Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / пол_толог_я / Политология. Громов. Метод. вказ_вки.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю.

 1. З яких часів починається формування системи медичної служби?

 2. Чому, на ваш погляд, становлення сучасної системи державної медицини і охорони здоров’я починається зі становленням і утвердженням капіталізму?

 3. На кого було покладено надання першої медичної допомоги в Війську Запорізькому?

 4. З якого часу починається формування державної медичної служби на території України?

 5. Що являє собою соціальна політика держави?

 6. У чому сутність ліберальної, консервативної, соціал-демократичної і соціалістичної моделей державної політики охорони здоров’я?

 7. Що являє собою державна політика охорони здоров’я?

 8. На яких принципах повинна будуватись державна політика в охороні здоров’я?

Завдання для самостійної роботи.

 1. Охарактеризуйте історію становлення медицини на території України з часів Київської Русі до ХХ ст.

 2. Досягнення та упущення державної системи охорони здоров’я в Радянській Україні.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Антоненко В.Г. Політологія: підручник / В.Г. Антоненко, О.В. Бабкіна, В.П Горбатенко. – 3-тє. вид., перероб., доп. — К.: ВЦ "Академія", 2006. – 568 с.

 2. Брегеда А.Ю. Основи політології. Навчальний посібник / А.Ю. Брегеда. – К.: КНЕУ, 2000. – 312 c.

 3. Введение в политологию. Наука о политике. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений в 2-х ч. / Под ред. Н.И. Горлача, Г.Т. Головченко. – Х., 1995.

Ч.1 – 248 с.

Ч.2 – 464 с.

 1. Вятр Е. Социология политических отношений / Е. Вятр – М.: Прогресс, 1979. – 456 с.

 2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.:Знання, 2004. – 645 с.

 3. Герасіна Л. Політологія: академічний курс. Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / М.І. Панов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вид. дім "Ін Юре", 2006. – 520 с.

 4. Зеленков М.Ю. Политология / М.Ю. Зеленков. – М.: Юридический институт МИИТа, 2009. – 302 с.

 5. Кухта Б. Політологія. Історія і теорія політичної науки: курс лекцій / Б. Кухта – Л.: Кальварія, 2004. – 272 с.

 6. Василик М.А. Политология. Учебник / М.А. Василик – М: Гардарики, 2009. – 588 с.

 7. Гаджиев К.С. Политология. Пособие для сдачи экзамена / К.С. Гаджиев. – М.: Высшее образование, 2006. – 208 с.

 8. Історія української Конституції / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К.: Право, 1997. – 464 с.

 9. Конституція України с изменениями от 01.02.2011// www.meget. Kiev.ua.

 10. Кравченко В.И. Политология. Учебное пособие для студентов. – Х., 2000. – 182 с.

 11. Кухта Б. З історії української політичної думки. Навч. посібник / Б. Кухта – К.: Генеза.1994. – 368 с.

 12. Мирончук В.Д., Храмов В.О. Основы политологии. Курс лекций / В.Д. Мирончук, В.О. Храмов – К.: МАУП.2000. – 117 с.

 13. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений / В.С. Нерсесянц. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. – 944 с.

 14. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Підручник / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 3-тє видання перероб. і доповн.–Львів: Магнолія, 2009.– 476 с.

 15. Политология: Учебно-методические материалы / Сост. Ю.Е. Коробкова – М.: МИЭМП, 2007. – 36 с.

 16. Политология. Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. – 4-те изд. перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2003. – 683 с.

 17. Политология. Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 288 с.

 18. Політологія посткомунізму: політологичний аналіз посткоммунистических обществ / В. Полохало та ін. – К.: Політична думка, 1995. – 368 с.

 19. Політологія. Навчальний посібник для вузів / Упорядн. та ред. М. Сазонова. – Х.: Фоліо,1998. – 735 с.

 20. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория. Политические технологии. Учебник для студентов вузов / А.И. Соловьев. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 559 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.