Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 7.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
203.02 Кб
Скачать

5 .Бізнес-план підприємства.

6. Правова, податкова й фінансова інформація.

При аналізі даних бухгалтерського обліку й звітності треба особливу увагу звернути на матеріали інвентаризації майна, зміст облікової політики підприємства, основні правила складання й подання бухгалтерської й статистичної звітності відповідно до вимог Міністерства фінансів України. Формування бухгалтерської звітності здійснюється підприємствами самостійно, але з дотриманням вимог, передбачених НП(С)БО.

Організація аналізу витрат потребує, щоб планування обліку витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції проводилось із дотриманням наступних принципів:

  • погодженість фактичних об'єктів обліку витрат і калькулювання собівартості з попередньо встановленими об'єктами калькулювання, передбаченими в бізнес-плані й у наказі по обліковій політиці;

  • відповідність групування витрат у бізнес-плані й у бухгалтерському обліку по центрах відповідальності;

  • віднесення витрат на собівартість продукції в міру здійснення господарських операцій, а не в міру оплати за сировину, матеріали,

  • паливно-енергетичні ресурси, зроблені послуги та інші види витрат (для стандартної форми обліку);

  • визначення складу витрат, які відносяться на собівартість продукції прямим і непрямим методами;

  • організація й планування обліку витрат по діючих нормах і нормативах з визначенням впливу їхніх змін і відхилень на подорожчання (здешевлення) продукції;

  • розвиток методології планування, обліку, калькулювання й економічного аналізу собівартості продукції відповідно законодавчим актам, нормативним й методичним документам України;

  • узгодження методології й принципів формування звітності про собівартість продукції з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Залежно від конкретних управлінських завдань аналіз може бути комплексним або охоплювати окремі стадії і процеси діяльності. При цьому аналітична робота має бути систематичною, що забезпечить інформацію про динаміку витрат, підвищить обґрунтованість управлінських рішень.

З метою комплексного вивчення короткотермінових процесів і економічних явищ, а також створення такої інформаційної сукупності, з якої відповідним чином перетворюються первинні дані, використовується оперативний аналіз виробничих витрат.

Оперативний економічний аналіз собівартості продукції дає об'єктивну оцінку ситуації, яка вже виникла або складається, і яка викликає відхилення від програми формування собівартості, виявляє причини ситуації, яка виникла, та розробляє необхідні заходи, які забезпечують виконання завдання по цьому показнику.

Важливим елементом організації оперативного економічного аналізу витрат є вибір методу дослідження. При проведенні економічного аналізу витрат підприємства доцільно використовувати індуктивний метод дослідження від часткового до загального. Це пояснюється тим, що на практиці визначити такий узагальнюючий показник, як собівартість продукції, неможливо, але окремі причини його зміни, порівняно з встановленою величиною, виявити можливо. Маються на увазі матеріальні та трудові витрати, які можна визначити оперативно і відповідно розрахувати відхилення від технологічних нормативів.

Одним з найважливіших елементів організації оперативного економічного аналізу витрат на виробництво є вибір відповідних форм документів аналітичних таблиць, причому вони повинні використовуватись, перш за все, як регістри ведення оперативного бухгалтерського обліку. Умовою повного інформаційного забезпечення оперативного економічного аналізу витрат виробництва є застосування автоматизованих систем управління виробництвом. Інформаційне забезпечення економічного аналізу передбачає створення автоматизованого банку даних.

База даних повинна являти собою позбавлену надмірності систему взаємопов'язаних даних, яка допускає простий і оперативний пошук інформації за запитами користувачів. У склад базових масивів включаються масиви постійної нормативно-довідкової, планово-облікової інформації, показники, які багаторазово використовуються при розв'язанні задач економічного аналізу витрат на виробництво. При цьому обов'язково повинні враховуватися організаційно - технологічні особливості натурально - речових і економічних процесів кожного підприємства.

Оперативний аналіз витрат необхідно розглядати як цілісну систему, яка охоплює всі місця виникнення витрат і центри відповідальності. Розкриваючи відхилення за кожним параметром, а також причини їх виникнення та винуватців. Оперативний аналіз надає управлінській системі необхідні дані про діяльність кожного структурного підрозділу підприємства для прийняття обґрунтованих рішень.

Отже, оперативний економічний аналіз витрат виробництва являє собою частину загальної інформаційної системи, яка перетворює первинні дані у продукт для управління.

Організація економічного аналізу витрат потребує наявності серед сукупності задач аналізу витрат, як важливої її складової частини, порівняльного аналізу. При проведенні одночасних аналітичних досліджень для одержання узагальненої інформації схема аналізу повинна бути раціонально уніфікованою.

Детальна оцінка ефективності використання виробничих ресурсів припускає необхідність рішення наступних питань.

1. Класифікація витрат по їхній економічній ролі в процесі виробництва, складу, способу включення в собівартість, стосовно обсягу виробництва й інших ознак.

2. Установлення взаємозв'язку між ефективністю витрат кожного з ресурсів, використовуваних при виготовленні продукції, й зміною величини цих витрат під впливом техніко-економічних факторів.

3.Обґрунтування системи показників, що відображають ефективність витрат виробничих ресурсів на виготовлення продукції й одержання прибутку.

4.Побудова схем взаємозв'язку між узагальнюючими показниками собівартості й частковими показниками, що відображають ефективність витрат окремих видів ресурсів, використаних на виготовлення продукції.

Розуміння різноманітної природи затрат і вміння їх правильно класифікувати є важливою передумовою планування, обліку, калькулювання та організації управління витратами.

Кожна кваліфікаційна ознака націлена на вирішення відповідних потреб управління. Так, наприклад, класифікація витрат за видами діяльності згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку сприяє складанню звіту про фінансові результати (табл.7.2).

Таблиця 7.2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.