Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
відповіді на білети з політекономії.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
85.89 Кб
Скачать

5. Економічна система, сутність та складові частини.

Економічна система - це надзвичайно складна категорія, яка має дуже розгалужену структуру, цілу систему законів її функціонування і розвитку. Причому йдеться не про простий набір різних елементів, а про ієрархічну побудову, де є основні системоутворюючі елементи, які визначають природу економічних систем. Поняття «економічна система» широко використовується в економічній науці, політології, політиці. Проте в його трактуванні відсутня єдність поглядів. Зумовлено це тим, що поняття, яке розглядається, є складним системним утворенням з багатоманітними характеристиками, кожна з яких, хоч і "відображає суттєві сторони економічної системи, не є повною. Саме тому в на­уковій літературі економічна система визначається як економіка, спосіб виробництва, тип господарства, сукупність виробничих відносин (економічний базис), сукупність видів господарської діяльності тощо. Між цими поняттями часто ставлять знак рівності, розглядають їх як синонімічні. Поняття «економічна система» можна доповнити суб'єктивним фактором у зв'язку з тим, що, по-перше, економічна система не існує без людей, по-друге, до складу продуктивних сил входять не тільки люди, а й продукти їхньої інте­лектуальної діяльності (наука, технологія), менталітет, що відрізняє один народ від іншого. Невід'ємною складовою економічної системи є природне середовище, що перетворюється людьми. Основними елементами економічної системи є: 1.   продуктивні сили; 2. виробнично-економічні відносини; 3. господарський механізм.

6. Традиційна економічна система сутність та характеристика.

Традиційна система — це історично перший та найпростіший тип економічної системи. Традиційну систему необхідно розглядати у відповідності з визначеними критеріями, що характеризують тип усякої економічної системи. Традиційна економічна система – це спосіб організаціїекономічного життя, за якого всі ресурси перебувають у власності громадян і розподіляються відповідно до давніх традицій. Традиційна (самодостатня) економіка ґрунтувалась на традиціях, звичаєвому праві, обрядах, які віками визначали виробничу та інші види діяльності людей. Саме ці обставини визначали, що виробляти, як розподіляти та споживати. Такі економічні системи дуже неохоче сприймали технічний прогрес, нові форми економічних відносин, тобто все те, що визначає поступальний соціально-економічний розвиток суспільства. Хоча традиційні економічні системи притаманні далекому минулому, деякі їх риси і нині властиві слабко розвиненим країнам. Основні характеристики такої системи: Панування приватної власності. Низький рівень економічного і соціального розвитку. Багатоукладність економіки. Залежний характер соціально-економічного розвитку.Виробництво, розподіл і обмін базуються на звичаях, традиціях, культових обрядах. Технічний прогрес різко обмежений. Неписьменність населення, перенаселеність, високий рівень безробіття, низька продуктивність праці. Темпи росту населення перевищують темпи росту промислового виробництва. Велика зовнішня фінансова заборгованість. Виключно висока роль держави і силових структур в економіці і політиці. В сучасних умовах країни зі значними залишками традиційної економіки розвиваються під впливом іноземного капіталу, є постачальниками сировини та матеріалів для світового господарства, слугують ринками збуту готової продукції економічно розвинених країн світу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.