Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
финанси екзамен.rtf
Скачиваний:
20
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
217.98 Кб
Скачать

18)Характеристика стягнення непрямих подтків в Україні(пдв,акцизний збір,.Мито).Їх місце у складі бюджетних доходів.

Податкова система уявляє з себе сукупність податків, що стягуються в державі, форми та методи їх побудови, методи розрахунку податків та податковий контроль. Система оподаткування в Україні уявляє з себе сукупність податків, зборів-платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів. що стягуються у визначеному порядку. Податки є формою фінансових відносин між державою і членами суспільства з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових ресурсів, необхідних для здійснення державою її функцій. В нашій країні на даний час податкова система включає в себе всі основні види податків, що застосовуються в економічно розвинутих країнах. Однак сама система поки ще знаходиться в стадії становлення. Тому зараз важливе значення набуває питання про те, наскільки швидко буде відбуватись процес її подальшого розвитку, в наших умовах вона стане діяти по-справжньому ефективно.

19) Місцеві податки і збори:склад, характеристика і місце у доходах місцевих бюджетів. Місце́ві пода́тки та збо́ри — це податки та збори, які встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства, вони є обов'язковими до сплати в межах адміністративно-територіальних одиниць та зараховуються до їх бюджетів. склад: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;єдиний податок;збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;збір за місця для паркування транспортних засобів;туристичний збір. Друге місце в доходах місцевих бюджетів після податкових надходжень посідають офіційні трансферти. До місцевих бюджетів надходять лише офі­ційні трансферти від органів державного управління, які розподіляються на дві групи:поточні , капітальні .

20)економічний зміст форма і матеріальне втілення бюджету. Бюджет як центральна ланка всієї фінансової системи України є складним явищем. Він являє собою основну економічну форму пла номірного утворення і використання централізованого фонду фінан сових ресурсів для забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства. За економічною природою бюджет відображує грошові відносини, які складаються між державою, з одного боку, та суб´єкта ми господарювання усіх форм власності і фізичними особами — з іншого. Він являє собою затверджений у законодавчому порядку доку мент у формі розпису доходів і видатків держави на відповідний термін.Бюджет відображує економічні відносини, за допомогою яких держава здійснює мобілізацію і використання централізованого фон ду фінансових ресурсів. Бюджет — це план формування і використан ня фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які виконують ор гани державної влади України, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

21)Сутність і фінкції бюджету як економічної категорії

Як економічна категорія бюджет являє собою сукупність економічних відносин між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, з іншого боку, з приводу розподілу і перерозподілу ВВП з метою формування і використання централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій. Відповідно до функцій держави виділяються і групи видатків бюджету: Управління суспільством ,Оборона країни ,Економічна, Соціальна , на управління, на оборону,на економічну діяльність, на соціальний захист та соціальну сферу. функції бюджету. Сутність бюджету реалізується через його функції. Основних, чітко структурованих функцій є дві — розподіль на і контрольна. В економічній літературі називаються також і до даткові функції — економічної безпеки держави, забезпечення існу вання держави тощо. Через розподільну функцію держава зосереджує у своїх руках усі джерела бюджетних надходжень, щоб потім використати їх з най більшою ефективністю. Жодна з інших ланок фінансів не здійснює такого багатопрофільного перерозподілу як по вертикалі, так і по горизонталі економіки. Це перерозподіл між міністерствами, відом ствами, напрямами між блоками галузей, територіальний розподіл. Сфера дії розподільної функції досить значна. Це пояснюється тим, що в бюджетних відносинах беруть участь практично всі члени суспільства. Основою бюджетного розподілу є чистий дохід, який утворюється в суспільстві. Сутність контрольної функції полягає в тому, що суспільство в особі специфічних державних або недержавних структур контролює і вирівнює бюджетний розподіл. Виконання контрольної функції сприяє оптимальному рухові бюджетних ресурсів як в частині їх збирання, так і розподілення. Функціонування бюджету здійснюється у взаємодії двох його особливих форм — доходів і видатків, кожна з яких має специфічне суспільне призначення. За рахунок доходів формується фінансова база діяльності держа ви, а за рахунок видатків забезпечуються економічні та соціальні потреби всіх членів суспільства.

22)державний бюджет як універсальний інструмент контролю і основний фінансовий план держави. З даної точки зору бюджет являє собою розпис доходів і видатків держави, який затверджується органами законодавчої влади у вигляді закону. Як фінансовий план бюджет відображає економічну, соціальну, військову, міжнародну політику держави. Видатки на економічну діяльність визначаються двома чинниками: 1)масштабами державного сектора економіки: 2)економічною політикою держави. Доходи бюджету характеризують податкову політику держави. В україні бюджет як фінансовий план має певні відмінності від бюджету як економічної категорії, оскільки до нього включають фонди цільового призначення. Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома показниками: -рівновага доходів і видатків; -бюджетний надлишок – перевищення доходів над нормативними видатками; -бюджетний дефіцит – перевищення видатків над постійними доходами. Причиною дефіциту є потреба держави витрачати коштів більше, ніж це дозволяють фінансові можливості.

23)Роль бюджету у фінінсовій системі країни. Бюджет є особливою формою перерозподільчих відносин, повязаних із вилученням частини національного доходк держави і вмкористанням її з метою задоволення потреб усього суспільства та окремих адміністративно- територіальних формувань. За допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу ( рідше нац. багатства) між окремими галузями народного господарства.Пропорції бюджетного перерозподілу вартості ВВП більшою мірою визначаються потребами розширеного відтворення. Сфера бюджетного розподілу посідає центральне місце у складі бюджетних фінансів, що зумовлене ключовим значеннам бюджету порівняно з іншими ланками. Призначення бюджету- задоволення потреб суспільства та його адміністративно- територіальних формувань.

24)Бюджетний дефіцит ,причини виникнення ,які визначають його характер, і заходи щодо зменшення його розміру.Бюджетний дефіцит – це явище коли видатки бюджету перевищують доходи. Причиною дефіциту є потреба держави витрачати коштів більше, ніж це дозволяють фінансові можливості. За формою прояву бюджетний дефіцит поділяється на відкритий і прихований. Відкритий – офіційно визнаний у законі про бюджет. Прихований офіційно не визнається. За причинами виникнення бюджетний дифіцит буває вимушеним і прихованим. Вимушений є наслідком низького виробництва ВВП. Свідомий визначається характером фінансової політики держави – вона намагається знизити рівень оподаткування для стимулювання економіки. За напрямком дефіцитного фінансування розрізняють активний і пасивний бюджетний дефіцити. Активний – це спрямування коштів на інвестиції в економіку, що сприятиме зростанню ВВП. Пасивний – покриття поточних витрат. Заходами можуть виступати: державні позики; грошова емісія; підвищення рівня оподаткування; зменшення видатків; додаткові податкові надходження, які отримує держава завдяки зростанню ВВП на основі інвестування позичених коштів.

25)1 Бюджетна система: поняття,склад,основи побудови.Для виконання своїх функцій державні органи на всіх рівнях управління повинні мати у своєму розпорядженні відповідні фінансо ві ресурси. З цією метою у державі створюється розгалужена мережа бюджетів, що забезпечують акумуляцію грошових коштів регіонів для фінансування їхнього господарства, соціальної сфери, благоуст рою, утримання місцевих органів законодавчої та виконавчої влади тощо. Сукупність бюджетів окремих адміністративно-територіаль них формувань, яка базується на економічних відносинах і правових нормах, представляє собою бюджетну систему. Відповідно до закону “Про бюджетну систему” бюджетна система України включає:-Державний бюджет;-Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим;-Місцеві бюджети. В основі побудови бюджетної системи лежить адміністративно-територіальний поділ даної країни. При цьому виділення бюджету здійснюється за наявності відповідного органу управління. Бюджетне регулювання представляє собою частковий перероз поділ фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів. Основни ми методами бюджетного регулювання є:1) нормативи відрахувань до місцевих бюджетів від регулюючих загальнодержавних податків та обов'язкових платежів;2) бюджетні дотації місцевим бюджетам нижчого рівня;3) бюджетні субсидії і субвенції. Бюджетне регулювання є складником бюджетного процесу, що представляє собою регламентований законом порядок складання, розгляду, затвердження і виконання державного й місцевих бюд жетів. Права, якими згідно із Конституцією і законами України, що регулюють бюджетний процес, наділені органи законодавчої і ви конавчої влади на всіх етапах бюджетного процесу, мають назву бюджетних прав. Складання і виконання бюджету є функцією органів виконавчої влади; розгляд, затвердження і контроль за виконан ням бюджету — функцією Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів.

26)Поняття бюдж.процесу і його етапи. Бюджетний процес – регламентована законом діяльність органів влади і управління по складанню, розгляду, затвердженню та виконанню бюджету.Складання бюджету належить до відання органів держ.викон.влади і виконавчих органів місцевих Рад народних депутатів. Ці органи відповідають також за виконання бюджету та контроль за цільовим, економним і ефективним використанням виділених бюджетних коштів. Верховна Рада України визначає осн.напрями бюдж.політики спец.постановою(бюджетною резолюцією), яка в загальному вигляді окреслює пріорітети бюдж.політики держави на анст.бюдж.рік Закони У. Щодо зміндоходів або видатків держ.бюджетів на наст.рік не можуть бути прийняті до затвердження Верховною Радою України бюдж.резолюції. Кабінет Міністрів щорічно своєю постановою встановлює порядок і строки виконання робіт зі складання і розгляду бюджету кожним учасником бюдж.процесу. Роботу зі скл-ня і розгляду бюджету очолює Міністерство фінансів України. Верх.Рада України, ВерхРада АРК, місцеві Ради нар.депутатів та органи держ.виконавчої влади і виконавчих органів місцевих Рад визначають зі своїх бюджетів обсяг фінансування заходів соц-культ.розвитку, визначають напрями викор.коштів бюджетів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.