Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
-ндв_сам_т[1].doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
140.29 Кб
Скачать

Література

 1. АлаевЭ.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь / Э.Б.Алаев. – М.: Мысль, 1983. – 290с.

 2. Александрова А. Ю. Международный туризм / А. Ю. Александрова. – М., 2001.

 3. Александрова А. Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма / А. Ю. Александрова. – М., 1996.

 4. БагроваЛ.А. Рекреационные ресурсы (подходи к анализу понятия) / Л.А.Багрова, Н.В.Багров, В.С.Преображенський // Известия АН СССР, серия: География. – 1977. – №2. – С.5–12.

 5. БасюкД.І. Основи туризмології: [навчально-методичний посібник] / Д.І.Басюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. – 203с.

 6. БейдикО.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О.Бейдик. – К.: Київ. нац. ун-т ім.Т.Шевченка, 2001. – 395с.

 7. БиржаковМ.Б. Введение в туризм / М. Б. Биржаков. – СПб., 2001.

 8. Биржаков М. Б. Индустрия туризма : Перевозки / М. Б. Биржаков, В. И. Никифоров. – СПб., 2001.

 9. БовсуновскаяА.Я. География туризма: [учебное пособие] / А.Я.Бовсуновская. – Донецк: Донецкий институт туристического бизнеса, 2002. – 410с.

 10. Борисов К. Г. Международный туризм и право / К. Г. Борисов. – М., НИМП, 1999.

 11. Волошин Н. И. Правовое регулирование туристской деятельности / Н. И. Волошин. – М., 2004.

 12. Воронкова Л. П. История туризма : [учеб. пособие]/ Л. П. Воронкова. – М. : Московский психолого-социальный институт; Воронеж : Изд-во НПО “МОДЭК”, 2001. – 304с.

 13. ГезгалаЯ. Туризм в народном хозяйстве / Ян Гезгала; [сокр. пер. с польського, под ред. доктора экон. наук В.Ф.Майера]. – М.: Прогресс, 1974. – 198с.

 14. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности / В. Г. Гуляев. – М. : НОЛИДЖ, 2005.

 15. Закон України: “Про охорону культурної спадщини”: від 8 червня 2000р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – №39. – С.333.

 16. Закон України: Про внесення змін до Закону України “Про туризм”: від 26 березня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №13. – С.180.

 17. ЗаставнийФ.Д. Географія України / Ф. Д. Заставний. – Л. : Світ, 1994. – 472 с.

 18. ЗачиняевП.Н. География международного туризма / [под. ред. Ф.Г.Пископпеля] / П.Н.Зачиняев, Н.С.Фалькович. – М.: Мысль, 1972. – 254с.

 19. Здоров А. Б. Экономика туризма / А. Б. Здоров. – М. : Финансы и статистика, 2004.

 20. Карпова Г. А. Экономика современного туризма / Г. А. Карпова. – СПб., 2001.

 21. Квартальнов В. А. Туризм социальный : история и современность / В. А. Квартальнов, В. К. Федорченко. – К. : Вища школа,1989. – 342 с.

 22. Квартальнов В. А. Туризм : теория и практика : [избранные труды: в 5-ти т.] / В. А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 1998.

 23. КифякВ.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: [навчальний посібник] / В.Ф.Кифяк. – Чернівці: Книги – XXI, 2003. – 298с.

 24. КрачилоН.П. Основы туризмоведения / Н.П.Крачило. – К.: Вища школа, 1980. – 117с.

 25. КузикС. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід: [монографія / наук. конс. О.І.Шаблій] / С.Кузик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2010. – 252с.

 26. ЛюбіцеваО.О. Ринок туристичних послуг: [геопросторові аспекти] / О.О.Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2002. – 436с.

 27. Маринин М. М. Туристские формальности и безопасность в туризме / М. М. Маринин. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 144 с.

 28. Олійник Я. Б. Теоретичні основи туризмології : [навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К. : Ніка-Центр, 2005. – 316 с.

 29. ПетранівськийВ.Л. Туристичне краєзнавство / [за ред. проф. Ф.Д.Заставного] / В.Л.Петранівський, М.Й.Рутинський. – К.: Знання, 2006. –575с.

 30. ПуцентейлоП.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: [навчальний посібник] / П.Р.Пуцентейло. – К.: ЦУЛ, 2007. – 300с.

 31. Сапрунова В. Туризм : Эволюция. Структура. Маркетинг/ В. Сапрунова. –М., 1997.

 32. СічинськийВ.Ю. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть/ В. Ю. Січинський. – К. : Довіра, 1992. – 255 с.

 33. Сокол Т. Г. Основи туризмознавства : [навч. посібник] / Т. Г. Сокол. – К. : ЗАТ “Слов’янський дім”, 2006. – 76 с.

 34. Соколова М. В. История туризма / М. В. Соколова. – М. : Академия, 2004.

 35. Соціально-економічна географія України: [навч. посібник / за ред. проф. ШабліяО.І.]. – Львів: Світ, 2000. – 680с., іл.

 36. Толковый словарь туристских терминов : Туризм. Туристская индустрия. Туристский бизнес:[авт.-сост. И. В. Зорин, В. А. Квартальнов]. – М.–Афины : INFOGROUP, 1994.

 37. ТопчієвО.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О.Г.Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632с.

 38. Федорченко В. К. Туризм на пороге XXI века / В. К. Федорченко // Гостиничный бизнес. – 2000. – № 1. – С. 6–11.

 39. Федорченко В. К. Туристський словник-довідник / В. К. Федорченко, І. М. Мініч. – К. : Дніпро, 2000. – 160 с.

 40. Храбовченко В. В. Экологический туризм / В. В. Храбовченко. – М. : Финансы и статистика, 2004.

 41. ЦибухВ.І. Туризм – це добробут в нашому домі / В. І. Цибух // Гостиничный бизнес. – 2000. – №1. – С.6–8.

 42. ШаблійО. Нові підходи до категорії “рекреаційний потенціал” / О.Шаблій, З.Шаблій // Проблеми регіональної політики. – 1995. – С.101–109.

 43. ШаблійО.І.Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О.І.Шаблій. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – 744с. 27іл.

 44. Шаповал Г. Ф. История туризма : [учеб. пособие] / Г. Ф. Шаповал. – Мн. : Экоперсперктива, 1999. – 303с.

 45. ШуликВ.В. Про сучасний стан і проблеми розвитку сфери відпочинку і туризму в Україні / В.В.Шулик // Містобудування та територіальне планування. – 2006. – Вип.23. – С.358–364.

 46. Энциклопедия туриста: [редкол. / гл. ред. Е.И.Тамм]. – М.: БРЭ, 1993. – 607с.

12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.