Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
-ндв_сам_т[1].doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
140.29 Кб
Скачать

Львів _______ загальні засади організації самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента є однією із важливих складових навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину, неформальність та стійкість набутих знань і умінь.

Метою самостійної роботи студента є забезпечення засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науково-методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи і його творчого застосування в майбутній професійній діяльності. Вона виконується у бібліотеці з літературними і статистичними джерелами, в навчальних кабінетах, аудиторіях, комп'ютерних класах і домашніх умовах без участі викладача. Теми для самостійного опрацювання подаються студентам по кожній темі в процесі вивчення дисципліни.

Самостійна робота студента може проявлятися у різних формах. Найважливішими серед них є:

- самостійне опрацювання теоретичного матеріалу;

- підготовка до семінарських занять;

- виконання практичних завдань;

- підготовка до підсумкового контролю;

- виконання індивідуальних завдань;

- виконання контрольних робіт (для заочної форми навчання).

Для оцінювання рівня підготовки студентів до заняття використовуються різні методи оцінювання: усне та письмове фронтальне опитування, тестування, понятійний диктант, усна індивідуальна бесіда, перевірка практичних завдань тощо.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

лаб

інд

с.р.

л

с

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Туризм як вид господарської діяльності

Тема 1.1. Функції туризму, умови та фактори його розвитку

17

4

4

9

15

4

11

Тема 1.2. Організація ринку туристичних послуг

12

2

2

8

11

11

Тема 1.3. Класифікації в туризмі

11

1

2

8

12

1

11

Тема 1.4. Міжнародні, регіональні та національні показники розвитку сфери туризму

9

1

8

12

1

11

Разом за змістовим модулем 1

49

8

8

33

50

6

44

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Формування туристичної політики України

Тема 2.1. Історичні передумови виникнення та розвитку туристичної системи

України

17

4

4

9

12

12

Тема 3. Світова туристична політика та роль ВТО у її формуванні

12

2

2

8

13

2

11

Тема 4. Туристична політика України на сучасному етапі

10

2

8

11

11

Тема 5. Механізм державного регулювання туризму

10

1

1

8

11

11

Тема 6. Порядок ліцензування туристичної діяльності та сертифікації туристичних послуг

10

1

1

8

11

11

Разом за змістовим модулем 2

59

10

8

41

58

2

56

Усього годин

108

18

16

74

108

8

100

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.