів державної влади, способів і методів здійснення їх повноважень;

 5. 0.

49. Яке з положень у найбільшій мірі виражає функціональне призначення політичної системи суспільства:

 1. здійснення політичної влади;

 2. регулювання економіки;

 3. вирішення соціальних проблем суспільства;

 4. створення умов для політичної участі народу.

 5. проведення ефективної зовнішньої політики.

50. Влада у найбільш узагальненому визначенні це:

 1. узгодження кимось (людиною, організацією) дій учасників тих чи інших процесів;

 2. встановлення певного порядку у суспільстві;

 3. такий порядок у суспільстві, коли хтось має можливість виявляти свою волю, незалежно від супротиву;

 4. можливість однієї особи або певної групи підпорядкувати собі волю інших та домогтися виконання цієї волі;

 5. можливість використання суспільного багатства для власних потреб.

51. Політична влада вимагає:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.