Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс_Опалення_вентиляція_житл_будівлі_студПЦБ.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.01 Mб
Скачать

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання курсового проекту « Опалення та вентиляція житлової будівлі » з курсу «Теплопостачання та вентиляція» для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.092100 «Промислове та громадське будівництво».

Укладачі: Чайка Юрій Іванович

Уланченко Ірина Іванівна

Харлампіді Дионіс Харлампійович

Чорна Наталя Анатолівна

Відповідальний за випуск О.Ф. Редько

Редактор Л.І. Христенко

План 2009, поз. 42 Формат 60х84 1/16. Папір друк.№2

Підп.до друку Обл.-вид.арк. 4,0

Надруковано на ризографі. Ум. друк. арк.3,8

Тираж 100 прим. Зам. № 1555. Безкоштовно.

Хдтуба, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського державного технічного

університету будівництва та архітектури

15