Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
-ндв_сам_т[1].doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
140.29 Кб
Скачать

Мета і завдання індивідуальної роботи

Індивідуальна робота є однією з форм засвоєння знань студента з курсу «Основи туризмознавства», яка передбачає написання теоретичного завдання-доповіді за обраною темою. Ця робота покликана закріпити знання студентів, виявити творчі і науково-пошукові здібності.

Основна мета навчальної дисципліни – ознайомити із основними теоретичними засадами туризму і навчити вправно орієнтуватися в цій сфері людської діяльності.

Отримані знання повинні допомогти майбутнім фахівцям орієнтуватися в теоретичних засадах туризму, розуміти їх специфіку, що в свою чергу допоможе майбутнім спеціалістам вправно застосовувати набуті знання під час вивчення інших наукових дисциплін, під час написання статей, курсових та дипломних робіт.

У процесі виконання роботи студенти вирішують наступні завдання: розглядають головні положення теми, визначають її структуру, мету та завдання; складають бібліографічний опис літератури та джерел; вчаться робити узагальнення та висновки; застосовують нові інформаційні технології для більш повної реалізації мети; підбирають відповідний ілюстративний матеріал.

Основою для виконання індивідуальної роботи є книжковий фонд, періодичні видання, які зберігаються у бібліотеці ЛІЕТ, інтернет-сайти тощо.

Структура індивідуальної роботи

Структура:

  • Зміст

  • Вступ

  • Теоретична частина з ілюстраціями

  • Висновок

  • Список літератури та інтернет-ресурсів.

У вступі необхідно подати актуальність індивідуальної роботи, мету написання індивідуальної роботи та завдання. У теоретичній частині розглядається питання обраної теми індивідуальної роботи. У висновку необхідно підвести підсумки, отримані з проведенного дослідження. Узагальнюються основні поняття, розглянуті в роботі, й наводяться логічні висновки.Список літератури та інтернет-ресурсів має складатися з 5–10 найменувань, використаних при написанні роботи. Список подавати за українською абеткою.

Оформлення списку літератури та інтернет-ресурсів

Необхідною умовою при написанні індивідуальної роботи – це складання списку літератури. У списку літератури джерела розміщуються відповідно української абетки, згідно діючого стандарту із зазначенням кількості сторінок. Опис книги, або іншого джерела, роблять мовою оригіналу. Опис книги роблять за титульним аркушем.

Зразок складання бібліографічного списку літератури

Книга одного автора:

1. Бейдик О. Рекреаційно-туристські ресурси України : методологія та методика аналізу, термінологія, районування : монографія / О. Бейдик. – К. : ВПЦ Київський університет, 2001. – 395 с.

2. Кифяк В.Ф. Організація туризму : навчальний посібник / В.Ф. Кифяк. – К. : Знання, 2008. – 340 с.

Книга двох і більше авторів:

1. Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський. – К. : Знання, 2006. – 575 с.

2. Мальська М. П. Міжнародний туризм : сфера послуг : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 661 с.

Опис за назвою книги

1. Розвиток туристичного бізнесу регіону : навчальний посібник / за ред. Школи І. М. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2007. – 292 с.

2. Правове регулювання туристичної діяльності : збірник нормативно-правових актів / під ред. В. К. Федорченка. – К. : Юрінком, Інтер, 2002. – 640 с.

Опис статей з періодики (аналітичний опис):

1. Шустикевич А. «Гуцульський Париж» на Тисі / А. Шустикевич // Карпати.

Туризм. Відпочинок. – 2007. – № 5. – 46 с.

2.Малко Р. Бурштинова країна, або Уявіть, як тут буде / Р. Малко // Міжнародний

туризм. –2007. – № 3. – 152 с.

Опис електронних ресурсів:

1. Туристичний ринок України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.tour.com.ua

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.