Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
81.41 Кб
Скачать

Тема: Господарське майно

Задача №1

Майно державного підприємства „Спецбуд” належить йому на праві повного господарського відання. Здійснюючи розрахунки з постачальниками продукції, керівник підприємства вирішив передати у власність одного з постачальників автомобіль, який належить ДП “Спецбуд”.

Чи правомірне таке рішення керівника ДП “Спецбуд”? Який правовий титул майна, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством?

Ч.5. ст. 75.

Державне комерційне підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків передбачених законом. Відчужувати майнові об’єкти, що належать до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, де сфери управління до якого воно належить, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів державне комерційне підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб що передбачені цим Кодексом та іншими законами.

Відчуження нерухомого майна,а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України, (Частину п’яту статті 75 доповнено абзацом згідно із Законом N 549-V від 09.01.2007).

Ч.6. Кошти одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів державного комерційного підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.

Задача №2

Казенне підприємство „Експерементальний завод” отримало від міністерства, до сфери управління якого належало, 200000 грн. на розробку нового приладу. Однак цих коштів вистачило лише на закупівлю необхідного устаткування та матеріалів, оплату праці за 3 місяці. За енергоресерси (електроенергія, газ) підприємство не змогло розрахуватися, що спричинило подачу енергокомпаніями позовів про стягнення заборгованості з казенного підприємства у сумі 83000 грн.

На яке майно казеного підприємства може бути звернене стягнення для покриття цього боргу? На якому правовому режимі (титулі) відповідна частина державного майна закріплюється за казеним підприємством? В чому полягає зміст цього титулу? Чи може бути казене підприємство визнане банкрутом? Які обов’язки щодо казенного підприємства несе міністерство (відомство), до сфери управління якого воно належить?

Ч.3 ст. 76 ГКУ

Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління в обсязі, зазначеному в статуті підприємства.

Ч.7. ст. 77. Казенне підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. У разі недостатності зазначених коштів держава, в особі органу, до сфери управління якого входить підприємство, несе повну субсидіарну відповідальність за обов’язки щодо казенного підприємства.

Задача №3

У державного підприємства виникла необхідність створити допоміжні виробництва. Його директор і головний інженер вважали, що це можна зробити лише шляхом створення малих підприємств, закріпивши за ними частину майна державного підприємства на праві користування. Начальник юридичного відділу категорично заперечував проти цього, пропонуючи надати цим виробництвам статус відокремлених підрозділів підприємства з наданням їм права укладати від імені підприємства договори на реалізацію виробленої продукції і матеріально-технічне забезпечення цих виробництв.

Розв’яжіть цей спір, посилаючись на норми чинного законодавства. Які права має державне підприємство щодо використання закріпленого за ним державного майна? Які питання мають погоджуватися державним підприємством з органом, до сфери управління якого воно входить?

Згідно із Законом України ”Про підприємства в Україні”. Розділ 3, майно підприємства.

Стаття 10. Утворення і використання майна.

3. Майно , що є державною власністю і закріплене за державним підприємством (крім казенного), належить йому на праві повного господарського відання.

5. Підприємство, якщо інше не передбачено чинним законодавством та його статутом, має право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

Отже, директор та головний інженер мали право створити малі підприємства та закріпити частку майна за ними.

Задача №4

Державна установа внаслідок господарської діяльності отримала дохід. З цих коштів установа придбала автомобіль для своїх потреб.

Чи правомірне придбання зазначеного автомобіля? Чи є держава власником переданого їй майна? Який правовий режим майна встановлений законодавством для державних установ? Які правомочності державної установи щодо закріпленого за нею майна?

Майнові фонди державних бюджетних установ складаються з основних засобів та матеріалів і належать їм на праві оперативного управління. Обсяг прав таких установ значно вужчий порівняно з госпрозрахунковими підприємствами, оскільки вони фінансуються з державного бюджету і, як правило, не займаються виробничою чи іншою господарською діяльністю. До них входять державні установи у сфері культури, охорони здоров’я, освіти, адміністративного управління. Правовий режим майна таких установ (організацій) визначається, зокрема:

- інструкцією з обліку основних засобів бюджетних установ, затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України, Мінекономіки та Держкомстату України від 12 грудня 1997р. № 124/136/71.

- типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України та Мінекономіки від 12 грудня 1997 р. №126/137.

- порядком дооцінки матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів бюджетних установ, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України та Мінекономіки від 12 грудня 1997р. №127/138.

Державні бюджетні установи витрачають виділені їм кошти за бюджетними кошторисами відповідно до призначення конкретних цільових коштів. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998р. №164 затверджено положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації є основним документом, який визначає загальний обсяг, цільове надходження, використання і поквартальний розподіл коштів установи.

Якщо ж державним бюджетним установам (організаціям) дозволено певну господарську діяльність (як правило, йдеться про платні послуги, які можуть надаватися державними навчальними закладами, державними закладами охорони здоров’я та вищими медичними закладами освіти, закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній власності, органами реєстрації актів громадського стану, державними архівними установами), то доходами, отриманими від такої діяльності, вони розпоряджаються самостійно.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.