Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kurs_Rob_2012_stacionar.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Кафедра економіки, менеджменту та державного управління

Індивідуальна науково-дослідна робота (курсова робота)

з дисципліни «Економіка підприємства»

та методичні рекомендації до її виконання

для студентів, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит»,

«Економічна кібернетика»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Денна форма навчання

Львів – 2011

Індивідуальна науково-дослідна робота (курсова робота) з дисципліни «Економіка підприємства» та методичні рекомендації до її виконання для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Підготували:

доц., к.е.н. Ситник Н.С.

доц., к.е.н. Капленко Г.В.

ст. викл. Осідач О.Б.

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри економіки та менеджменту

Протокол ____ від ____________ р.

Зав. кафедри ________________ Б.А. Карпінський

Заст. зав.кафедри з НМР _______________Г.В.Капленко

Передмова

Одним із найважливіших завдань вузівської підготовки є широке залучення студентів до наукових досліджень. Знання і уміння, необхідні для вироблення навиків науково-дослідної роботи майбутні фахівці отримують впродовж всього періоду навчання.

Виконання індивідуальної науково-дослідної роботи сприяє поглибленню і закріпленню теоретичних знань, отриманих студентами при прослуховуванні лекційного курсу та самостійному вивченню дисципліни, виробленню навичок аналізу соціально-економічних явищ та процесів.

Дані методичні рекомендації призначені для студентів денної форми навчання які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика», що в межах самостійної роботи виконують індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Економіка підприємства».

Мета курсової роботи з «Економіки підприємства» – поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення курсу, набуття практичних навичок у проведенні економічних розрахунків використання виробничих ресурсів, визначення економічної ефективності заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства.

У курсовій роботі розглядаються питання організації цеху нової продукції (НП) на підприємстві виробництва будівельних матеріалів, визначаються економічні показники діяльності такого підрозділу, вплив цієї діяльності на економічні показники підприємства в цілому, порівнюються та аналізуються показники економічної діяльності даного підприємства з підприємством іншої сфери діяльності.

Метою методичних рекомендацій є формування уявлень про структуру, зміст та організацію науково-дослідної роботи студентів з дисципліни «Економіка підприємства». В процесі науково-дослідної роботи студент має набути навичок:

  • вміти оцінювати актуальність намічених досліджень;

  • вміти формувати мету і завдання дослідження;

  • вміти виконувати аналітичний огляд літератури з теми науково-дослідної роботи;

  • вміти виконувати теоретичні та аналітичні дослідження;

  • вміти виступати з доповідями на конференціях з даної дисципліни.

Для науково-дослідної роботи характерна певна послідовність впродовж всього процесу дослідження, що дозволяє планувати та поетапно контролювати її результати. Зміст і послідовність виконання науково-дослідної роботи носять індивідуальний характер і контролюються викладачем, але в цілому рекомендується розподілити і проводити роботу у певній послідовності.

Загальна організаційно-методична характеристика етапів виконання індивідуальної науково-дослідної роботи наведена в таблиці 1.

Таблиця 1. Основні етапи науково-дослідної роботи студентів

Назва етапу

Коротка характеристика етапу НДР

Результати виконання

Форма контролю

І етап

(початковий)

Вивчення теоретичного матеріалу з питань початкового етапу наукового дослідження. Бібліографічний пошук літературних джерел. Вибір об’єкта дослідження. Формування мети та завдань дослідження. Визначення методології аналізу і прогнозу, систематизація статистичного матеріалу, визначення його повноти, порівнянності, репрезентативності. Написання методичної частини.

Впорядкований список літературних джерел.

Курсова робота

Захист курсової роботи

ІІ етап

(аналітично-розрахунковий)

Завершення теоретичного дослідження. Розробка плану практичного дослідження. Обробка статистичних даних, розрахунок необхідних показників. Узагальнення результатів аналізу. Виконання аналітичного дослідження.

Курсова робота

ІІІ етап

(заключний)

Завершення дослідження. Письмове та графічне оформлення отриманих результатів НДР. Розробка та обґрунтування основних висновків.

Курсова робота

Захист курсової роботи враховує:

- знання теоретичних основ навчальної дисципліни, необхідних для виконання індивідуальної науково-дослідної роботи (40%);

- знання формул, алгоритмів і методик розрахунків (50%);

- творчий підхід і вміння аналізувати (10%).

В процесі виконання ІНДР студент повинен показати:

1. Знання основних економічних законів і категорій.

2. Вміння вибрати ключові питання у розвитку об’єкта та методології дослідження.

3. Здатність формувати систему економічних показників, які характеризують розвиток об’єкта дослідження.

4. Володіння методикою аналізу об’єкта дослідження з використанням основних економічних методів.

5. Вміння інтерпретувати результати досліджень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]