Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
K_r_-ZTTP_2.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
644.1 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

Контрольна робота з курсу «Вища та прикладна математика»

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки

Товарознавство і торговельне підприємництво

Склав викладач: Саницька А.О.

Обговорено і ухвалено

на засіданні кафедри

природничо-математичних

дисциплін

Протокол № _______

від “ ____” ____________2013 р.

Зав.кафедри Федина Л.О.

_______________________

ЛЬВІВ ­ ­-2013

Тематичний план дисципліни «Вища та прикладна математика»

з/п

Назва розділів і тем

Кількість годин

всього

аудит. заняття

лекції

практ. заняття

самост. робота

ВИЩА МАТЕМАТИКА

Розділ І. Елементи лінійної алгебри

1

Матриці.

4

1

1

3

2

Визначники.

6

1

1

5

3

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

16

2

2

14

4

Жорданові виключення.

8

8

Розділ ІІ. Вступ до математичного аналізу

5

Функція.

10

1

1

9

6

Числова послідовність. Границя числової послідовності і функції.

14

1

1

13

Розділ ІІІ. Диференціальне числення функції однієї змінної

7

Похідна функції однієї змінної.

10

10

8

Диференціал функції однієї змінної.

16

2

2

14

9

Дослідження функції за допомогою похідних.

6

2

2

4

Розділ ІV. Інтегральне числення функції однієї змінної

10

Невизначений інтеграл.

28

2

2

26

11

Визначений інтеграл.

18

2

2

16

Розділ V. Ряди

12

Числові ряди.

6

1

1

5

13

Степеневі ряди.

18

1

1

17

Розділ VI. Диференціальні рівняння

14

Диференціальні рівняння першого порядку.

18

2

2

16

15

Лінійні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами.

12

12

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ

16

Основні поняття теорії ймовірностей.

4

1

1

3

17

Класичне означення ймовірностей та еле-менти комбінаторного аналізу. Статистичне та геометричне означення ймовірностей.

4

1

1

3

18

Умовна ймовірність та поняття про незалеж-ність подій. Формули повної ймовірності та Байєса.

4

4

19

Модель повторних випробувань схеми Бернуллі.

11

11

20

Дискретні випадкові величини, їх закони розподілу та числові характеристики.

16

1

1

15

21

Неперервні та абсолютно неперервні випадкові величини. Функція та щільність розподілу ймовірностей. Числові характеристики.

16

1

1

15

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

22

Основні поняття математичної статистики: вибіркові спостереження та вибіркові оцінки.

4

4

23

Методи перевірки статистичних гіпотез.

18

18

МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

24

Лінійне програмування.

8

2

2

6

25

Транспортна задача.

13

2

2

11

Всього:

288

26

10

16

262

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]