Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kurs_Montazh_odnopov_prom_budivli.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
13.63 Mб
Скачать

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Потоковий монтаж одноповерхової промислової будівлі” для студентів спеціальності 6.060100 - „Промислове та цивільне будівництво”

Укладачі: Котляр Микола Іванович

Бутнік Світлана Володимирівна

Вяткін Володимир Анатолійович

Усик Павло Сергійович

Відповідальний за випуск В.В. Савйовський

Редактор Л.І. Христенко

План 2009 р. поз. 123 Формат 60 × 84 1/16.

Підписано до друку Ум. друк. арк. 3,2 Папір друк. №2.

Надруковано на ризографі. Обл.-вид. арк. 3,4

Тираж 100 прим. Зам. № 1658 Безкоштовно.

Хдтуба, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано рвв Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури

2