Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт по практиці (2).docx
Скачиваний:
53
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
80.39 Кб
Скачать

Висновки

Проходячи практику на (ЛМГО) «Туристсько-спортивний клуб «Манівці»» мені вдалося збагатити свої теоретичні знання з бухгалтерського обліку і закріпити їх на практиці. Спостерігаючи за тим, як здійснюється діяльність підприємства, як ведеться бухгалтерський облік не на теорії, а в практиці я мав змогу багато чому навчитися та побачити реальний стан звичайного підприємства.

Проводячи свої дослідження у рамках програми встановленої практикою надавалася можливість ознайомитися майже з усією первинною документацією, яка стосується питань поставлених у програмі.

Перспектива у підприємства непогана і аналізуючи діяльність підприємства можна сказати, що керівництво працює над вдосконаленням якості надання послуг, дбає про людей, тому що покращує: полегшує умови роботи працівників вводячи нову техніку і технологію, добивається росту продуктивності праці та підвищення заробітної плати. У зв’язку з введенням в дію нового обладнання підприємство має можливість нарощувати якість послуг.

Зробивши дослідження та виконавши деякі розрахунки було помічено, що суттєвих відмінностей у веденні обліку на базовому підприємстві від загальноприйнятих методологічних норм немає. Навпаки слід відмітити високу професійність бухгалтера, який вправно виконує свої обов’язки та належним чином забезпечує обліковий процес.

Отже проаналізувавши основні показники діяльності (ЛМГО) «Туристсько-спортивний клуб «Манівці»» можна зробити загальний висновок: як і більшість підприємств в нашій державі воно має деякі проблеми. Не дивлячись на досить високу конкуренцію з боку інших підприємств надающих послуги та значний податковий тиск, податки сплачуються регулярно та вчасно виплачується заробітна плата персоналу, не відбувається скорочень. Здається в даній економічній ситуації в нашій країні це є позитивним показником діяльності. Слід звичайно віддати належне керівництву підприємства, яке у тяжкий час має можливість тримати підприємство на плаву і в даний момент організовує його постійну діяльність. Стосовно пропозицій, то їх важко надавати, в основному вони стосуються поліпшення і реконструкції приміщення, модернізації обладнання, тобто тих питань, які потребують вкладення значних об’ємів коштів, які на сьогодні достатньо важко знайти. В цілому діяльність підприємства можна характеризувати з позитивного боку, оскільки воно не порушує законодавство, є вправним платником податків, і забезпечує місцеве населення робочими місцями.

Список літератури

 1. Закон України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІУ.

 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.

 3. .Закон України "Про господарські товариства" від 9.09.91 р. № 1576-ХІІ із змінами та доповненнями.

 4. Закон України “Про оплату праці” від 24.05.95 р. № 108/95-ВР

 5. .Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затв. наказом МФУ від 24.05.95 р. № 38.

 6. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України: Постанова НБУ від 13.01.2005 р.

 7. Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Постанова правління НБУ від 21.01.04 р.№ 22.

 8. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, затверджені Постановою КМУ від 26.09.2001.

 9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затв. Наказом МФУ від 30.11.1999 року № 291.

 10. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затверджених наказом МФУ від 1.01.2007.(зі змінами і доповненнями.

 11. ПСБО-8 “Нематеріальні активи” затв. наказом МФУ від 18.10.99 р. № 242.

 12. ПСБО 9.”Запаси”, затв. наказом МФУ від 20.10.99 № 248

 13. ПСБО-10 “Дебіторська заборгованість”, затв. наказом МФУ від 8.10.99 р.№ 237.

 14. ПСБО 11 “Зобов”язання”,затв. наказом МФУ від 31.01.2000 р. № 20.

 15. ПСБО 15.”Дохід”, затв. наказом МФУ від 29.11.99 р. № 290.

 16. Основні правила використання готівкової валюти.

 17. .ПСБО 19 “Об”єднання підприємств”, затв. наказом МФУ від 7.07.99 р. № 163.

 18. ПСБО 20.”Консолідована фінансова звітність”, затв. наказом МФУ від 30.07.99 р. № 176.

 19. ПСБО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затв. наказом МФУ від 25.02.2000 р.№ 39.

 20. ПСБО 7 “Основні засоби”, затв. наказом МФУ від 27.04.2000р № 92.

 21. ПСБО-12 “Фінансові інвестиції” затв. наказом МФУ від 26.04.2000р. № 91.

 22. ПСБО 14. “Оренда”, затв. наказом МФУ від 28.07.2000 р. № 181.

 23. ПСБО 17.”Податок на прибуток затв. наказом МФУ від 28.12.2000 р.

 24. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку,затв. наказом МФУ від 29.12.2000 р. № 356.

 25. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів (затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. №1315)// Бухгалтерський облік і аудит.-2007.-№3.-С. 31-39

 26. Методичні рекомендації по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 4.12.2003 р.

 27. Бутинець Ф.Ф. “Теорія бухгалтерського обліку”- Житомир, НІТІ,2000

 28. .Бухгалтерський фінансовий облік: Конспект лекцій. Навчальний посібник для ВНЗ / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: Рута, 2005. - 320 с.

 29. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. - К.: Лібра, 2005. - 976 с.

 30. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Первинний облік та аналітичний облік на підприємстві. Навч.Посібник. – Тернопіль.- 2005.-464с.

 31. Гладких Т.В. Фінансовий облік. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007- 480с.

 32. Даньків Й.Я,. Лучко М.Р,. Остап”юк М.Я “Бухгалтерський облік в галузях економіки” Навчальний посібник.- К.: Знання- Прес, 2003 р.

 33. Лень В.С. Гливенко В.В. “Бухгалтерський облік у галузях економіки” Навч. посібник-К.: Знання-Прес. 2005 р.

 34. Лишиленко О.В.”Фінансовий бухгалтерський облік”.Навч. посібник.-Київ: 2006.

 35. Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. “Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами”.- Київ: Центр навчальної літератури, 2004.

 36. Мякота В.“Бухгалтерський облік на малих підприємствах”.-Х.: Фактор, 2004.

 37. Огійчук М.Ф,. Плаксієнко В.Я, Панченко Л.Г..”Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах”: Підручник та ін.; - 4-те вид., перероб. і допов/ - К.: Алерта, 2007. - 979 с.

 38. Пушкар М.С Фінансовий облік: Підручник. - К.: Пектораль, 2004. –630 с.

 39. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. -К.:Алерта, 2008. - 926 с.

 40. Хом’як Р.Л., Лемішовський В. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навчальний посібник. - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур»,2010-1220с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]