Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / пол_толог_я / Политология. Громов. Метод. вказ_вки.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

Харківський національний медичний університет

Кравченко В.І., Громов А.А.

ПОЛІТОЛОГІЯ

Плани та методичні вказівки до практичних занять для студентів усіх факультетів

ХАРКІВ

ХНМУ

2012

Затверджено вченою радою ХНМУ

Протокол 11 от 21.12. 2011 р.

Кравченко В.І., Громов А.А. Політологія. Методичні вказівки для студентів усіх факультетів – Харків: ХНМУ, 2012. – 26 с.

© Харківський національний медичний університет, 2012

© В.І.Кравченко, А.А.Громов. 2012

Політологія є одна з базових навчальних дисциплін загально гуманітарної підготовки. Курс має велике значення у вихованні громадянської і політичної свідомості студентів, долучення їх до демократичних цінностей. Знання щодо політичних процесів та явищ, які відбуваються у реальному житті, надають допомогу молоді усвідомити їх сутність та визначити своє місце в політичнійї діяльності суспільства. Навчальний курс спрямовано на формування у студентської молоді навичок раціонального та критичного осмислення соціально-політичної дійсності, а тому має не тільки світоглядне, але й практичне значення.

Основна мета навчального курсу – на основі отриманих знань формування у студентів політичної свідомості та культури, навичок самостійного аналізу та осмислення політичних явищ та процесів, які відображають предметне поле політичної науки.

Найважливіші завдання курсу:

  • опанування категорійним апаратом політичної науки;

  • засвоєння теоретичних та прикладних засад політології, досягнень вітчизняних та закордонних науковців.

  • формування знань про політичні системи і режими, про місце людини у політиці;

  • набуття досвіду аналізу і прогнозування розвитку політичних явищ і процесів;

  • розвиток навичок самостійної оцінки та усвідомлення різноманітної політичної інформації;

  • формування цілісного знання про сутність демократії, її цінності.

У результаті вивчення курсу студенти повинні отримати необхідний об’єм знань, що передбачені навчальною програмою, та розуміти:

- основні тенденції розвитку політичної думки та досягнення сучасної політології;

- сутність і взаємозв’язок політичних явищ, механізм функціонування влади, характер взаємовідносин влади та суспільства, влади і особистості;

- роль головних соціальних і інституціональних суб’єктів політики;

- характер та напрямки розвитку сучасних політичних процесів;

- механізм виникнення і розв’язання політичних конфліктів;

- природу та сутність світової політики.

Студент, який опанував курс політології, повинен:

  • володіти категорійним апаратом та поняттями, яки визначені у глосарії;

  • мати навички системного, порівняльного і історичного аналізу політичних явищ;

  • вміти бачити закономірності політичного розвитку, орієнтуватися в політичних проблемах українського суспільства і світу в цілому.

Важливим елементом навчання є самоконтроль, який передбачає: по-перше, засвоєння основних понять, явищ і фактів; по-друге, уміння установлювати логічні взаємозв’язки між поняттями, основним та додатковим матеріалом; по-третє, формулювання відповіді.

При підготовці до семінарських занять та відповідей на питання самоконтролю і самостійного вивчення курсу ми радимо студентам користуватися навчальним посібником : В.І.Кравченко, І.Ю.Робак, А.А. Громов. Політологія: конспект лекцій для студентів.- Харків: ХНМУ, 2012., який підготовлено у відповідності до робочої програми для усіх спеціальностей.

Поточний контроль відбувається шляхом дискутування студентами навчальних проблем, а також за допомогою тестових завдань, Другий етап контролю – підсумковий модульний контроль, який відбувається в комп’ютерному центрі. Загальна оцінка з навчального курсу – залік, для якого необхідно набрати не менш 70 балів за результатами поточної успішності та не менш 50 балів при проведенні ПМК. Заохочувальні 10-12 балів отримують студенти, що підготували реферат з однієї з проблем навчального курсу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.