Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KR_MO_zao.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
97.28 Кб
Скачать

М І Н І С Т Е Р С Т В О О С В І Т И І Н А У К И У К Р А Ї Н И

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

Кафедра природничо-математичних дисциплін

Методичні рекомендації

до написання контрольної роботи

з дисципліни «Інформаційні системи та технології»

для студентів напряму підготовки «Менеджмент організацій»

(заочної форми навчання)

ІІ курс

Укладач: в.о. доц. Коцьо О.Я.

Львів

2013

Вступ

Контрольна робота з навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології» складена згідно програми курсу для студентів заочної форми навчання і є невід’ємною частиною навчального процесу. Вона служить основним елементом самонавчання студента, що звичайно позитивно впливає на весь навчально-виховний процес.

Контрольна робота призначена для перевірки вміння використовувати набуті знання, вміння та навички під час розв’язку задач фахового напрямку. Також перевіряє знання і вміння, необхідні для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації за допомогою ПК.

Мета курсу − ознайомити студентів з основами і принципами створення, функціонування та застосування інформаційних систем та технологій в туризмі, сформувати теоретичні знання та практичні навички із використання нових інформаційних технологій та засобів обчислювальної техніки у сфері туризму.

Завданням курсу є закріплення теоретичних знань і формування практичних навичок з кола питань, пов’язаних з комп’ютерною технологією опрацювання економічної інформації.

Міжпредметні зв’язки. Обов’язковою вимогою до вивчення дисципліни «Інформаційні системи та технології» є наявність знань з курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» або «Інформатика та комп’ютерна техніка».

Порядок вибору варіанту контрольної роботи. Номер теоретичного питання відповідає номеру шифру студента, який присвоєний кожному студенту індивідуально в деканаті. Практичне завдання та вказівки до його виконання представлені в Додатку 1 даних методичних вказівок.

Основні вимоги до виконання контрольної роботи

Контрольна робота складається з письмової відповіді на теоретичне питання і практичного завдання. Студент виконує контрольну роботу самостійно. Викладач роботу рецензує, вказуючи в обов’язковому порядку на її позитивні та негативні сторони.

Контрольна робота оформляється акуратно і розбірливо в зошиті на 12 арк. або на аркушах формату А4 (вимоги до оформлення: розмір шрифту – 14; тип шрифту – Time New Roman; параметри сторінки: зліва – 3 см; справа – 1,5; верх, низ – 2; відстань між рядками – 1,5 інтервали, розміщення тексту – по ширині); в кінці роботи потрібно навести список використаної літератури, вказати дату виконання і поставити підпис. Взірець оформлення титульного листку зошита (аркуша А4) наведено в кінці даних методичних вказівок. Робота виконується чорнилом одного кольору, записи слід вести чітко і акуратно.

До написання контрольної роботи слід приступати після ознайомлення з тематичним планом дисципліни та опрацювання рекомендованої літератури.

При висвітленні теоретичного питання відповідь повинна бути конкретною, вичерпною, послідовною з обов’язковим посиланням на літературні джерела.

Практичне завданняоформляється і здається на диску (DVD/CD-RW), яка прикріпляється в кінці зошита (аркуша А4) в конверті. Завдання і методичні вказівки для виконання практичного завдання наведені в Додатку 1.

Підставою для незарахування контрольної роботи можуть бути:

  • невідповідність варіанту;

  • неправильні чи неточні відповіді на теоретичні запитання;

  • неправильне виконання практичного завдання;

  • відсутність посилань на літературні джерела.

Студенти, які виконали роботу з відміткою «не зараховано» повинні доопрацювати її в тому ж зошиті (аркуші А4) з урахуванням зауважень викладача.

Строки виконання контрольної роботи. Контрольна робота виконується згідно навчального плану у встановлені деканатом терміни.

Критерії оцінювання. Згідно модульно-рейтингової системи навчання максимальна кількість балів, яку може отримати студент за контрольну роботу становить 15 балів. Мінімальна кількість балів, що гарантує її зарахування – 5 балів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]